สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

accelerationBenzenesulphonyl hydrazideBiogasBiogas FeederBiogas premixerCNC machining centerscondensing unitcoordinate measuring machinecuring characteristicsdouble ball-barDust MiteElectrochemical promotionexhausted airexpansion ratioFlatnessfluidFluid FlowGastroscopygeometrical errorsheat exchangerHeat exchangersHeat RecoveryHeat TransferHeat Transfer enhancementHeuristichigh precision mechanical partsHybrid enginehydroponicsIndirect internal reformingLab-on-a-ChipLaminar ?owlaminar flowLOCMathematical modelMixing modelmixing thermal conductivity modelmotornano?uidNanofluidNanofluidsNumerical modelsNutrient SolutionPDMSPDMS LOCpolydimethylsiloxaneporous mediapositional toleranceRiceRubber Blocksheep bloodsingle-phase modelSugar canesugarcaneThermal conductivitythermal insulationTubulence flowTurbulentturning radiusTwo-phase modelVehicle Routing ProblemWaste-to-Energyworking areaกระบวนการผลิตกระบวนการผลิตซ้ำก๊าซชีวภาพการควบคุมน้ำหนักการจัดตารางการผลิตการทดลองการสูญเสียของไหลนาโนข้าวแขนกลความเร่งเครื่องจักรแบบขนานเครื่องตากข้าวเครื่องยนต์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนตัวแบบทางคณิตศาสตร์แทรคเตอร์พริกพลังงานพลังงานความร้อนร่วมไฟไนต์เอลิเมนต์มอเตอร์เมล็ดพันธุ์ข้าวยางแท่งระบบควบคุมระบบอัตโนมัติรัศมีวงเลี้ยววิศวกรรมเครื่องกลวีลแชร์ไฟฟ้าเวลาเสร็จสิ้นรวมต่ำสุดเวลาเสร็จสิ้นรวมต่ำสุด Schedulingสัมประสิทธิ์การนำความร้อนสารกำจัดแมลงสารชีวภาพสารทำความเย็น R-32สิ่งเจือปนอัตราการไหลของอากาศแฮบติค

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 1 คน (วิศวกร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 39 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 17.13 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 57 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 51 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 111 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 38 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 73 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 25 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 18 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 26 รางวัล (เกียรติบัตร 8 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 9 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)