คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

air pollutionAlcohol Expectancyapoptosiscell cycle arrestChildrenCholangiocarcinomaConventional Activated SludgeDHSDiabetesDistrict Health System : DHSDistrict Health System: DHSEscherichia coliEvaluationfactorHealth Behavior Modification ProgramHealth LiteracyHerbHerbsindoor air pollutionMicrowaveMLSTODOPOne District One ProjectParticipationPCRPrevalencePublic Healthqualitative researchRisk factorsSalmonellaSerotypeService PlanStandard methodsStreptococcus suisTest KitTotal suspended solidsUCCAREกรมควบคุมโรคการประเมินการพัฒนาการมีส่วนร่วมการรับรู้การรับรู้ความรุนแรงการส่งเสริมสุขภาพเกลือเสริมไอโอดีนเกษตรเกษตรกรขยะมูลฝอยความชุกความพึงพอใจความรู้คุณภาพชีวิตโคลิฟอร์มโคลิสตินชุดทดสอบแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพปัจจัยเสี่ยงแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพผู้ปกครองผู้สูงอายุพยาธิใบไม้ตับพฤติกรรมพฤติกรรมเสี่ยงภาพลักษณ์ภาวะโภชนาการเกินโภชนาการระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออกโรคความดันโลหิตสูงโรงเรียนลุ่มน้ำก่ำโลหะหนักวิทยาการระบาดเวชสำอางสมุนไพรอนามัยชุมชนอนามัยสิ่งแวดล้อมอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยอนุบาลออกกำลังกายของนิสิตอาการชาเท้าอาการปวดคอ บ่าไหล่ และหลังอาการปวดหลังส่วนล่างอาการผิดปกติของระบบโครงร่างกล้ามเนื้ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาหารเสริมอุจจาระร่วงอุดมศึกษาเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรสแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ แรงงานต่างด้าว สถานการณ์ ผลกระทบแอลกอฮอล์ / พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำโอปิออยด์โอริกามิไอโอดีนไอโอดีน (Iodine)

Executives


Department (คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 3.08 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 41 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 35 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
 • ทุนนอก 58 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 35 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 39 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 250 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 122 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 128 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 4 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 12 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)