โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 6 2 0 0
2024 นวัตกรรมการเลี้ยงผำด้วยแสง LED ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร) 0 0 0 0
2024 สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนากสิกรรมพื้นที่สูง เมืองปากซอง ที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงการเป็นพืชอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 0 0 0 0
2016 การคัดเลือกพันธุ์หม่อนผลสดเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2013 ประสิทธิภาพการใช้น้ำและพลังงานของการผลิตข้าวในระบบการปลูกแบบประหยัดน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2013 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวภายใต้การปลูกแบบอนุรักษ์ทรัพยากรดินและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2024 การปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนม ผู้ร่วมวิจัย กองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
2023 การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่สำหรับการผลิตข้าวหอมมะลิในแปลงเกษตรกรรายย่อย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 28 Project 9 8 0 0
2023 การบริหารจัดการโซ่อุปทานหมากเม่าแบบยั่งยืนบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 0 0 0 0
2023 การสำรวจความหลากหลายของพันธุ์ไม้วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2022 การจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของตาลโตนดในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS) ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 0 0 0
2022 นวัตกรรมการผลิตกัญชงสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2022 การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลไม้ยางนาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จังหวัดสกลนครและจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณของศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 0 0 0
2022 การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลไม้ยางนาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2022 การศึกษาพันธุกรรมของไม้ยางนาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จังหวัดสกลนครและจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยเทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS) ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 0 0 0 0
2019 การศึกษาศักยภาพการผลิตผักปลอดภัยในห่วงโซ่อาหารด้วยระบบสมาร์ทฟาร์ม ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2018 การเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยนวัตกรรมการหย่อนกล้าข้าวเพื่อเกษตรยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2018 การคัดเลือกพันธุ์หม่อนใบและสารคุณภาพเฉพาะในการผลิตใบหม่อนเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 การศึกษารูปแบบเทคโนโลยีการลดความร้อนหลังการเก็บเกี่ยวพริกเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานในระบบเกษตรแปลงใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
2017 การคัดเลือกพันธุ์หม่อนผลสดเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2017 ผลของการใส่อินทรีย์ไนโตรเจนและอนินทรีย์ไนโตรเจนร่วมกับหญ้าแฝกต่อการย่อยสลายและมวลชีวภาพจุลินทรีย์ในดินลูกรัง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องต้นแบบโรคปลูกพืชอัจฉริยะเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตด้วยวิธีการปัญญาประดิษฐ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 การศึกษาพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมต่อการผลิตมะเขือเทศเข้าสู่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) ในรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 ประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีในระบบการปลูกพืชหมุนเวียนที่ปลูกหญ้าแฝกร่วมในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการดินลูกรังด้วยหญ้าแฝกเพื่อเกษตรยั่งยืน หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 1 0 0
2016 ผลของสารเคลือบผิวชนิดบริโภคได้จากเจลว่านกาบหอยที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาขนุนตัดแต่งสดพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2016 การศึกษาแหล่งพันธุกรรมและการจัดจำแนกความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของมะเขือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2014 การรวบรวมประเมิน และคัดเลือกสายพันธุ์สตรอเบอรี่ให้เหมาะสมต่อพื้นที่เพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
2012 การตอบสนองของพันธุ์ข้าวไทยต่อระบบปลูกข้าวน้ำน้อย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2011 การจัดการธาตุอาหารพืชนาข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในชุดดินร้อยเอ็ดและชุดดินเพ็ญในเขตจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 โครงการพัฒนาระบบการปลูกข้าวเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศน์และทรัพยากรน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การจัดการธาตุอาหารในนาข้าวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการเสียสมดุลระบบนิเวศน์ในแปลงนาและแหล่งน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 ศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การจัดการน้ำในการปลูกข้าวประหยัดน้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การผลิตข้าวแบบใช้น้ำน้อยในสภาพดินลูกรัง หัวหน้าโครงการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 0 0 0 0
2007 ศึกษาการเจริญเติบโต และผลผลิตของปาล์มน้ำมัน 6 พันธุ์ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 18 Project 5 12 0 0
2023 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ผลิตภัณฑ์ FDG เพื่อเพิ่มผลผลลิตข้าวของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
2019 การถ่ายทอดความรู้และติดตามโครงการอย่างมีส่วนร่วมโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 3) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 0 0 0 0
2019 ผลของดัชนีการเก็บเกี่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและเคมีกายภาพของบัวหลวงและบัวสายที่ปลูกในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย HikariTea Company,Ashahi,Yokohama,Kanagawa Japan 0 1 0 0
2016 โครงการการติดตามและการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาแก้งลิงหนองเลิงเปือย (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ 0 4 0 0
2016 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 1 1 0 0
2015 ศึกษาการใช้หญ้าแฝกในระบบการปลูกพืชร่วมกับมันสำปะหลังในสภาพดินทรายเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและความอุดมสมบูรณ์ให้ดินปีงบประมาณ 2558 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0
2015 การใช้หญ้าแฝกปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินลูกรังเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0
2014 การใช้หญ้าแฝกในระบบการปลูกพืชร่วมกับมันสำปะหลังในสภาพดินทรายเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) 0 0 0 0
2013 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มระยะที่ 3(ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้การฟื้นฟูดินเค็มเพื่อการปลูกข้าว) ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 3 0 0 0
2013 Phenotypic characterization of drough avoidance and drought tolerance traits in selected KDML.105 chromosome segment substitution lines (CSSL) harboring full ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2011 ประสิทธิภาพของหญ้าแฝกต่อการหยั่งลึกของรากและความช้นของดินในการปลูกพืชบนดินลูกรังและศูนย์เรียนรู้การจัดการดินลูกรังเพื่อการเกษตรยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 2 0 0
2011 ผลของวิธีการไถพรวนและการใช้วัสดุอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวในสภาพดินเค็ม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 3 0 0
2011 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มระยะที่ 2 (เผยแพร่นวัตกรรมที่ได้จากผลการวิจัยในระยะแรกแก่เกษตรกร) ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
2010 ผลของโรงเรือนพลาสติกต่อการผลิตผัก ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2010 ผลของพลาสติกต่อการผลิตผักในโรงเรือน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2009 การศึกษาสายพันธุ์ ระบบการผลิต การตลาด และคุณภาพมะละกอในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2009 การใช้หญ้าแฝกเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินลูกรังเพื่อการเกษตรยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2009 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม (โครงการย่อยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับความเค็มและสมบัติบางประการของดินเค็มภายใต้โครงการการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็ม) ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0