Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2559
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  Acinetobacter baumanniiapoptosisAurisin ACarbapenem-resistancecefoxitincell cycle arrestcholangiocarcinomaEscherichia colifoodGenomemcrMCR-1 proteinmeatmecA genemecC geneMethicillinmethicillin resistant Staphylococcus aureusmethicillin resistant Staphylococcus aureus infectionmethicillin-resistant StaphylococcussppmeticillinMICPmicrobial sensitivity testMicrobial Sensitivity Testsmitochondria-mediated apoptotic pathway.mobile colistin resistancemolecular typingmultidrug resistancemultilocus smultilocus sequence typingmultilocus sequencing typingMultipleMultiplex PCRMyanmarNDMNeonothopanus nambiNF-?BopisthorchiasisOpisthorchis viverriniOptimum conditionsoutbreakOXA-48-likeoxacillinPigsSalmonellaSCCmecSCCmec typeScreening testsequence typeSequence type 194serotypeSerovarSilver nanoparticlesSimple techniqueslaughtered pigslaughtered pigsSp1spa typeSporosarcina pasteuriistaphylococcal enterotoxins (SEs)StaphylococciStaphylococcus aureusStreptococcal InfectionsStreptococcus equi subsp. zooepidemicusStreptococcus infectionStreptococcus suisSwinetetracyclineTick controltick-borne diseasestick-borne pathogensUrineVancomycinVirulence factorsVR12684whole genome sequencingwhole-genome sequencingXDRXDRABzoonosisการประเมินการสัมผัสการยับยั้งมะเร็งความเสี่ยงคุณภาพอาหารโคลิสตินจีโนมจุลินทรีย์ก่อโรคชุดตรวจวินิจฉัยชุดทดสอบเทคนิคน้ำประปาศรีราชาประเมินความเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งวิทยา อณูชีววิทยา แบคทีเรียวิทยาร้านอาหารสเตรปโตคอคคัส ซูอิสสายพันธุ์ก่อโรคสารสกัดธรรมชาติสารสกัดสมุนไพรสุกรอาหาร

  Interest

  มะเร็งวิทยา อณูชีววิทยา แบคทีเรียวิทยา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 102,103 ชั้น 1 อาคาร2
   • ห้อง 201,202 ชั้น 2 อาคาร20
   • ห้องห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ชั้น 2-4 อาคารคณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร. อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 36 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 36 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Green synthesis of silver nanoparticles in aloe vera plant extract prepared by a hydrothermal method and their synergistic antibacterial activityTippayawat P., Phromviyo N., Boueroy P., Chompoosor A., Chompoosor A.2016PeerJ
  2016(10)
  228
  2Distribution and Molecular Characterization of Escherichia coli Harboring mcr Genes Isolated from Slaughtered Pigs in ThailandKhanawapee A., Kerdsin A., Chopjitt P., Boueroy P., Hatrongjit R., Akeda Y., Akeda Y., Akeda Y., Tomono K., Tomono K., Nuanualsuwan S., Hamada S.2021Microbial Drug Resistance
  27(7),pp. 971-979
  16
  3Klebsiella pneumoniae complex harboring mcr‐1, mcr‐7, and mcr‐8 isolates from slaughtered pigs in thailandPhetburom N., Boueroy P., Chopjitt P., Hatrongjit R., Akeda Y., Akeda Y., Akeda Y., Hamada S., Nuanualsuwan S., Kerdsin A.2021Microorganisms
  9(12)
  14
  4Rhinacanthin-C extracted from Rhinacanthus nasutus (L.) inhibits cholangiocarcinoma cell migration and invasion by decreasing MMP-2, uPA, FAK and MAPK pathwaysBoueroy P., Saensa-Ard S., Saensa-Ard S., Siripong P., Kanthawong S., Hahnvajanawong C.2018Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
  19(12),pp. 3605-3613
  14
  5In vitro and in vivo inhibitory effects of α-mangostin on cholangiocarcinoma cells and allograftsAukkanimart R., Aukkanimart R., Boonmars T., Sriraj P., Sriraj P., Sripan P., Songsri J., Ratanasuwan P., Laummaunwai P., Boueroy P., Khueangchaingkhwang S., Pumhirunroj B., Artchayasawat A., Boonjaraspinyo S., Wu Z., Hahnvajanawong C., Hahnvajanawong C., Vaeteewoottacharn K., Vaeteewoottacharn K., Wongkham S., Wongkham S.2017Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
  18(3),pp. 707-713
  13
  6Antitumor effect of forbesione isolated from Garcinia hanburyi on cholangiocarcinoma in vitro and in vivoBoueroy P., Hahnvajanawong C., Boonmars T., Saensa-Ard S., Anantachoke N., Anantachoke N., Vaeteewoottacharn K., Reutrakul V., Reutrakul V.2016Oncology Letters
  12(6),pp. 4685-4698
  12
  7Benzoyltyramine Alkaloids Atalantums A-G from the Peels of Atalantia monophylla and Their Cytotoxicity against Cholangiocarcinoma Cell LinesSribuhom T., Boueroy P., Hahnvajanawong C., Phatchana R., Yenjai C.2017Journal of Natural Products
  80(2),pp. 403-408
  11
  8Genomic analysis of Aeromonas veronii C198, a novel Mcr-3.41-harboring isolate from a patient with septicemia in ThailandHatrongjit R., Kerdsin A., Takeuchi D., Wongsurawat T., Wongsurawat T., Jenjaroenpun P., Jenjaroenpun P., Chopjitt P., Boueroy P., Akeda Y., Akeda Y., Hamada S.2020Pathogens
  9(12),pp. 1-13
  10
  9Non-penicillin-susceptible streptococcus suis isolated from humansBamphensin N., Chopjitt P., Hatrongjit R., Boueroy P., Fittipaldi N., Gottschalk M., Kerdsin A.2021Pathogens
  10(9)
  10
  10Genomic characterization of clinical extensively drug-resistant acinetobacter pittii isolatesChopjitt P., Putthanachote N., Ungcharoen R., Hatrongjit R., Boueroy P., Akeda Y., Akeda Y., Tomono K., Hamada S., Kerdsin A.2021Microorganisms
  9(2),pp. 1-12
  9
  11Inhibitory effect of aspirin on cholangiocarcinoma cellsBoueroy P., Aukkanimart R., Aukkanimart R., Boonmars T., Sriraj P., Sriraj P., Ratanasuwan P., Juasook A., Wonkchalee N., Wonkchalee N., Vaeteewoottacharn K., Wongkham S.2017Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
  18(11),pp. 3091-3096
  9
  12Synergistic effect of forbesione from Garcinia hanburyi in combination with 5-fluorouracil on cholangiocarcinomaBoueroy P., Boueroy P., Hahnvajanawong C., Hahnvajanawong C., Boonmars T., Boonmars T., Saensa-ard S., Saensa-ard S., Wattanawongdon W., Wattanawongdon W., Kongsanthia C., Kongsanthia C., Salao K., Wongwajana S., Anantachoke N., Anantachoke N., Reutrakul V., Reutrakul V.2017Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
  18(12),pp. 3343-3351
  8
  13Zoonotic infection and clonal dissemination of Streptococcus equi subspecies zooepidemicus sequence type 194 isolated from humans in ThailandKerdsin A., Chopjitt P., Hatrongjit R., Boueroy P., Gottschalk M.2021Transboundary and Emerging Diseases
  8
  14Complete genome sequences of four extensively drug- resistant acinetobacter baumannii isolates from ThailandChopjitt P., Wongsurawat T., Wongsurawat T., Jenjaroenpun P., Jenjaroenpun P., Boueroy P., Hatrongjit R., Kerdsin A.2020Microbiology Resource Announcements
  9(40)
  5
  15Plasmidome in mcr-1 harboring carbapenem-resistant enterobacterales isolates from human in ThailandBoueroy P., Wongsurawat T., Jenjaroenpun P., Chopjitt P., Hatrongjit R., Jittapalapong S., Kerdsin A.2022Scientific Reports
  12(1)
  5
  16Prevalence and Risk Factors of Opisthorchis viverrini Infection in Sakon Nakhon Province, ThailandPerakanya P., Ungcharoen R., Worrabannakorn S., Ongarj P., Artchayasawat A., Boonmars T., Boueroy P.2022Tropical Medicine and Infectious Disease
  7(10)
  4
  17Promising anticancer effect of aurisin A against the human lung cancer A549 cell lineBoueroy P., Boueroy P., Boonmars T., Kanokmedhakul S., Chareonsudjai S., Lekphrom R., Srichangwang S.2020Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
  21(1),pp. 49-54
  4
  18Chromomycin A3 suppresses cholangiocarcinoma growth by induction of S phase cell cycle arrest and suppression of Sp1‑related anti‑apoptotic proteinsSaranaruk P., Kariya R., Sittithumcharee G., Boueroy P., Boonmars T., Sawanyawisuth K., Wongkham C., Wongkham S., Okada S., Vaeteewoottacharn K., Vaeteewoottacharn K.2020International Journal of Molecular Medicine
  45(4),pp. 1005-1016
  4
  19Genomic Characterization of Streptococcus suis Serotype 24 Clonal Complex 221/234 From Human PatientsKerdsin A., Hatrongjit R., Wongsurawat T., Jenjaroenpun P., Chopjitt P., Boueroy P., Fittipaldi N., Zheng H., Gottschalk M.2021Frontiers in Microbiology
  12
  4
  20Whole genome analysis of extensively drug-resistant acinetobacter baumannii clinical isolates in ThailandChopjitt P., Kerdsin A., Takeuchi D., Hatrongjit R., Boueroy P., Akeda Y., Akeda Y., Akeda Y., Tomono K., Tomono K., Hamada S.2021Infectious Disorders - Drug Targets
  21(5)
  3
  21Draft genome sequence of methicillin-resistant staphylococcus aureus harboring staphylococcal cassette chromosome mec type IX, isolated from a fatal bacteremic pneumonia caseChopjitt P., Wongsurawat T., Jenjaroenpun P., Boueroy P., Kamjumphol W., Hatrongjit R., Kerdsin A.2021Microbiology Resource Announcements
  10(30)
  3
  22Fluoroquinolone resistance in non-typhoidal Salmonella enterica isolated from slaughtered pigs in ThailandPoomchuchit S., Kerdsin A., Chopjitt P., Boueroy P., Hatrongjit R., Akeda Y., Akeda Y., Akeda Y., Tomono K., Tomono K., Nuanualsuwan S., Hamada S.2021Journal of Medical Microbiology
  70(7)
  3
  23Effect of temperature on the killing of opisthorchis viverrini eggs in vitroBoueroy P., Boueroy P., Duenngai K., Duenngai K., Eamudomkarn C., Sripan P., Sripan P., Boonmars T., Boonmars T., Pumhirunroj B., Pumhirunroj B., Artchayasawat A., Songsri J., Songsri J., Chomphumee K., Rattanasuwan P., Laummaunwai P., Khueangchiangkhwang S., Khueangchiangkhwang S., Boonjaraspinyo S.2019Korean Journal of Parasitology
  57(1),pp. 49-53
  3
  24Seasonal variation of parasitic infections in Asian swamp eels (Monopterus albus) from local markets in Yangon, MyanmarWai A.P., Sripan P., Sripan P., Boonmars T., Sriraj P., Sriraj P., Aukkanimart R., Aukkanimart R., Songsri J., Songsri J., Boueroy P., Boueroy P., Boonjaraspinyo S., Khueangchaingkhwang S., Laummaunwai P., Wu Z., Pumhirunroj B., Pumhirunroj B., Artchayasawat A., Chomphumee K., Rattanasuwan P., Eamudomkarn C., Pitaksakulrat O., Ekobol N.2019Veterinary Integrative Sciences
  17(2),pp. 181-193
  3
  25d-Maltose coated silver nanoparticles and their synergistic effect in combination with ampicillinTippayawat P., Sapa V., Srijampa S., Boueroy P., Chompoosor A., Chompoosor A.2017Monatshefte fur Chemie
  148(7),pp. 1197-1203
  3
  26Syrian hamster (Mesocricetus auratus) as an animal model for Haplorchis taichui infection: Biology, morphology, and pathologySongsri J., Songsri J., Boonmars T., Boonmars T., Boonjaraspinyo S., Aukkanimart R., Aukkanimart R., Sriraj P., Sriraj P., Boueroy P., Boueroy P., Wongchalee N.2018Thai Journal of Veterinary Medicine
  48(3),pp. 479-486
  2
  27Liver fluke-infected cyprinoid fish in northeastern thailand (2016-2017)Pumhirunroj B., Pumhirunroj B., Aukkanimart R., Boonmars T., Sriraj P., Boueroy P., Artchayasawat A., Songsri J., Songsri J., Sripan P., Chomphumee K., Ratanasuwan P., Laummaunwai P., Khueangchaingkhwang S., Suwanatri A., Aunpromma S., Eamudomkarn C., Khuntikeo N., Loilome W., Loilome W., Namwat N., Namwat N., Yongvanit P.2020Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  51(1),pp. 1-7
  2
  28Anticancer effects of aurisin A extracts from Neonothopanus nambi on human papillomavirus-infected cervical cancer cellsBoueroy P., Boonmars T., Boonmars T., Kanokmedhakul S., Pientong C., Ekalaksananan T., Saksirirat W., Ratanasuwan P., Lekphrom R., Srichangwang S.2021Agriculture and Natural Resources
  55(4),pp. 618-627
  2
  29Distinguishing Clinical Enterococcus faecium Strains and Resistance to Vancomycin Using a Simple In-House Screening TestSaenhom N., Boueroy P., Chopjitt P., Hatrongjit R., Kerdsin A.2022Antibiotics
  11(3)
  2
  30Evaluation of in-house cefoxitin screening broth to determine methicillin-resistant staphylococciSaenhom N., Kansan R., Chopjitt P., Boueroy P., Hatrongjit R., Kerdsin A.2022Heliyon
  8(2)
  1
  31Phenotypic and molecular characterization of β-lactamase and plasmid-mediated quinolone resistance genes in Klebsiella oxytoca isolated from slaughtered pigs in ThailandPhetburom N., Boueroy P., Chopjitt P., Hatrongjit R., Nuanualsuwan S., Kerdsin A.2022Veterinary World
  15(2),pp. 309-315
  1
  32The effects of water submersion on cattle ticksArtchayasawat A., Artchayasawat A., Boueroy P., Boonmars T., Boonmars T., Pumhirunroj B., Sriraj P., Aukkanimart R., Boonjaraspinyo S., Pitaksakulrat O., Ratanasuwan P., Suwannatrai A., Suwannatrai A., Eamudomkarn C., Eamudomkarn C., Laummaunwai P., Zhiliang W.2020Thai Journal of Veterinary Medicine
  50(3),pp. 371-379
  1
  33Simplified techniques for killing the carcinogenic, Opisthorchis viverrini metacercariae in cyprinid fishSripan P., Boonmars T., Songsri J., Aukkanimart R., Aukkanimart R., Sriraj P., Sriraj P., Rattanasuwan P., Boueroy P., Suwannatrai A., Aunpromma S., Khuntikeo N., Loilome W., Namwat N., Yongvanit P., Wai A.P., Khueangchaingkhwang S., Zhilang W., Pumhirunroj B., Artchayasawat A., Boonjaraspinyo S.2017Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
  18(6),pp. 1507-1511
  1
  34Effect of household cleaning solutions and disinfectants on the infectivity of Opisthorchis viverrini metacercariaeKhueangchiangkhwang S., Khueangchiangkhwang S., Boonmars T., Boonmars T., Sripan P., Sripan P., Songsri J., Boueroy P., Boueroy P., Aukkanimart R., Aukkanimart R., Aukkanimart R., Sriraj P., Sriraj P., Sriraj P., Ratanasuwan P., Chomphumee K., Chomphumee K., Laummaunwai P., Boonjaraspinyo S.2018Food Control
  89,pp. 291-299
  1
  35Application of pineapple juice in the fish digestion process for carcinogenic liver fluke metacercaria collectionSripan P., Sripan P., Aukkanimart R., Aukkanimart R., Aukkanimart R., Boonmars T., Boonmars T., Sriraj P., Sriraj P., Sriraj P., Songsri J., Songsri J., Boueroy P., Khueangchaingkhwang S., Pumhirunroj B., Artchayasawat A.2017Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
  18(3),pp. 779-782
  1
  36Streptococcus suis outbreak caused by an emerging zoonotic strain with acquired multi-drug resistance in ThailandBrizuela J., Kajeekul R., Roodsant T.J., Riwload A., Boueroy P., Pattanapongpaibool A., Thaipadungpanit J., Jenjaroenpun P., Wongsurawat T., Batty E.M., Batty E.M., van der Putten B.C.L., Schultsz C., Kerdsin A.2023Microbial Genomics
  9(2)
  1
  37Correction:Prevalence and Risk Factors of Opisthorchis viverrini Infection in Sakon Nakhon Province, Thailand(Trop. Med. Infect. Dis., (2022), 7, (313), Trop Med Infect Dis., (2022), 7, (10), (313), 10.3390/tropicalmed7100313)Perakanya P., Ungcharoen R., Worrabannakorn S., Ongarj P., Artchayasawat A., Boonmars T., Boueroy P.2023Tropical Medicine and Infectious Disease
  8(4)
  0
  38Evaluation of pathotype marker genes in Streptococcus suis isolated from human and clinically healthy swine in ThailandKerdsin A., Bamphensin N., Sittichottumrong K., Ungcharoen R., Boueroy P., Chopjitt P., Hatrongjit R., Gottschalk M., Sunthamala N.2023BMC Microbiology
  23(1)
  0
  39Novel and simplified method of producing microbial calcite powder for clayey soil stabilizationProngmanee N., Horpibulsuk S., Horpibulsuk S., Dulyasucharit R., Noulmanee A., Boueroy P., Chancharoonpong C.2023Geomechanics for Energy and the Environment
  35
  0
  40Genomic characterization and virulence of Streptococcus suis serotype 4 clonal complex 94 recovered from human and swine samplesHatrongjit R., Boueroy P., Jenjaroenpun P., Wongsurawat T., Meekhanon N., Chopjitt P., Zheng H., Fittipaldi N., Chareonsudjai S., Chareonsudjai S., Segura M., Gottschalk M., Kerdsin A.2023PloS one
  18(7),pp. e0288840
  0
  41The Occurrence and Characteristics of Methicillin-Resistant Staphylococcal Isolates from Foods and ContainersKansaen R., Boueroy P., Hatrongjit R., Kamjumphol W., Kerdsin A., Chopjitt P.2023Antibiotics
  12(8)
  0
  42Endoplasmic Reticulum Stress-Mediated Apoptosis Induced by VR12684 Isolated from Mallotus spodocarpus in Cholangiocarcinoma Cell LineHahnvajanawong C., Hahnvajanawong C., Puthabaln W., Puthabaln W., Boonmars T., Boonmars T., Reutrakul V., Boueroy P.2023Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP
  24(8),pp. 2741-2748
  0
  43Reduction of carcinogens in fermented fish (pla-ra and pla-som) by heatingArtchayasawat A., Artchayasawat A., Sriraj P., Sriraj P., Boonmars T., Boonmars T., Aukkanimart R., Aukkanimart R., Wisetmora A., Wisetmora A., Borlace G.N., Boueroy P., Pumhirunroj B., Laummaunwai P., Rattanasuwan P., Boonjaraspinyo S., Ekobol N., Ekobol N., Pitaksakulrat O., Pitaksakulrat O., Zhiliang W.2023Veterinary World
  16(8),pp. 1727-1735
  0
  44Erratum: Publisher Correction: Plasmidome in mcr-1 harboring carbapenem-resistant enterobacterales isolates from human in Thailand (Scientific reports (2022) 12 1 (19051))Boueroy P., Wongsurawat T., Jenjaroenpun P., Chopjitt P., Hatrongjit R., Jittapalapong S., Kerdsin A.2022Scientific reports
  12(1),pp. 21517
  0
  45Multiplex PCR Detection of Common Carbapenemase Genes and Identification of Clinically Relevant Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae ComplexHatrongjit R., Chopjitt P., Boueroy P., Kerdsin A.2023Antibiotics
  12(1)
  0
  46In Vitro and in Vivo effect of Chia oil (Salvia hispanica L.) on Haplorchis taichuiSongsri J., Ketthaisong D., Boonmars T., Boueroy P., Laummaunwai P., Vaeteewoottacharn K., Rattanasuwan P., Boonyarat C., Lomthaisong K., Tangwongchai R., Borlace G.N.2019Thai Journal of Veterinary Medicine
  49(4),pp. 393-400
  0
  47Efficacy of Dipterocarpus alatus oil combination with Rhinacanthus nasutus leaf and Garcinia mangostana pericarps against canine demodicosisArtchayasawat A., Artchayasawat A., Boueroy P., Boonmars T., Boonmars T., Pumhirunroj B., Sriraj P., Aukkanimart R., Boonjaraspinyo S., Pitaksakulrat O., Ratanasuwan P., Suwannatrai A., Suwannatrai A., Eamudomkarn C., Eamudomkarn C., Laummaunwai P., Zhiliang W.2021Veterinary World
  14(11),pp. 2919-2928
  0
  48Corrigendum to “Evaluation of in-house cefoxitin screening broth to determine methicillin-resistant staphylococci” [Heliyon 8, (2), (2022), e08950] (Heliyon (2022) 8(2), (S2405844022002389), (10.1016/j.heliyon.2022.e08950))Saenhom N., Kansan R., Chopjitt P., Boueroy P., Hatrongjit R., Kerdsin A.2022Heliyon
  8(3)
  0
  49Prevalence of Ehrlichia-, Babesia-, and Hepatozoon-infected brown dog ticks in Khon Kaen Province, Northeast ThailandEamudomkarn C., Eamudomkarn C., Pitaksakulrat O., Boueroy P., Thanasuwan S., Watwiengkam N., Artchayasawat A., Artchayasawat A., Boonmars T., Boonmars T.2022Veterinary World
  15(7),pp. 1699-1705
  0
  50Quantitative Risk Assessment of Susceptible and Ciprofloxacin-Resistant Salmonella from Retail Pork in Chiang Mai Province in Northern ThailandPulsrikarn C., Kedsin A., Boueroy P., Chopjitt P., Hatrongjit R., Chansiripornchai P., Suanpairintr N., Nuanualsuwan S.2022Foods
  11(19)
  0