คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

activated carbonAdsorptionAnodizationARGET ATRPartificial intelligenceArtificial Neural NetworkAssociation RuleAugmented Reality bagasse ashBiogasBoost converterCCTOCharge Pumps circuitsColor RemovalCompressive strengthcondensing unitcoordinate measuring machineCrack patternsdigital libraryDiscrete Time Surplus ProcessDistributed generationDouble ball-barElectricity demand forecastingEnergy modelExperimental ResearchFerrocementfire-damagefire-protectionFluidFluid FlowFly ashFreight TransportgamificationGeogridGeopolymerheat exchangerHeat RecoveryHeat TransferHeat transfer enhancementherbicideHeuristicHVDC power supplyHydroponicsImage processingInternet Of ThingLab-on-a-ChipLATERITIC SOILmachine learningmathematical modelMekong mainstreamNanofluidNanofluidsParticle Swarm OptimizationPCRPervious concretePhotovoltaicPolymer brushPorous concreteporous mediaPost-fire strengthPV hybrid systemRenewable EnergyRural ElectrificationSheep Bloodsilk fibroinSmart BinSmart gridSolar energySPWMStreptococcus suisSurfactantSustainablesustainable developmentTechnical assessmentwaste-to-energyZeolitezeolite NaYการดูดซับการบำบัดน้ำเสียการประมวลผลภาพการประเมินทางเทคนิคการพัฒนาที่ยั่งยืนขยะอินทรีย์ข้าวคอนกรีตพรุนเคมีวิเคราะห์เครื่องจักรแบบขนานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโครงข่ายประสาทเทียมดินลูกรังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพลังงานพลังงานทดแทนฟิสิกส์มอเตอร์ยางแท่งระบบควบคุมระบบอัตโนมัติวิศวกรรมไฟฟ้าหนอนแมลงวันลาย

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: rathanit.s@nontri.ku

Tel.: 0-4272-5033Resource

นักวิจัยทั้งหมด 116 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 43 คน, อาจารย์ 45 คน, ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 13 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน, วิศวกร 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน, ช่างไฟฟ้า 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 76 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 31.99 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 262 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 235 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 82 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 79 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 48 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 45 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 648 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 272 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 376 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 13 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 7 เรื่อง, สิทธิบัตร 6 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 67 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 48 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 64 รางวัล (เกียรติบัตร 24 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 17 รางวัล, ประชุมวิชาการ 23 รางวัล)