Person Image

  Education

  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2546
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2550
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2562

  Expertise Cloud

  Drinking Refusal Self-Efficacy Planning Model Thai-Myanmar borderAgriculturistsAlcohol Consumption BehaviorAlcohol Drinking BehaviorAlcohol ExpectancyBehaviorBrochureCasual Factors BehaviorsCausal FactorsCognitionCommunity HealthDengue Hemorrhagic Fever Protecting BehaviorsDrinking Refusal Self-EfficacyHealth Behavior Modification Programhealth belief modelHealth Education and Beharioral SciencesHealth Literacyhealth program modificationHealth Promotion and Health EducationHepatitisHIVIntervention MappingIntervention Mapping ModelIntrapersonal Factorsliver fluke disease (LFD)Pesticideprevention behaviourPublic HealthQualitative ResearchShigellaSTIThai-Myanmar borderuser experience researchกรมควบคุมโรคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการรับรู้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้การวิจัยเชิงคุณภาพการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชความพึงพอใจความรู้ความรู้ความเข้าใจคู่มือเยาวชนช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารชุดทดสอบปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมโปรแกรมเพื่อป้องกันการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชแผ่นพับพยาธิใบไม้ตับ การกรับเปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมพฤติกรรมการป้องกันพฤติกรรมการป้องกันโรคพฤติกรรมการสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเกษตรกรพฤติกรรมป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพพฤติกรรมสุขภาพพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาพลักษณ์ภาพลักษณ์องค์กรระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพโรคความดันโลหิตสูงโรคตับอักเสบโรคติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคติดต่อทางอาหารและน้ำโรคพยาธิใบไม้ตับโรคและภัยสุขภาพวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ไวรัสอีโบลาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาหารและน้ำดื่มเอชไอวีเอดส์

  Interest

  Public Health, Health Education and Beharioral Sciences, Health Behavior Modification Program, Community Health

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation


   แสดงความคิดเห็น

   (0)