Person Image

  Education

  • Ph.D. (Public Health), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2554

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2023 การออกแบบระบบการจัดการการเลี้ยงโคขุนโพนยางคำสู่การเป็นชุมชน Net Zero ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 4 2 0 0
  2021 นวัตกรรมการตรวจหาการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli และ Salmonella ในอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการขยะติดเชื้อจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยระบบโอโซน (Ozone) และการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต ชนิดซี (UV-C) ผู้ร่วมวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 0 0
  2019 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2019 การพัฒนาชุดทดสอบอย่างเร็วสำเร็จรูปเพื่อตรวจคัดกรองเชื้อแบคทีเรียตระกูล Enterobacteriaceae ที่ดื้อยากลุ่มคาร์บาพีเนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาชุดตรวจคัดกรองเชื้อแบคทีเรียดื้อยาโคลิสติน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การประเมินความเสี่ยงด้านจุลชีววิทยาในอาหารแผงลอย หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
  2017 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางชีววิทยาของน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญด้วยวิธี Polymerase Chain Reaction หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ (In kind) 0 0 0 0
  2017 ชุดทดสอบ COLI 2 in 1 เพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอร์มและแบคทีเรีย Escherichai coli ในชุดทดสอบเดียว หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2016 การสุขาภิบาลโรงเรียน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
  2015 สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัย คณะสาธารณสาธารณสุขศาสตร์ 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาและผลิตชุดทดสอบสำเร็จรูปเพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร Salmonella spp. จากตัวอย่างชนิดต่างๆ ภายในชุดทดสอบเดียว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)(องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2019 ตรวจสอบคุณภาพอาหารและประเมินความเสี่ยงของร้านอาหาร ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณจังหวัดสกลนครปี2564 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจยืนยันเชื้อ Shigella spp. จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสียหรืออุจจาระร่วง ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามสำเร็จรูปเพื่อตรวจหาเชื้อฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Esherichia coli) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน(Talent Mobility) 0 0 0 0
  2016 โครงการวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครสกลนคร ประจำปี 2559 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร 0 0 0 0
  2014 โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0