คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

1

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

activated carbonAdsorptionARGET ATRPAssociation ruleAugmented RealityBagasse ashBiogasBoost convertercolor removalCompressive strengthdistributed generationdouble ball-barFerrocementFly ashGeogridheat transferHeat transfer enhancementherbicideHeuristicHVDC power supplyHydroponicsImage processinginteractionInternet of ThingLab-on-a-ChipLATERITIC SOILLoad forecastingLOCmachine learningmathematical modelMekong mainstreamM-LearningMonitoringMultilocus sequence typing (MLST)nanofluidNanofluidsNatural indigoNeural networkOptimizationorganic wasteParticle Swarm OptimizationPCRpermeabilityPervious concretePesticidesPhotovoltaicPhotovoltaic systemPID Controllerpolymer brushPorous concreteporous mediapost-fire strengthPV hybrid systemQuantum dotreducing agentRegenerated CelluloseReinforced embankmentRenewable EnergyRiceRural electrificationSchedulingSheep BloodSilk fibroinSmart BinSmart gridsolar energySPWMStreptococcus suisSurfactantsustainablesustainable developmentTechnical assessmentWaste-to-Energywastewater treatmentZeolitezeolite NaYการดูดซับการบำบัดน้ำเสียการประมวลผลภาพการประเมินทางเทคนิคการพัฒนาที่ยั่งยืนขยะอินทรีย์ข้าวคอนกรีตพรุนเคมีวิเคราะห์เครื่องจักรแบบขนานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโครงข่ายประสาทเทียมดินลูกรังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแผนภูมิคน-เครื่องจักรพลังงานพลังงานทดแทนฟิสิกส์มอเตอร์ยางแท่งระบบควบคุมระบบอัตโนมัติวิศวกรรมไฟฟ้าหนอนแมลงวันลาย

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: rathanit.s@nontri.ku

Tel.: 0-4272-5033Resource

นักวิจัยทั้งหมด 118 คน (รองศาสตราจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 49 คน, อาจารย์ 39 คน, ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 13 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 คน, วิศวกร 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน, ช่างไฟฟ้า 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 76 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 31.99 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 26 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 275 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 245 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 91 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 85 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 51 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 50 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 720 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 320 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 400 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 15 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 9 เรื่อง, สิทธิบัตร 6 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 76 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 57 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 71 รางวัล (เกียรติบัตร 24 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 22 รางวัล, ประชุมวิชาการ 25 รางวัล)