Person Image

  Education

  • สาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2561
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2553
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  greengrocer pesticide residueAgricultural areaAgricultural areasAgriculturistsBehaviorBlood cholinesteraseBrochureCausal FactorsChildrenChlorpyrifosCognitioncypermethrindermal exposureExposuregreengrocerhealth symptomhealth symptomHepatitisParentPesticidepesticide residueQualitative Researchrisk assessmentYoung childrenกรมควบคุมโรคการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพการประเมินความเสี่ยงสุขภาพการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการวิจัยเชิงคุณภาพการสัมผัสการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชความพึงพอใจความรู้ความรู้ความเข้าใจคุณภาพอากาศ แสง สี เสียงช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเชื้อราเด็กแบคทีเรียปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมโปรแกรมเพื่อป้องกันการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชผู้ปกครองแผ่นพับฝุ่นละอองพฤติกรรมพฤติกรรมการสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเกษตรกรพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่เกษตรกรรม Pesticideภาพลักษณ์ร้านถ่ายเอกสารโรคตับอักเสบวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สารกำจัดศัตรูพืชสารอินทรีย์ระเหยง่ายหอพัก

  Interest

  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , การประเมินความเสี่ยงสุขภาพ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก