ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Acinetobacter baumanniiagricultural areaair pollutionapoptosisAurisin AbiobankBiological Specimen Bankscarbapenem-resistancecell cycle arrestchildrenChlorpyrifosCholangiocarcinomaConventional Activated SludgeCOVID-19dermal exposureDiabetesDiabetes MellitusDrinking waterDrinking water qualityEscherichia colifactorgenomeHealth Risk AssessmenthumanHumansMicrowaveMLSTOpisthorchis viverriniparticipationPrevalencerisk assessmentRisk factorsSakon Nakhon provinceSalmonellasequence typeSerotypeStreptococcus suisTest KitTotal suspended solidsType 2Type 2 DiabetesUnited KingdomUrineWastewaterwhole genome sequencingการจัดการของเสียการทรงตัวการประมาณค่าการประเมินการป้องกันการหกล้มการพัฒนาการมีส่วนร่วมการยศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยตารางเก้าช่องและยางยืดเกลือเสริมไอโอดีนเกษตรกรขยะมูลฝอยความกลัวการหกล้มความเครียดความชุกความต้องการความพึงพอใจความรู้ความเสี่ยงคาร์บาพีเนมคุณภาพชีวิตโคลิฟอร์มโคลิสตินชุดทดสอบเชื้อดื้อยาทัศนคติน้ำเสียชุมชนแบคทีเรียดื้อยาแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพปัจจัยเสี่ยงผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุพยาธิใบไม้ตับพฤติกรรมพฤติกรรมการป้องกันพฤติกรรมศาสตร์พฤติกรรมเสี่ยงพื้นที่เกษตรกรรมภาวะปลายประสาทเสื่อมภาวะโภชนาการเกินโภชนาการระบาดวิทยาโรงเรียนลุ่มน้ำก่ำโลหะหนักวิทยาการระบาดเวชสำอางสมุนไพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอนามัยชุมชนอบจ.อาการปวดหลังส่วนล่างอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Executives


Persons (ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 24 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 3.08 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 77 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 62 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 38 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 58 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 33 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 36 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 367 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 250 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 117 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 4 เรื่อง (Unknown 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 9 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 14 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)