ผลงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2023

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

Publish Year International Journal 4
2023 inนางสาวหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชุลีพร ชำนาญค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุ่งนภา บุญภวา, อาจารย์, "Effect of harvesting age and drying condition on andrographolide content, antioxidant capacity, and antibacterial activity in Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees", AIMS Agriculture and Food, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 137-150
2023 inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Multiplex PCR Detection of Common Carbapenemase Genes and Identification of Clinically Relevant Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Complex", Antibiotics, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 76
2023 exPongpakdeesakul, S., exEkalaksananan, T., exPientong, C., exIamchuen, N., exBuddhisa, S., exMahingsa, K., exPingyod, A., exSangsrijun, W., exPassorn, S., inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDuangjit, S., exBumrungthai, S., "Human Oncogenic Epstein–Barr Virus in Water and Human Blood Infection of Communities in Phayao Province, Thailand", Water (Switzerland), ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, มกราคม 2023
2023 exBrizuela, J., exKajeekul, R., exRoodsant, T.J., exRiwload, A., inดร.ปาริชาติ บัวโรย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPattanapongpaibool, A., exThaipadungpanit, J., exJenjaroenpun, P., exWongsurawat, T., exBatty, E.M., exvan der Putten, B.C.L., exSchultsz, C., inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Streptococcus suis outbreak caused by an emerging zoonotic strain with acquired multi-drug resistance in Thailand", Microbial Genomics, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023
Publish Year National Journal 1
2023 exจินดานุช ผลโยน, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อุบัติการณ์ของการพบแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาหลายขนานในสิ่งส่งตรวจที่เป็นเลือดในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", วารสารเภสัชกรรมไทย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2023, หน้า 1-23

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202220212020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=78]