การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร ปี 2019

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

27

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

4

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>