ผลงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร ปี 2020

25

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 16
2020 exMarutpong Detarya, exKanlayanee Sawanyawisuth, exChaiwat Aphivatanasiri, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPaksiree Saranaruk, exLukkana Sukprasert, exAtit Silsirivanit, exNorie Araki, exSopit Wongkham, exChaisiri Wongkham, "The O-GalNAcylating enzyme GALNT5 mediates carcinogenesis and progression of cholangiocarcinoma via activation of AKT/ERK signaling", Glycobiology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 5, กันยายน 2020 - กันยายน 2021, หน้า 312-324
2020 inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDan Takeuchi, exAniroot Nuangmek, exYukihiro Akeda, exMarcelo Gottschalk, exKazunori Oishi, "Genotypic Comparison between Streptococcus suis Isolated from Pigs and Humans in Thailand.", Pathogens, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 1-8
2020 inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNahuel Fittipaldi, exMarcelo Gottschalk, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Tools for Molecular Epidemiology of Streptococcus suis", Pathogens, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มกราคม 2020, หน้า 81(1-10
2020 exPaveenkittiporn, W, inนางสาวรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, อาจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Streptococcus agalactiae infections and clinical relevance in adults, Thailand", DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE, ปีที่ 97, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2020
2020 inนายนิติกร ภู่สุวรรณ, อาจารย์, exManasatchakun, P., exEriksson, L., exLundberg, P.C., "Life situation and support during pregnancy among Thai expectant mothers with depressive symptoms and their partners: A qualitative study", BMC Pregnancy and Childbirth, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, หน้า 207-1-10
2020 exJaruwan Nueakhumung, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factor Effecting to Participation of Public Health Volunteers in Education Institution", Test Engineering and Management, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 16230 -16233
2020 exmatcha Sakuldach, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparisons Health Literacy to the Performance of Volunteers in Elderly Care, Pad Subdistrict Municipality, Kham Ta Kla District, Sakon Nakhon Province", Test Engineering and Management, ปีที่ 83, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 16398-16400
2020 exSaranaruk, P, exKariya, R, exSittithumcharee, G, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, อาจารย์, exBoonmars, T, exSawanyawisuth, K, exWongkham, C, exWongkham, S, exOkada, S, exVaeteewoottacharn, K, "Chromomycin A3 suppresses cholangiocarcinoma growth by induction of S phase cell cycle arrest and suppression of Sp1-related anti-apoptotic proteins", INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE, ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 1005-1016
2020 exThidaporn Poonsawang, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effectiveness of Practice Application for Postpartum Mothers", Test Engineering and Management, ปีที่ 83, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 16701-16704
2020 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, อาจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, "A Conceptual Analysis of Mobile Application for the Thai Herbal City", TEST Engineering and Management, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 18034-18039
2020 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, อาจารย์, "Effect of herb residue supplementation on growth performance, economic return, carcass quality and ammonia nitrogen of broiler chickens", International Journal of Poultry Science, ปีที่ 19, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 486-492
2020 inดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร, อาจารย์, exนายเจริญชัย ศิริคุณ, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ, "Survey of Wastewater Treatment and Effluent Quality in Rural Hospitals in Sakon Nakhon Province, Thailand", International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET) , ปีที่ 11, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 475-481
2020 exดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร, exSeoktae Kang, inดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สุธา ขาวเธียร, "Effect of Surfactant Properties on the Performance of Forward Osmosis Membrane Process", Journal of Ecological Engineering (JEE), ปีที่ 21, ฉบับที่ 8, พฤศจิกายน 2020, หน้า 10-17
2020 inดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวพัชราภรณ์ ภูสมยา, "A Survey of Drinking Water Quality of Some Rural Community in Northeast Thailand", International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET), ปีที่ 11, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 366-400
2020 inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, อาจารย์, exThidathip Wongsurawat, exPiroon Jenjaroenpun, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, อาจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Complete Genome Sequences of Four Extensively Drug-Resistant Acinetobacter baumannii Isolates from Thailand", Microbiology Resource Annoucement, ปีที่ 9, ฉบับที่ 40, ตุลาคม 2020, หน้า 1-4
2020 exMariela Segura, exVirginia Aragon, exSusan L Brockmeier, exConnie Gebhart, exAstrid de Greeff, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMark A O'Dea, exMasatoshi Okura, exMariette Sal?ry, exConstance Schultsz, exPeter Valentin-Weigand, exLucy A Weinert, exJerry M Wells, exMarcelo Gottschalk, "Update on Streptococcus suis Research and Prevention in the Era of Antimicrobial Restriction: 4th International Workshop on S. suis", Pathogens, ปีที่ 9, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 374-1-39
Publish Year National Journal 9
2020 exภาวิณี มนตรี, exยุทธนา กลิ่นจันทร์, exกาญจนา คงศักดิ์ตระกูล, exศุภรดา มณฑาทิพย์, exวรัญญา ชูเนตร, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารกับพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2561", วารสารควบคุมโรค, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 32-41
2020 exนายประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, "การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้คู่มือสำหรับเยาวชนเรื่องความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์", วารสารสถาบันบำราศนราดูร, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 33-44
2020 inนางสาวรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, อาจารย์, inดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์, exแมททิว ลอว์, "การเปรียบเทียบและการประเมินแบบจําลองการจับ-จับใหม่ สำหรับการประมาณจำนวนผ้ที่มีความผิดปกติของการใช้โอปิออยด์", วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ , ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 49-57
2020 inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, อาจารย์, inนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, inดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, "พฤติกรรมและปัจจัยเชิงสาเหตุของผู้ปกครองในการป้องกันการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชในเด็กที่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรม", วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 71-81
2020 exนายอริยฉัฏร กาฬหว้า, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, "การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันและจัดการพฤติกรรมรุนแรงสำหรับพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ", วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020
2020 exดุษฎี นรศาศวัต, exอมรรัตน์ กลํ่าทัพ, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, "การศึกษาผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภาพลักษณ์สํานักงานป้องกันควบคุมโรคของประชาชนไทยในเขตสุขภาพที่ 3 ปี พ.ศ. 2561", วารสารควบคุมโรค, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 128-141
2020 exกิตติยารัตน์ ชื่นใจ, exคุณระยา ไชยริบูรณ, exเฉลิมเกียรติ ศรีสุนนท, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, inนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, exประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ, "ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร", สุขศึกษาและสื่อสารสุขภาพ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 39-52
2020 exนิรันตา ศรีบุญทิพย์, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, exประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ, exอดุลย์ ฉายพงษ์, "การเปิดรับสื่อ การรับรู้ ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคและภัยสุขภาพของประชาชนไทย ประจำปี 2561", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ , ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 44-57
2020 exจิฬาพันธ์ เหล่าหาโคตร, inดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาต่อความรู้ในการใช้ยาพฤติกรรมการใช้ยาอย่างปลอดภัย และระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุตอนต้นที่ป่วยโรคเบาหวาน ในอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร", วารสารพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 389-400

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDOUANGMALA CHANNYAVONG, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors Affecting the Administrative Work performance of public Health Officers in Savannakhet Province, lao PDR", International Conference on Automation Science and Engineering (ICASE-20). 7-12 March 2020, Sheraton Seoul D Cube City Hotel 662 Gyeongin-ro, Sindorim-dong, Guro-gu, Seoul, South Korea , 9 มีนาคม 2020, Seoul สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=78]