สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Airartificial intelligenceartificial neural networkAugmented RealityAutomated Garbage SortingBoost converterCharge pumps circuitsClassificationDeep LearningDesign aspectdistributed generationDoubly salient machineElectricity demand forecastingEnergy FlowEnergy managementEnergy modelFlyback converterForecastingGeographic Information SystemGIS mapGreen smart cityHVDC power supplyImage processingIncineratorLoad forecastinglycopeneMachine LearningMean square errormedical wasteMonitoringNeural NetworkNeural networksOptimizationParticle Swarm OptimizationPhotovoltaicphotovoltaic systemPID ControllerPower system managementPV hybrid systemPV systemRecyclable waste sortingRenewable energyRooftop solar photovoltaic systemrural electrificationSmart binsmart gridSocial enterprisesolar energySplit ratioSPWMSustainableSustainable developmentSustainable energySystem PerformanceTechnical assessmentVoltage multipliedVortex flow generatorwater purification systemWind energy potentialZigbeeการจำแนกขยะอัตโนมัติการประมวลผลภาพการประเมินทางเทคนิคการเปลี่ยนแปลงสีการพัฒนาที่ยั่งยืนการเรียนการสอนผ่านเว็บการเรียนรู้ของเครื่องการเรียนรู้เชิงลึกความต้องการพลังงานไฟฟ้าคำสำคัญ: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโครงข่ายประสาทเทียมถังขยะชาญฉลาดเทคโนโลยีเสมือนจริงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปุ๋ยสั่งตัดพฤติกรรมการอบแห้งพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์โฟโตโวลเตอิกวิธีการปัญญาประดิษฐ์วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงสารไลโคปีนสีย้อมครามเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลังหนองหารหลอดไดโอดเปล่งแสงหลอดแอลอีดีหุ่นยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติองศาสีอ้อยอาเซียน เทคโนโลยีเสมือนจริงอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งอินเวอร์เตอร์ความหนาแน่นสูงอิเล็กทรอนิกส์กำลังอุตสาหกรรมสีเขียว ระบบบำบัดน้ำเสีย การตรวจจับเวลาจริง กำลังไฟฟ้าสูงสุดแอพพลิเคชันไฮโดรเจน ขยะติดเชื้อไฮโดรโปนิกส์

Executives


Persons (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร)

Avata

นาย อรัญ ประกอบสัญท์

fsearp@ku.ac.th, โทร. 042-725033

Avata

ดร. ณธกร ทัศนัส, อาจารย์

fsenkt@csc.ku.ac.th, โทร. 0897117797

Avata

นาย จามร ดวงกุลสา

fsejmd@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-4272-5033


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 20 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, ช่างไฟฟ้า 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 1.35 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 69 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 55 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
 • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 141 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 50 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 91 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 17 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 16 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 6 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)