ผลงานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปี 2021

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์, อาจารย์, exPattasad Seangwong, exApirat Siritaratiwat, exNuwantha Fernando, exYuttana Dechgummar, exPirat Khunkitti, "Electromagnetic Torque Improvement of Doubly Salient Permanent Magnet Machine Using Pole Ratio Adjustment Technique", frontiers in energy research, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 726164-726164

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2021 inดร.นิตยา เมืองนาค, อาจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์, อาจารย์, inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative Study Considering Garbage Classification using In-Depth Learning Techniques", The 17th International Conference on Computing and Information Technology, 13 - 14 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.ชัยวัฒน์ ศิระวัฒนานนท์, อาจารย์, inดร.นิตยา เมืองนาค, อาจารย์, inดร.วรรณภา ภักดี, อาจารย์, "Designing of IoT-based Smart Waste Sorting System with Image-based Deep Learning Applications", The 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2021), 19 - 22 พฤษภาคม 2021, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2021 inดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์, อาจารย์, exPirat Khunkitti, exApirat Siritaratiwat, inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์, inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Electromagnetic Force Improvement of the Double-PM Modular Linear Doubly Salient Machine by PMSizing", 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2021), 19 - 22 พฤษภาคม 2021, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=49&SectionID=04]