Search Result of "Monitoring"

About 1205 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบตรวจวัดพฤติกรรมดินถล่มอัตโนมัติ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (9)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบติดตามชายหาด (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจวิเคราะห์และรายงานประสิทธิภาพการจราจรเครือข่ายยูนิเน็ต (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (9)

Img

งานวิจัย

ระบบเฝ้าสังเกตและวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืช (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์, Imgดร.วรัญญา อรรถเสนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

ระบบติดตามสภาพชายฝั่งทะเลผ่าน Smartphone (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ระบบเฝ้าติดตามสัตว์ป่า (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
12345678910...