ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

air pollutionAlcohol Expectancyapoptosiscarbapenem-resistancecell cycle arrestChildrenCholangiocarcinomaConventional Activated SludgeDiabetesDrinking water qualityEscherichia coliFactorHealth Behavior Modification ProgramHealth Literacyindoor air pollutionMicrowaveMLSTOpisthorchis viverriniparticipationPCRPesticidePrevalencequalitative researchRisk factorsSalmonellaserotypeStandard methodsStreptococcus suisTest KitTotal suspended solidsWastewaterwhole genome sequencingกรมควบคุมโรคการทรงตัวการประเมินการพัฒนาการมีส่วนร่วมการรับรู้การส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องและยางยืดเกลือเสริมไอโอดีนเกษตรกรขยะมูลฝอยความกลัวการหกล้มความชุกความต้องการความพึงพอใจความรู้คาร์บาพีเนมคุณภาพชีวิตโคลิฟอร์มโคลิสตินชุดทดสอบเชื้อดื้อยาทัศนคติน้ำเสียชุมชนแบคทีเรียดื้อยาแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพปัจจัยเสี่ยงผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุพยาธิใบไม้ตับพฤติกรรมพฤติกรรมการป้องกันพฤติกรรมสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงพื้นที่เกษตรกรรมภาพลักษณ์ภาวะปลายประสาทเสื่อมภาวะโภชนาการเกินโภชนาการระบาดวิทยาโรงเรียนลุ่มน้ำก่ำโลหะหนักวิทยาการระบาดเวชสำอางสมุนไพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอนามัยชุมชนอบจ.อาการชาเท้าอาการปวดหลังส่วนล่างอาการผิดปกติของระบบโครงร่างกล้ามเนื้ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยอาหารอาหารแผงลอยอาหารและน้ำดื่มอาหารเสริมอิฐบล็อกอุจจาระร่วงอุดมศึกษาเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรสแอลกอฮอล์โอปิออยด์โอริกามิไอโอดีนไอโอดีน (Iodine)

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 3.08 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 46 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 41 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 63 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 36 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 38 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 261 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 153 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 108 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 8 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 11 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)