Person Image

  Education

  • วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ไทย, 2541
  • วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2545
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  BAbananaCombine HarvesterDairy)EutrophicationGMPHydrilla verticillataIn vitroLand PreparationLEDLossPastureRemoval efficiencyRiceRice CultivationRice TransplanterTractorการตลาดการเตรียมดินการบํารุงรักษาเชิงป้องกันการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการปลูกข้าวการปลูกข้าวแบบประณีตการวางแผนการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรของแข็งแขวนลอยทั้งหมดของแข็งแขวนลอยระเหยได้ข้าวไขมันแทรกความเข้มแสงความนุ่มของเนื้อความพึงพอใจ การขุดลอกแหล่งน้ำ หนองหาร จ.สกลนครความสูญเสียค่าพลังงานไฟฟ้าคุณภาพข้าวคุณภาพชีวิตเครื่องเกี่ยวนวดเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเครื่องจักรกลอุปกรณ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องจักรในโรงฆ่าสัตว์เครื่องดำนาเครื่องสีข้าวเครื่องหมายทางพันธุกรรมเครื่อดำนาโคขุนโคขุนโพนยางคำโคนม (Managementชั้นเลเยอร์ซีโอไลต์ฐานข้อมูลต้นทุนการผลิตตู้ควบคุมการเจริญเติบโตแทรคเตอร์นวัตกรรมการหย่อนกล้าข้าวน้ำเสียชุมชนเนื้อโคแดดเดียว เครื่องอบแห้งป่าอนุรักษ์เปลือกหอยแครงแปลงหญ้าอาหารสัตว์ผลิตภาพข้าวผักกาดหอมเรดโอ๊คโพนยางคำแม่น้ำสงครามไมโครเวฟยางนาแรมซาร์ไซตโรงงานผลิตอาหารสัตว์โรงปลูกพืชอัจฉริยะวิธีการปัญญาประดิษฐ์วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์สหกรณ์โพนยางคำหลอดแอลอีดีอิฐบล็อกไฮโดรโปนิกส์

  Interest

  วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร, การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2564 - ธ.ค. 2566 รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  • ธ.ค. 2562 - ส.ค. 2564 รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  • ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ผู้อำนวยการ (รักษาการแทน) กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • พ.ค. 2558 - พ.ค. 2562 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  • ต.ค. 2556 - ต.ค. 2557 ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • ต.ค. 2554 - เม.ย. 2556 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 39 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 17.13 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 20-419 ชั้น 4 อาคาร20
   • ทั่วไป

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก