Person Image

  Education

  • Ph.D. (Public Health), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  HACCP Microbiological quality3Rsantibiotic re-sistanceantimicrobial resistanceBetta splendensbottled drinking waterBroth microdilutioncarbapenemasecinnamon extractcoliform bacteriaDrinking waterDrinking water qualityDrinking water Food Microbiological quality Rural communityE. coliE-coliEnterobacteriaceaeEscherichia colifecal coliformfood safetyFood stallGMPIceMCRMICMicrobial contaminationmicrobial growthNamsuay watershednatural waterPMQRRural CommunitySalmonellaSanitationShallow welltest kitVending machineVibrio cholerawater production processการจัดการขยะมูลฝอยการจัดการของเสียการจัดการอาหารโคการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต ชนิดซีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนการสุขาภิบาลการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมความคาดหวังความต้องการความเต็มใจจ่ายความรู้ความรู้ในการใช้ยาความเสี่ยงคาร์บาพีเนมคุณภาพอาหารคุณลักษณะที่พึงประสงค์เครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยระบบโอโซนโคขุนโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำโคลิสตินชุดตรวจคัดกรองชุดทดสอบ COLI-2-in-1ชุดทดสอบ ชุดตรวจคัดกรองเชื้อ Shigella sppเชื้อดื้อยาตู้น้ำดื่มท้องเสียนวัตกรรมการจัดการขยะติดเชื้อน้ำดื่มน้ำประปา อนามัยสิ่งแวดล้อมประเมินความเสี่ยงเป็นศูนย์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมผู้ป่วยเบาหวานผู้สูงอายุพฤติกรรมการใช้ยาอย่างปลอดภัยพฤติกรรมการป้องกันแม่น้ำโขงสายประธานระบบบำบัดน้ำเสีย ความพึงพอใจ เทศบาลร้านอาหารโรคเมลิออยด์โดสิสโรงเรียนวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)สารโพลาร์สิ่งส่งตรวจสุขาภิบาลสุขาภิบาลอาหารอนามัยสิ่งแวดล้อมอาหารคัดแยกเชื้อพิเศษอาหารแผงลอยอุจจาระร่วง

  Interest

  น้ำประปา อนามัยสิ่งแวดล้อม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 102,103 ชั้น 1 อาคาร2
   • ห้อง 201,202 ชั้น 2 อาคาร20
   • ห้อง 203 ชั้น 2 อาคาร20

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Drinking water quality and evaluation of environmental conditions of water vending machinesYongyod R.2018Asia-Pacific Journal of Science and Technology
  23(1)
  7
  2Application of hazard analysis and critical control points concept for rural bottled drinking water production processPhusomya P., Yongyod R.2022Urban Water Journal
  2
  3The Distribution of Mobile Colistin-Resistant Genes, Carbapenemase-Encoding Genes, and Fluoroquinolone-Resistant Genes in Escherichia coli Isolated from Natural Water Sources in Upper Northeast ThailandTabut P., Yongyod R., Ungcharoen R., Kerdsin A.2022Antibiotics
  11(12)
  1
  4Microbiological Quality and Sanitation of Food Stalls and Drinking Water Vending MachinesYongyod R., Phusomya P., Chopjitt P.2023Environment and Natural Resources Journal
  21(4),pp. 312-321
  0
  5Decreasing Microbial Contamination in Culture Water of Siamese Fighting Fish (Betta splendens) Using Cinnamon ExtractKamolrat N., Yongyod R., Ungcharoen R., Kerdsin A.2024Polish Journal of Environmental Studies
  33(4),pp. 4161-4167
  0
  6Microbiological Quality of Drinking Water and Food in a Rural CommunityRapeepan Y., Piyabhorn P., Phatcharaporn P., Theethawat S.2023Nature Environment and Pollution Technology
  22(4),pp. 2273-2278
  0