Expertise Cloud

growthno-tillagericesoil organic carbonsoil propertiesyieldการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มการไม่ไถพรวนการสังเคราะห์ด้วยแสงข้าวข้าวประหยัดน้ำข้าวโพดหวานข้าวเหนียวความเข้มแสงความเครียดเกลือความงอกความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการความสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชเคมีกายภาพเครื่องเกี่ยวนวดเครื่องดำนาจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสกลนครจัดทำฐานข้อมูลเชิงอนุรักษ์ดัชนีการเก็บเกี่ยวดินเค็มดินลูกรังดินลูกรัง หญ้าแฝก สมบัติดิน ข้าวโพดหวานต้นกล้าต้นทุนการผลิตติดตามโครงการไถพรวนแทรคเตอร์นครพนมนวัตกรรมการหย่อนกล้าข้าวน้ำในรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2บัวสายบัวหลวงไบโอดีเซลประสิทธิภาพการใช้น้ำประสิทธิภาพของปุ๋ยประหยัดน้ำปอเทืองปาล์มน้ำมันผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้ผักกาดหอมเรดโอ๊คผักปลอดภัยแฝกพริกพีทมอสพืชเชิงพาณิชย์พืชทดแทนพลังงานพื้นที่ปลูกเพอร์ไลท์โพแทสเซียมโพแทสเซียมคลอไรด์มันสำปะหลังไม่ไถพรวนไม้ยางนารวบรวมประเมิน คัดเลือก สตรอเบอรี่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยระดับความเค็มระบบการปลูกพืชระบบการปลูกพืชหมุนเวียนระบบน้ำระบบน้ำน้อยระบบนิเวศระบบปลูกพืชระบบไม่ไถพรวนระบบสมาร์ทฟาร์มรากเรดคอรัลเรดโอ๊คโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3โรงปลูกพืชอัจฉริยะโรงเรือนพลาสติกวัสดุอินทรีย์สภาพขาดออกซิเจนสมดุลระบบนิเวศเกษตร (นาข้าว)สมบัติเคมีสมบัติดินสมบัติดินเค็มสมบัติทางกายภาพสมบัติทางเคมีสัดส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนสายพันธุ์สาหร่ายสีเขียวคลอเรลลาสำรวจหญ้าแฝกหน่วยความร้อนภายในผลิตผลหลอด LEDหลอดแอลอีดีห่วงโซ่อาหารหอมแบ่งอินทรีย์คาร์บอนอินทรีย์วัตถุไฮโดรโปนิกส์ไฮโดรโพนิกส์

Interest


Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • พื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม้ยางนาภายในวิทยาเขต

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 36 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Polyploidy induction of black sesame (Sesamum indicum l.) for yield component improvementSurson S., Sitthaphanit S., Wongkerson K.2021Songklanakarin Journal of Science and Technology
  43(4),pp. 1049-1055
  0
  2Fertiliser strategies for improved nutrient use efficiency on sandy soils in high rainfall regimesSitthaphanit S., Limpinuntana V., Toomsan B., Panchaban S., Bell R.2009Nutrient Cycling in Agroecosystems
  85(2),pp. 123-139
  40
  3In vivo induction of tetraploid in tangerine citrus plants (citrus reticulata Blanco) with the use of colchicineSurson S., Sitthaphanit S., Wongma N.2015Pakistan Journal of Biological Sciences
  18(1),pp. 37-41
  2