ผลงานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปี 2024

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปี 2024

Publish Year International Journal 3
2024 inนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSangsuriyun, S., inนายเพิ่มพล กุดจอมศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุษมา โชคเพิ่มพูน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Image classification of lotus in Nong Han Chaloem Phrakiat Lotus Park using convolutional neural networks", Artificial Intelligence in Agriculture, ปีที่ 11, มีนาคม 2024, หน้า 23-33
2024 inนางสาวศุษมา โชคเพิ่มพูน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHongkong, S., inนายสุริยา โชคเพิ่มพูน, อาจารย์, "Artificial neural network for drying behavior prediction of paddy in developed chamber fluidized–bed dryer", Computers and Electronics in Agriculture, ปีที่ 220, พฤษภาคม 2024
2024 inดร.นิตยา เมืองนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บวรรัตน์ ศรีมาน, อาจารย์, exGhosh, S., exSu, C., "A COMPARISON OF TEXTURE-BASED DIABETIC RETINOPATHY CLASSIFICATION USING DIVERSE FUNDUS IMAGE COLOR MODELS", ICIC Express Letters, Part B: Applications, ปีที่ 15, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2024, หน้า 505-513

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 3
2024 exเมราณี ศรีนวลปาน, inนายต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การย่อยตะกอนจากระบบบำบัดน้าเสียเอเอสของโรงงานยางพาราเพื่อเป็นสารปรับปรุงดิน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2567, 15 - 17 พฤษภาคม 2024, เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
2024 exอัธยา โทนทา, inนางสาววิภาดา ผลเจริญ, inนายต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศรายุทธ วงค์กวานกลม, inนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดคาร์บอนฟุตพรินท์โดยใช้เกรย์วอเตอร์เพื่อภูมิทัศน์สีเขียวของวัดโพธิ์ไทร", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2567, 15 - 17 พฤษภาคม 2024, เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
2024 exณัฐสิทธิ์ มุขอาสา, exณัฐพล ยุทธรรม, exศุภกร คำหาญ, inดร.นิตยา เมืองนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บวรรัตน์ ศรีมาน, อาจารย์, inนายถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แอปพลิเคชันติดตามแจ้งเตือนเตาเผาถ่านชีวภาพไร้ควัน", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2024, มหาสารคาม ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20232021 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=49&SectionID=04]