วิทยาเขตสกลนคร

85

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

69

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

5

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

AdsorptionBiodiversitychilling injuryClimate changeCOVID-19cultural tourismCustomer LoyaltyCustomer satisfactionEgg qualityEscherichia coliFirm performanceFood safetygeogridGISglutinous riceimage processingInnovationlateritic soilMachine LearningMangrovemao pomaceMathematical ModelNong Han Luangorganizational commitmentParticipationPCRPerformancePhotovoltaicQuality of Work lifeRanongremote sensingRenewable energyRiceRural ElectrificationSakon NakhonSerotypeService Qualitysolar energyStreptococcus suisSustainable developmentzeoliteกากเม่าการจัดการองค์ความรู้การเจริญเติบโตการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการทำแห้งการประเมินการประเมินทางเทคนิคการพัฒนาการพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาผลิตภัณฑ์การมีส่วนร่วมเกษตรกรเกษตรอินทรีย์แกะไก่ไข่ไก่เนื้อข้าวข้าวเหนียวข้าวฮางความต้องการความผูกพันต่อองค์การความพึงพอใจความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพไข่คุณภาพชีวิตคุณภาพซากเครื่องหมายโมเลกุลจังหวัดสกลนครชุมชนดินลูกรังถั่วเขียวถั่วแลบแลบเนื้อสัมผัสแบคทีเรียกรดแลคติกปลานิลปุ๋ยอินทรีย์โปรตีนผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุพริกพฤติกรรมพลังงานทดแทนภาษาอังกฤษมะเขือเทศมะม่วงมันสำปะหลังเม่าโรคไหม้วิสาหกิจชุมชนสมรรถภาพการผลิตสมุนไพรสารต้านอนุมูลอิสระหญ้าแฝกหนองหารหนอนแมลงวันลายอ้อยแอนโทไซยานิน

Executives

รองอธิการบดี

ดร. วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

E-Mail: fhumwsk@ku.ac.th

Tel.: 02579-5566-8 ต่อ1410

ผู้ช่วยอธิการบดี

นาย วรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: csnwvk@ku.ac.th

Tel.: 042-754088

นาย รัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพและเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: csnrsk@ku.ac.th

Tel.: 0-4272-5040

ดร. วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

E-Mail: famwpi@ku.ac.th

Tel.: 0-4272-5039

นาย ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: chattawat.l@ku.ac.th

Tel.: 0-4275-4088

นาย เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและกิจการนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: kriangkrai.pro@nontr

Tel.: 0-4272-5039

ดร. วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกายภาพ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: csnvwg@ku.ac.th

Tel.: 042-725033

ดร. กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพ(รักษาการแทน) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: csnkkw@ku.ac.th

Tel.: 045-725036

นาย เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

E-Mail: kriangkrai.pro@nontr

Tel.: 0-4272-5039

ดร. อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

E-Mail: anchasa.p@nontri.ku.

Tel.: 6462201646Resource

นักวิจัยทั้งหมด 322 คน (รองศาสตราจารย์ 11 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 141 คน, อาจารย์ 97 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 1 คน, บรรณารักษ์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 2 คน, ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 24 คน, นักวิชาการศึกษา 6 คน, นักวิชาการสัตวบาล 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 คน, นักวิจัย 1 คน, นักวิชาการเกษตร 6 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 2 คน, วิศวกร 3 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, นักประชาสัมพันธ์ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน, ช่างไฟฟ้า 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 15 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 400,732.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 88 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 35.08 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 115 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 96 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 68 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 927 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 859 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ประสานงาน 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 406 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 364 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 259 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 226 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 2247 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1128 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1119 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 26 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 22 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 233 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 161 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 12 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 46 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 14 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 182 รางวัล (เกียรติบัตร 58 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 46 รางวัล, ประชุมวิชาการ 78 รางวัล)