Person Image

  Education

  • พยาบาลศาสตร์บัณฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2546
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาการระบาด), คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2552
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถิติ), คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2563

  Expertise Cloud

  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geometric Information System) โรคพยาธิใบไม้ในตับ (Opistrhorchis viverrini) โรคมะเร็งท่อน้ำดี (Choloangiocarcinoma) วิทยาการระบาด (Epidemiology)Acinetobacter pittiiAgriculturistsantibiotic re-sistanceantimicrobial resistanceBehaviorBrochurecarbapenemasecarbapenem-resistancecarbapenem-resistant EnterobacteralesCausal FactorsCognitioncoliform bacteriacolistinCoronavirus 2019COVID-19DementiaElderlyEpidemiologicalEscherichia coliextensively drug-resistantgenomeGram-negative bacteriaGroup B streptococcusHepatitisIncidence rateIntentionlogistic regressionmcrmultidrug resistanceMultiplex PCRNamsuay watershednatural waterOpisthorchis viverriniPathotypePesticidePMQRprevalencePreventionProtective Motivation TheoryQualitative Researchquality of liferisk factorsSepsisSequence typeSerotypeStreptococcus agalactiaeStreptococcus suisstresstest kitUrinary tract infection (UTI)Vaccinationwhole genome sequencingXDRกรมควบคุมโรคกัญชาทางการแพทย์การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์การประมาณค่าการป้องกันตนเองการรับรู้ข้อมุลข่าวสารการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการรู้คิด การรู้คิดพร่องเล็กน้อย โปรแกรม ผู้สูงอายุการวิจัยเชิงคุณภาพความคิด (Cognitive) ความจำ (Memory) ผู้สูงอายุ (Elderly)ความเครียดความชุก (prevalence)ความพึงพอใจความรุ้ความรู้ความรู้ความเข้าใจความเสี่ยงคุณภาพชีวิตคุณภาพอาหารโควิด-19ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเชื้อดื้อยาหลายขนาน แบคทีเรียแกรมลบ การใช้ยาปฏิชีวนะ โรงพยาบาลชุมชนตู้น้ำดื่มทัศนคติประเมินความเสี่ยงปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมผู้สูงอายุแผ่นพับพฤติกรรมพฤติกรรมการป้องกันควบคุมพฤติกรรมการสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเกษตรกรภาพลักษณ์ภาวะสมองเสื่อมระบาดวิทยาระบาดวิทยาโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อร้านอาหารโรคตับอักเสบโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโรคและภัยสุขภาพวิธีการจับ-จับใหม่สารเสพติดสุขาภิบาลโอปิออยด์

  Interest

  ระบาดวิทยาโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ, โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน, สารเสพติด, การประมาณค่า

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2563 - พ.ย. 2565 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะสาธารณสุขศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 102,103 ชั้น 1 อาคาร2
   • ห้อง 201,202 ชั้น 2 อาคาร20

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Whole-Genome Sequencing of Clinically Isolated Carbapenem-Resistant Enterobacterales Harboring mcr Genes in Thailand, 2016–2019Paveenkittiporn W., Kamjumphol W., Ungcharoen R., Kerdsin A.2021Frontiers in Microbiology
  11
  20
  2Streptococcus agalactiae infections and clinical relevance in adults, ThailandPaveenkittiporn W., Ungcharoen R., Kerdsin A.2020Diagnostic Microbiology and Infectious Disease
  97(1)
  11
  3Genomic characterization of clinical extensively drug-resistant acinetobacter pittii isolatesChopjitt P., Putthanachote N., Ungcharoen R., Hatrongjit R., Boueroy P., Akeda Y., Akeda Y., Tomono K., Hamada S., Kerdsin A.2021Microorganisms
  9(2),pp. 1-12
  9
  4Prevalence and Risk Factors of Opisthorchis viverrini Infection in Sakon Nakhon Province, ThailandPerakanya P., Ungcharoen R., Worrabannakorn S., Ongarj P., Artchayasawat A., Boonmars T., Boueroy P.2022Tropical Medicine and Infectious Disease
  7(10)
  4
  5Risk Factors of Infections Due to Multidrug-Resistant Gram-Negative Bacteria in a Community Hospital in Rural ThailandPonyon J., Kerdsin A., Preeprem T., Ungcharoen R.2022Tropical Medicine and Infectious Disease
  7(11)
  2
  6The Distribution of Mobile Colistin-Resistant Genes, Carbapenemase-Encoding Genes, and Fluoroquinolone-Resistant Genes in Escherichia coli Isolated from Natural Water Sources in Upper Northeast ThailandTabut P., Yongyod R., Ungcharoen R., Kerdsin A.2022Antibiotics
  11(12)
  1
  7Correction:Prevalence and Risk Factors of Opisthorchis viverrini Infection in Sakon Nakhon Province, Thailand(Trop. Med. Infect. Dis., (2022), 7, (313), Trop Med Infect Dis., (2022), 7, (10), (313), 10.3390/tropicalmed7100313)Perakanya P., Ungcharoen R., Worrabannakorn S., Ongarj P., Artchayasawat A., Boonmars T., Boueroy P.2023Tropical Medicine and Infectious Disease
  8(4)
  0
  8Evaluation of pathotype marker genes in Streptococcus suis isolated from human and clinically healthy swine in ThailandKerdsin A., Bamphensin N., Sittichottumrong K., Ungcharoen R., Boueroy P., Chopjitt P., Hatrongjit R., Gottschalk M., Sunthamala N.2023BMC Microbiology
  23(1)
  0