Expertise Cloud

Cannabisgrowthno-tillageRicesoil organic carbonsoil propertiesyieldการตลาดการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มการไม่ไถพรวนการย่อยสลายการสังเคราะห์ด้วยแสงการสังเคราะห์แสงเรือนพุ่มการอนุรักษ์เกษตรกรเกษตรกรรายย่อยเกษตรยั่งยืนแก้มลิงหนองเลิงเปือยขนุนข้าวข้าว ดินเค็ม ปุ๋ยโพแทสเซียม การดูดใช้ธาตุอาหารข้าว อัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิ ผลผลิตข้าว แอมโมเนียมไนโตรเจน ไนเตรตไนโตรเจน การดูดใช้ไนโตรเจนข้าว( rice)ข้าวประหยัดน้ำข้าวโพดหวานข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวความเข้มแสงความเครียดเกลือความงอกความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการความสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชเคมีกายภาพเครื่องเกี่ยวนวดเครื่องดำนาจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสกลนครดินเค็มดินลูกรังดินลูกรัง หญ้าแฝก สมบัติดิน ข้าวโพดหวานต้นกล้าต้นทุนการผลิตตาลโตนดติดตามโครงการไถพรวนเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่แทรคเตอร์ธุรกิจหมากเม่านครพนมนวัตกรรมการหย่อนกล้าข้าวน้ำในรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2บัวสายบัวหลวงไบโอดีเซลปาล์มน้ำมันป่าอนุรักษ์ปุ๋ยปุ๋ยพืชสดปุ๋ยยูเรียผลผลิต(yield)ผลผลิตพืชผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตผลไม้ตัดแต่งสดพร้อมบริโภคผลิตภัณฑ์FDGผลิตภัณฑ์หมากเม่าผลิตภาพข้าวผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้ผู้ประกอบการแฝกพริกพีทมอสพืชเชิงพาณิชย์พืชทดแทนพลังงานพืชพื้นถิ่นพืชอาหารสัตว์พื้นที่ปลูกเพอร์ไลท์แพะโพแทสเซียมโพแทสเซียมคลอไรด์ฟางข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมวลชีวภาพจุลินทรีย์มะเขือมะละกอมันสำปะหลังไม่ไถพรวนระดับความเค็มเรดคอรัลเรดโอ๊คโรงเรือนพลาสติกวัสดุอินทรีย์สมบัติดินเค็มหญ้าแฝกไฮโดรโปนิกส์ไฮโดรโพนิกส์

Interest


Administrative Profile

 • ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน คณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
 • มี.ค. 2565 - มี.ค. 2565 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
 • ส.ค. 2558 - มิ.ย. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาเกษตรและทรัพยากรฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง - ชั้น - อาคารแปลงยางนา
  • ห้อง 1 ชั้น 1 อาคารปฎิบัติการพื้นฐานประมง
  • ห้อง 21-201 ชั้น 2 อาคาร21
  • ห้อง 21-207 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
  • ห้อง 21-302 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
  • ห้อง 21-411 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
  • ห้อง 7-422 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7)
  • ทั่วไป
  • แปลงรวบรวมพันธุ์ยางนา
  • พื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม้ยางนาภายในวิทยาเขต
  • โรงเรือนทดลองฟาร์มพืช

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
 • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Fertiliser strategies for improved nutrient use efficiency on sandy soils in high rainfall regimesSitthaphanit S., Limpinuntana V., Toomsan B., Panchaban S., Bell R.2009Nutrient Cycling in Agroecosystems
85(2),pp. 123-139
51
2In vivo induction of tetraploid in tangerine citrus plants (citrus reticulata Blanco) with the use of colchicineSurson S., Sitthaphanit S., Wongma N.2015Pakistan Journal of Biological Sciences
18(1),pp. 37-41
5
3Polyploidy induction of black sesame (Sesamum indicum l.) for yield component improvementSurson S., Sitthaphanit S., Wongkerson K.2021Songklanakarin Journal of Science and Technology
43(4),pp. 1049-1055
0
4The Effect of Optimum Photoperiod from Blue LED Light on Growth of Chlorella Vulgaris in Photobioreactor TankKamolrat N., Kamuang S., Khamket T., Sangmek P., Sitthaphanit S.2023Natural and Life Sciences Communications
22(3)
0