Expertise Cloud

Electro-osmosisethnobotanyfilter cakelateritic soillocal communitylocal knowledgemolassesorganic fertilizerplant utilizationSakon Nakhon provincesugarcaneกากตะกอนหม้อกรองกากน้ำตาลกากสบู่ดำการคลุมดินการเจริญเติบโตการใช้ประโยชน์จากพืชการติดตามและการบูรณาการการถ่ายทอดความรู้การปลูกข้าวแบบประณีตการผลิตข้าวการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจการสังเคราะห์ด้วยแสงการอนุรักษ์แก้มลิงหนองเลิงเปือยข้าว ผลผลิต สิ่งแวดล้อมข้าวประหยัดน้ำข้าวโพดจังหวัดสกลนครชลศักย์ชุดดินโพนพิสัยชุดดินโพนพิสัย ไบโอดีเซลชุมชนพื้นเมืองแซนโทฟิลล์ดาวเรืองดาวเรืองฝรั่งเศสดาวเรืองเอมริกันดินลูกรังต้นทุนการผลิตติดตามโครงการถั่วแลบแลบ (Lablab bean) การผลิตเมล็ดพันธุ์ (Seed production) ดินลูกรัง (Laterlitic soil)นวัตกรรมการหย่อนกล้าข้าวใบสบู่ดำไบโอดีเซลปาล์มน้ำมันปุ๋ยอินทรีย์เปลือกสบู่ดำผลิตภาพข้าวพฤกษศาสตร์พื้นบ้านพืชทดแทนพลังงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมระบบเกษตรปลอดภัยระบบนิเวศลูทีนวัชพืชศูนย์กระจายสบู่ดำ การเขตกรรมอ้อย

Interest


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • แปลงสาธิตพืชไร่ 1 งาน

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก