Expertise Cloud

Agricultural areasAntibody bile duct cancerCCAChildrenEducationExposureGALNTIntervention Mappingmalaria. modelling transmissionmolecular surveillanceNam KamO-GalNAcylationOpisthorchis viverriniParentPrevalencePublic Health ProgramThe Master Degree of Public Health Programs (MPH)VVLกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ความรู้เรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพ ภาวะผู้นำการติดเชื้อโรคหนอนพยาธิการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการสัมผัสการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชคลอดก่อนกำหนดความชุกความหนาแน่นจังหวัดนครพนมเจ็บครรภ์ก่อนกำหนดเด็กนักเรียนประถมศึกษาปรสิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา โรคติดเชื้อในเขตร้อน โลหิตวิทยาประถมศึกษาปีที่6ปลาวงศ์ตะเพียนปัจจัยเสี่ยงโปรแกรมเพื่อป้องกันการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชผู้ปกครองพยาธิใบไม้ตับพยาธิใบไม้ตับ พยาธิสตองจีร่อยพยาธิสตองจิลอยด์พฤติกรรมพฤติกรรมป้องกันโรค / โรคพยาธิใบไม้ตับ / กลุ่มเสยี่ งโรคพยาธิใบไม้ตับพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่เกษตรกรรม Pesticideเมตาเซอร์คาเรียโรคพยาธิใบไม้ตับโรคมาลาเรียลำน้ำก่ำลำน้ำอูนสารกำจัดศัตรูพืชหญิงตั้งครรภ์หนอนพยาธิในลำไส้หมู่บ้านแพร่เชื้อแหล่งน้ำอนุบาล

Interest

ปรสิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา โรคติดเชื้อในเขตร้อน โลหิตวิทยา

Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  แสดงความคิดเห็น

  (0)