ผลงานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปี 2020

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2020 inดร.นิตยา เมืองนาค, อาจารย์, inดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์, inนางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล, อาจารย์, exJakkarin Yotapakdee, "The Neural Network Conversation Model enables the Commonly Asked Student Query Agents", International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 154-164
2020 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, อาจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, "A Conceptual Analysis of Mobile Application for the Thai Herbal City", TEST Engineering and Management, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 18034-18039
2020 inนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, อาจารย์, inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเศรษฐกร กาเมือง, อาจารย์, "Performance Analysis of Grid-Connected PV Rooftop, at Sakon Nakhon Province, Thailand", Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal , ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2020, หน้า 816-823
2020 inนางสาวศุษมา โชคเพิ่มพูน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHongkong, S., exThongdaeng, S., "Experimental study and neural networks prediction on thermal performance assessment of grooved channel air heater", International Journal of Heat and Mass Transfer, ปีที่ 163, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 12039

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=49&SectionID=04]