Person Image

Administration

  • รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

Education

  • พยาบาลศาสตร์บัณฑิต, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2546
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาการระบาด), คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2552
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถิติ), คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2563

แนวโน้มผลงานของรัชฎาภรณ์

Journal

บทความของรัชฎาภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร และในภาควิชาอนามัยชุมชน

Publish Year International Journal 3
2021 exWantana Paveenkittiporn, exWatcharaporn Kamjumphol, inดร.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, อาจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Whole-Genome Sequencing of Clinically Isolated Carbapenem-Resistant Enterobacterales Harboring mcr Genes in Thailand, 2016–2019", Frontiers in Microbiology, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 586368-1-13
2021 inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, อาจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, อาจารย์, inดร.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, อาจารย์, "Genomic Characterization of Clinical Extensively Drug-Resistant Acinetobacter pittii Isolates", Microorganism, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 242-1-12
2020 exPaveenkittiporn, W, inดร.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, อาจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Streptococcus agalactiae infections and clinical relevance in adults, Thailand", DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE, ปีที่ 97, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2020
Publish Year National Journal 5
2021 exดร.พัสกร องอาจ, inดร.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, อาจารย์, "พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19: กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร", วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021
2021 inดร.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, อาจารย์, exดร.พัสกร องอาจ, exอ.สุนทรี โอรัตนสถาพร, "ความรุ้และทัศนคติที่มีต่อกัญชาทางการแพทย์ของประชาชนตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร", วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 69-86
2021 inนางสาวสุนทรี โอรัตนสถาพร, อาจารย์, exฉัตรวรุณ จำปาวัน, exสุพัตรา เคนไชยวงค์, inดร.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, อาจารย์, "ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมการรู้คิดในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดพร่องเล็กน้อย", วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 189-200
2020 inดร.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, อาจารย์, inดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์, exแมททิว ลอว์, "การเปรียบเทียบและการประเมินแบบจําลองการจับ-จับใหม่ สำหรับการประมาณจำนวนผ้ที่มีความผิดปกติของการใช้โอปิออยด์", วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ , ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 49-57
2017 exภาวิณี มนตรี, exกาญจนา คงศักดิ์ตระกูล, exศุภรดา มณฑาทิพย์, exวรัญญา ชูเนตร, exสิทธิโชค กลิ่นแห, exรัตนี คำมูลคร, inดร.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, อาจารย์, "การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคของประชาชนในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จัหวัดสระบุรี ปี 2560", วารสารการแพทย์และสาธารรสุขเขต 4, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, เมษายน - กันยายน 2017, หน้า 1-11

Conference

การนำเสนอบทความของรัชฎาภรณ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร และในภาควิชาอนามัยชุมชน

Publish Year National Conference 2
2018 inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, อาจารย์, inดร.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, อาจารย์, exนางนิรันตา ศรีบุญทิพย์, "ปัจจัยเชิงสาเหตุภายในตัวบุคคลของเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ถูกวิธีในอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร", ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9, 3 - 4 เมษายน 2018, อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย
2018 inดร.สาธินี ศิริวัฒน์, อาจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, inดร.รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, อาจารย์, inดร.รัตนี คำมูลคร, อาจารย์, inนางสาวอภิรดี วังคะฮาต, อาจารย์, exวิไล ชูเกียรติศิริ, exอุดมศักดิ์ อุดมดี, exอุมาภรณ์ ชัยวัฒนอุดร, exพรนิพา ภูนาเพชร, "ประสิทธิผลของสื่อแผ่นพับเรื่อง “โรคตับอักเสบ” ต่อความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคตับอักเสบของประชาชน", การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1, 17 - 19 พฤษภาคม 2018, อำเภอพังโคน สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=550091]