สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Augmented RealityBoost ConverterCharge Pumps circuitsDesign aspectdistributed generationElectricity demand forecastingEnergy flowEnergy managementEnergy modelFlyback converterGeographic Information SystemGIS mapGreen smart cityHVDC power supplyimage processingincineratorLoad forecastinglycopeneMachine LearningMedical wasteMonitoringneural networkOptimizationParticle Swarm OptimizationPhotovoltaicPhotovoltaic systemPID ControllerPower system managementPV Hybrid SystemPV systemRenewable energyRooftop solar photovoltaic systemrural electrificationSmart gridSolar energySPWMSustainableSustainable developmentsustainable energySystem PerformanceTechnical assessmentVoltage multipliedwater purification systemWind energy potentialZigbeeการประมวลผลภาพการประเมินทางเทคนิคการเปลี่ยนแปลงสีการพัฒนาที่ยั่งยืนการเรียนการสอนผ่านเว็บการเรียนรู้ของเครื่องการเรียนรู้เชิงลึกความต้องการพลังงานไฟฟ้าคำสำคัญ : การเรียนรู้เชิงลึกคำสำคัญ : ฟักข้าวคำสำคัญ: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโครงข่ายประสาทเทียมโครงข่ายประสาทเทียม Keywords: gac fruitโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะโครงสร้างแยกสเตเตอร์ชุดขับหลอดไดโอดเปล่งแสงซิงโครนัสบัคคอนเวอร์เตอร์ไดโอดตัวควบคุมพีไอดีตำรับยาแผนไทยตู้ควบคุมการเจริญเติบโตตู้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชตู้อบปลาที่จอดรถจักรยานเทคนิคพาร์ทิเคิลสวอร์มเทคโนโลยีเสมือนจริงเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality : AR) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)น้ำมันเหลือใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดบอร์ดประชาสัมพันธ์บั๊คคอนเวอร์เตอร์บู๊ตคอนเวอร์เตอร์แบบจำลอง Hammerstein-Wienerใบสมุนไพรพื้นบ้านไบโอดีเซลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศราฐกิจอาเซียนประมวลผลภาพป้องกันขโมยปีกบางปุ๋ยปุ๋ยสั่งตัดผสมปุ๋ยผักกาดหอมเรดโอ๊คพฤติกรรมการอบแห้งพลวัตของเครื่องจักรกลไฟฟ้าและการควบคุมพลวัตของระบบไฟฟ้ากำลังและการควบคุมพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์โฟโตโวลเตอิกวิธีการปัญญาประดิษฐ์วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงสารไลโคปีนอินเวอร์เตอร์ความหนาแน่นสูง

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 4 คน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, ช่างไฟฟ้า 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 1.35 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 60 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 51 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
 • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 117 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 40 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 77 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 13 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)