Expertise Cloud

growthno-tillageRicesoil organic carbonsoil propertiesyieldการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มการไม่ไถพรวนการสังเคราะห์ด้วยแสงข้าวข้าวประหยัดน้ำข้าวโพดหวานข้าวเหนียวความเข้มแสงความเครียดเกลือความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการความสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชเคมีกายภาพเครื่องเกี่ยวนวดเครื่องดำนาเชิงอนุรักษ์ดัชนีการเก็บเกี่ยวดินเค็มดินลูกรังดินลูกรัง หญ้าแฝก สมบัติดิน ข้าวโพดหวานต้นกล้าต้นทุนการผลิตติดตามโครงการไถพรวนแทรคเตอร์นครพนมนวัตกรรมการหย่อนกล้าข้าวน้ำในรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2บัวสายบัวหลวงไบโอดีเซลประสิทธิภาพการใช้น้ำประสิทธิภาพของปุ๋ยประหยัดน้ำปอเทืองปาล์มน้ำมันปุ๋ยพืชสดปุ๋ยยูเรียผลผลิต(yield)ผลผลิตพืชผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตผลไม้ตัดแต่งสดพร้อมบริโภคผลิตภาพข้าวผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้ผักกาดหอมเรดโอ๊คผักปลอดภัยแฝกพริกพืชเชิงพาณิชย์พืชทดแทนพลังงานพื้นที่ปลูกโพแทสเซียมโพแทสเซียมคลอไรด์ฟางข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมันสำปะหลังไม่ไถพรวนรวบรวมประเมิน คัดเลือก สตรอเบอรี่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยระดับความเค็มระบบการปลูกพืชระบบการปลูกพืชหมุนเวียนระบบน้ำระบบน้ำน้อยระบบนิเวศระบบปลูกพืชระบบไม่ไถพรวนระบบสมาร์ทฟาร์มรากเรดคอรัลเรดโอ๊คโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3โรงปลูกพืชอัจฉริยะโรงเรือนพลาสติกวัสดุอินทรีย์สภาพขาดออกซิเจนสมดุลระบบนิเวศเกษตร (นาข้าว)สมบัติเคมีสมบัติดินสมบัติดินเค็มสมบัติทางกายภาพสมบัติทางเคมีสัดส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนสายพันธุ์สาหร่ายสีเขียวคลอเรลลาหญ้าแฝกหน่วยความร้อนภายในผลิตผลหลอด LEDหลอดแอลอีดีห่วงโซ่อาหารอินทรีย์คาร์บอนอินทรีย์วัตถุไฮโดรโปนิกส์ไฮโดรโพนิกส์

Interest


Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก