Person Image

  Education

  • ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย

  Expertise Cloud

  3Rsanionic surfactantBest practice modelContaminationControlled dumpCremationDongphattana communityeffluentElectronic WasteElectronic Waste RecyclingE-wasteE-waste recyclingHealth effectsHeavy metalHeavy metalshospitalsKalasinKalasin provinceLeachatenonionic surfactantOccupational Healthomotically-membrane processOpen dumpParticipationPermeable Reactive BarriersRecycleRecycle waste bankruralSakon Nakhon provinceSakon Nakhon provinceSakon Nakhon provinceSanitary landfillSolid waste managementSolid waste management at sourceSub-district municipalitysurveyTharae sub-district municipalityWastewaterWastewater Treatmentกระบวนการ AICการคัดแยกขยะการคัดแยกมูลฝอยการจัดการขยะการจัดการขยะมูลฝอยการจัดการของเสียการจัดการมูลฝอยการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมการจัดการอาหารโคการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต ชนิดซีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิการพยากรณ์การมีส่วนร่วมขยะขยะมูลฝอยความเต็มใจจ่ายความพึงพอใจความรู้เครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยระบบโอโซนแคดเมียม,โคขุนชุดตรวจคัดกรองการสัมผัสสารฆ่าแมลงเชียงเครือตลาดสดตะกั่ว,ตัวชี้วัด มาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ การดำรงชีพทัศนคติทุรกันดาลเทศบาลธนาคารขยะธนาคารขยะเพื่อฌาปนกิจนวัตกรรมการจัดการขยะติดเชื้อน้้าย่านางน้ำประปานิสิตบริหารจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครบุคลากรใบย่านาง สารพิษในเลือด เกษตรกรปรอท,ปัจจัยความสำเร็จปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ปัจจัยที่มีผลเป็นศูนย์แผนยุทธศาสตร์พฤติกรรมพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมูลฝอยมูลฝอยติดเชื้อแมงกานระบบบำบัดน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสีย ความพึงพอใจ เทศบาลระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมสารเคมีกาจัดศัตรูพืชสำรวจความพึงพอใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรส

  Interest

  การจัดการของเสีย, การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2559 - ต.ค. 2560 รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนและประกันคุณภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 203 ชั้น 2 อาคาร20

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The effects of leachate recirculation with supplemental water addition on methane production and waste decomposition in a simulated tropical landfillSanphoti N., Towprayoon S., Chaiprasert P., Nopharatana A.2006Journal of Environmental Management
  81(1),pp. 27-35
  91
  2Enhancing waste decomposition and methane production in simulated landfill using combined anaerobic reactorsSanphoti N., Towprayoon S., Chaiprasert P., Nopharatana A.2006Water Science and Technology
  53(8),pp. 243-251
  8
  3Contamination of cadmium, lead, mercury and manganese in leachate from open dump, controlled dump and sanitary landfill sites in Rural Thailand: A case study in Sakon Nakhon ProvinceRuengruehan K., Junggoth R., Suttibak S., Sirikoon C., Sanphoti N.2021Nature Environment and Pollution Technology
  20(3),pp. 1257-1261
  3
  4Effect of Surfactant Properties on the Performance of Forward Osmosis Membrane ProcessRuengruehan K., Kang S., Sanphoti N., Khaodhiar S.2020Journal of Ecological Engineering
  21(8),pp. 10-17
  1