Expertise Cloud

Cannabisgrowthno-tillageRicesoil organic carbonsoil propertiesyieldการตลาดการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มการไม่ไถพรวนการย่อยสลายการสังเคราะห์ด้วยแสงข้าวข้าวประหยัดน้ำจังหวัดสกลนครจัดทำฐานข้อมูลเชิงอนุรักษ์โซ่อุปทานแบบยั่งยืนดินเค็มดินทรายดินลูกรังปาล์มน้ำมันป่าอนุรักษ์ปุ๋ยปุ๋ยพืชสดปุ๋ยยูเรียผลผลิต(yield)ผลผลิตพืชผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตผลไม้ตัดแต่งสดพร้อมบริโภคผลิตภัณฑ์หมากเม่าผลิตภาพข้าวผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้ผักกาดหอมเรดโอ๊คผักปลอดภัยผู้ประกอบการแฝกพริกพีทมอสพืชเชิงพาณิชย์พืชทดแทนพลังงานพื้นที่ปลูกเพอร์ไลท์โพแทสเซียมโพแทสเซียมคลอไรด์ฟางข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมวลชีวภาพจุลินทรีย์มะเขือมะละกอมันสำปะหลังมีส่วนร่วมมุกดาหารมูลไก่ไม่ไถพรวนไม้ยางนายางนายางนา พันธุกรรม เครื่องหมายดีเอ็นเอ ความหลากหลายทางพันธุกรรมรวบรวมประเมิน คัดเลือก สตรอเบอรี่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยระดับความเค็มระบบการปลูกพืชระบบการปลูกพืชหมุนเวียนระบบน้ำระบบน้ำน้อยระบบนิเวศระบบปลูกพืชระบบไม่ไถพรวนระบบสมาร์ทฟาร์มรากเรดคอรัลเรดโอ๊คโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3โรงปลูกพืชอัจฉริยะโรงเรือนพลาสติกลายพิมพ์ดีเอ็นเอวัดเกษรศีลคุณ(วัดป่าบ้านตาด) ความหลากหลายทางชีวภาพวัสดุอินทรีย์สภาพขาดออกซิเจนสมดุลระบบนิเวศเกษตร (นาข้าว)สมบัติเคมีสมบัติดินสมบัติดินเค็มสมบัติทางกายภาพสมบัติทางเคมีสัดส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนสายพันธุ์สาหร่ายสีเขียวคลอเรลลาสำรวจหญ้าแฝกหน่วยความร้อนภายในผลิตผลหลอด LEDหลอดแอลอีดีห่วงโซ่อาหารหอมแบ่งอินทรีย์คาร์บอนอินทรีย์วัตถุอุปทานอุปสงค์ไฮโดรโปนิกส์ไฮโดรโพนิกส์

Interest


Administrative Profile

 • ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน คณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
 • มี.ค. 2565 - มี.ค. 2565 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
 • ส.ค. 2558 - มิ.ย. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาเกษตรและทรัพยากรฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง - ชั้น - อาคารแปลงยางนา
  • ห้อง 21-207 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
  • ห้อง 21-302 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
  • ห้อง 7-422 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7)
  • ทั่วไป
  • แปลงรวบรวมพันธุ์ยางนา
  • พื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม้ยางนาภายในวิทยาเขต

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
 • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Fertiliser strategies for improved nutrient use efficiency on sandy soils in high rainfall regimesSitthaphanit S., Limpinuntana V., Toomsan B., Panchaban S., Bell R.2009Nutrient Cycling in Agroecosystems
85(2),pp. 123-139
49
2In vivo induction of tetraploid in tangerine citrus plants (citrus reticulata Blanco) with the use of colchicineSurson S., Sitthaphanit S., Wongma N.2015Pakistan Journal of Biological Sciences
18(1),pp. 37-41
4
3Polyploidy induction of black sesame (Sesamum indicum l.) for yield component improvementSurson S., Sitthaphanit S., Wongkerson K.2021Songklanakarin Journal of Science and Technology
43(4),pp. 1049-1055
0
4The Effect of Optimum Photoperiod from Blue LED Light on Growth of Chlorella Vulgaris in Photobioreactor TankKamolrat N., Kamuang S., Khamket T., Sangmek P., Sitthaphanit S.2023Natural and Life Sciences Communications
22(3)
0