Expertise Cloud

Electro-osmosisethnobotanylateritic soillocal communitylocal knowledgeplant utilizationSakon Nakhon provincesugarcaneกากสบู่ดำการคลุมดินการเจริญเติบโตการใช้ประโยชน์จากพืชการติดตามและการบูรณาการการถ่ายทอดความรู้การปลูกข้าวแบบประณีตการผลิตข้าวการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจการสังเคราะห์ด้วยแสงการอนุรักษ์แก้มลิงหนองเลิงเปือยข้าว ผลผลิต สิ่งแวดล้อมข้าวประหยัดน้ำข้าวโพดจังหวัดสกลนครชลศักย์ชุดดินโพนพิสัยชุดดินโพนพิสัย ไบโอดีเซลชุมชนพื้นเมืองแซนโทฟิลล์ดาวเรืองดาวเรืองฝรั่งเศสดาวเรืองเอมริกันดินลูกรังต้นทุนการผลิตติดตามโครงการถั่วแลบแลบ (Lablab bean) การผลิตเมล็ดพันธุ์ (Seed production) ดินลูกรัง (Laterlitic soil)นวัตกรรมการหย่อนกล้าข้าวใบสบู่ดำไบโอดีเซลปาล์มน้ำมันเปลือกสบู่ดำผลิตภาพข้าวพฤกษศาสตร์พื้นบ้านพืชทดแทนพลังงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมระบบเกษตรปลอดภัยระบบนิเวศลูทีนวัชพืชศูนย์กระจายสบู่ดำ การเขตกรรมอ้อย

Interest


Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • แปลงสาธิตพืชไร่ 1 งาน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 2 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก