การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปี 2022

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Public

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Year:

<< >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< >>