คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

activated carbonAdsorptionAnodizationARGET ATRPartificial intelligenceArtificial Neural NetworkAugmented Reality bagasse ashBiogasBoost ConverterCCTOCharge pumps circuitscolor removalCompressive strengthcondensing unitCoordinate Measuring MachineCrack patternsDigital librarydiscrete time surplus processDistributed generationdouble ball-barElectricity demand forecastingEnergy modelExperimental ResearchferrocementFire-damagefire-protectionFluidFluid FlowFly ashFreight TransportgamificationgeogridGeopolymerheat exchangerHeat RecoveryHeat TransferHeat transfer enhancementherbicideHeuristicHVDC power supplyHydroponicsImage processingInteractionInternet Of Thinglab-on-a-chipLATERITIC SOILMachine LearningMathematical modelMekong mainstreamnanofluidNanofluidsParticle Swarm OptimizationPCRPervious concretepesticidesphotovoltaicphotovoltaic systemPID Controllerpolymer brushPorous concreteporous mediaPost-fire strengthPV hybrid systemRenewable EnergyRural ElectrificationSmart gridsolar energySPWMStreptococcus suissurfactantSustainableSustainable developmentTechnical assessmentWaste-to-EnergyZeolitezeolite NaYการดูดซับการบำบัดน้ำเสียการประมวลผลภาพการประเมินทางเทคนิคการพัฒนาที่ยั่งยืนขยะอินทรีย์ข้าวคอนกรีตพรุนเคมีวิเคราะห์เครื่องจักรแบบขนานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโครงข่ายประสาทเทียมดินลูกรังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพลังงานพลังงานทดแทนฟิสิกส์มอเตอร์ยางแท่งระบบควบคุมระบบอัตโนมัติวิศวกรรมไฟฟ้าหนอนแมลงวันลาย

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: fsepds@csc.ku.ac.th

Tel.: 0-4272-5033Resource

นักวิจัยทั้งหมด 102 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 33 คน, อาจารย์ 49 คน, นักวิทยาศาสตร์ 11 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, วิศวกร 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน, ช่างไฟฟ้า 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 76 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 31.99 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 234 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 215 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 65 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 79 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 48 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 43 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 597 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 235 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 362 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 12 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง, สิทธิบัตร 6 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 67 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 48 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 61 รางวัล (เกียรติบัตร 23 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 16 รางวัล, ประชุมวิชาการ 22 รางวัล)