Person Image

  Education

  • ปร.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  ?-lactamase.Acinetobacter baumanniiAcinetobacter pittiiAeromonas veroniiAMRAntidesma sp.antimicrobialantimicrobial resistanceantimicrobial-resistant geneBacteriophageCarbapenemcarbapenem-resistancecolistinE-coliEndotracheal tubeEnterococciEnterococcus faeciumEscherichia coliExposure Assessmentextensively drug-resistantextensively-drug resistancefiltrationFluoroquinoloneFoodfood safetyGenomeGrowth performanceKlebsiella oxytocamcrPigsplasmid-mediated quinolone resistanceprobabilistic modelsPseudomonas aeruginosaPulse-field gel electrophoresis (PFGE)quinoloneResistanceResistant bacteriaretail porkrisk assessmentSalmonellaSalt intakeSCCmecScreening testsequence typeSequence type 194serotypeSerovarShigellaslaughtered pigslaughtered pigsStaphylococciStaphylococcus aureusStomach cancerStreptococcus equi subsp. zooepidemicusStreptococcus spp.Streptococcus suistest kitVancomycinVegetable oilVibrio cholerawhole genome sequencingwhole-genome sequencingXDRXDRABXRCC1 geneการประเมินการสัมผัสความเสี่ยงคาร์บาพีเนมคุณภาพอาหารโคลิสตินโควิด-๑๙จุลชีววิทยา จุลินทรีย์ก่อโรคชุดทดสอบชุดทดสอบ ชุดตรวจคัดกรองเชื้อ Shigella sppเชื้อดื้อยาเชื้อสเตรปโตคอคคัสตรวจหาแบคทีเรียดื้อยาท้องเสียเทคนิคน้ำดื่มน้ำประปาศรีราชาน้ำเม่า ปลานิล เชื้อแบคทีเรียแบคทีเรียดื้อยาประเมินความเสี่ยงปลานิลปัจจัยสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อพีซีอาร์เม่ายีนดื้อยาระบาดวิทยาระบาดวิทยาโมเลกุลร้านอาหารสิ่งส่งตรวจอณูชีววิทยาอาหารอาหารแผงลอยอาหารและน้ำดื่มอุจจาระร่วง

  Interest

  จุลชีววิทยา , อณูชีววิทยา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 102,103 ชั้น 1 อาคาร2
   • ห้อง 201,202 ชั้น 2 อาคาร20

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Risk factors for cholangiocarcinoma in high-risk area of Thailand: Role of lifestyle, diet and methylenetetrahydrofolate reductase polymorphismsSongserm N., Songserm N., Promthet S., Sithithaworn P., Pientong C., Ekalaksananan T., Chopjitt P., Parkin D.M.2012Cancer Epidemiology
  36(2)
  64
  2Up-regulation of MIR-21 is associated with cervicitis and human papillomavirus infection in cervical tissuesBumrungthai S., Bumrungthai S., Ekalaksananan T., Ekalaksananan T., Evans M., Chopjitt P., Chopjitt P., Tangsiriwatthana T., Tangsiriwatthana T., Patarapadungkit N., Patarapadungkit N., Kleebkaow P., Kleebkaow P., Luanratanakorn S., Kongyingyoes B., Worawichawong S., Pientong C., Pientong C.2015PLoS ONE
  10(5)
  44
  3Risk factors for colon cancer in northeastern thailand: Interaction of MTHFR codon 677 and 1298 genotypes with environmental factorsPromthet S., Pientong C., Ekalaksananan T., Wiangnon S., Poomphakwaen K., Songserm N., Songserm N., Chopjitt P., Moore M., Tokudome S.2010Journal of Epidemiology
  20(4),pp. 329-338
  27
  4Prevalence of human papillomavirus type 16 and its variants in abnormal squamous cervical cells in Northeast ThailandChopjitt P., Ekalaksananan T., Pientong C., Kongyingyoes B., Kleebkaow P., Charoensri N.2009International Journal of Infectious Diseases
  13(2),pp. 212-219
  26
  5Suppression of miR-22, a tumor suppressor in cervical cancer, by human papillomavirus 16 E6 via a p53/miR-22/HDAC6 pathwayWongjampa W., Wongjampa W., Ekalaksananan T., Ekalaksananan T., Chopjitt P., Chopjitt P., Chuerduangphui J., Chuerduangphui J., Kleebkaow P., Kleebkaow P., Patarapadungkit N., Patarapadungkit N., Pientong C., Pientong C.2018PLoS ONE
  13(10)
  26
  6Gene-environment interaction involved in cholangiocarcinoma in the Thai population: Polymorphisms of DNA repair genes, smoking and use of alcoholSongserm N., Promthet S., Pientong C., Ekalaksananan T., Chopjitt P., Wiangnon S.2014BMJ Open
  4(10)
  18
  7MTHFR polymorphisms and opisthorchis viverrini infection: A relationship with increased susceptibility to cholangiocarcinoma in ThailandSongserm N., Songserm N., Promthet S., Sithithaworn P., Pientong C., Ekalaksananan T., Chopjitt P., Parkin D.M.2011Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
  12(5),pp. 1341-1345
  12
  8Activities of E6 protein of human papillomavirus 16 Asian variant on miR-21 up-regulation and expression of human immune response genesChopjitt P., Pientong C., Bumrungthai S., Kongyingyoes B., Ekalaksananan T.2015Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
  16(9),pp. 3961-3968
  11
  9Genomic characterization of an emerging bla KPC-2 carrying Enterobacteriaceae clinical isolates in ThailandKerdsin A., Deekae S., Chayangsu S., Hatrongjit R., Chopjitt P., Takeuchi D., Akeda Y., Akeda Y., Akeda Y., Tomono K., Tomono K., Hamada S.2019Scientific Reports
  9(1)
  10
  10Distribution and Molecular Characterization of Escherichia coli Harboring mcr Genes Isolated from Slaughtered Pigs in ThailandKhanawapee A., Kerdsin A., Chopjitt P., Boueroy P., Hatrongjit R., Akeda Y., Akeda Y., Akeda Y., Tomono K., Tomono K., Nuanualsuwan S., Hamada S.2021Microbial Drug Resistance
  27(7),pp. 971-979
  10
  11XRCC1 gene polymorphism, diet and risk of colorectal cancer in ThailandPoomphakwaen K., Promthet S., Suwanrungruang K., Chopjitt P., Songserm N., Wiangnon S.2014Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
  15(17),pp. 7479-7486
  8
  12The XRCC 1 DNA repair gene modifies the environmental risk of stomach cancer: A hospital-based matched case-control studyPutthanachote N., Promthet S., Hurst C., Suwanrungruang K., Suwanrungruang K., Chopjitt P., Wiangnon S., Wiangnon S., Chen S., Yen A., Chen T.2017BMC Cancer
  17(1)
  7
  13Klebsiella pneumoniae complex harboring mcr‐1, mcr‐7, and mcr‐8 isolates from slaughtered pigs in thailandPhetburom N., Boueroy P., Chopjitt P., Hatrongjit R., Akeda Y., Akeda Y., Akeda Y., Hamada S., Nuanualsuwan S., Kerdsin A.2021Microorganisms
  9(12)
  7
  14Genomic analysis of Aeromonas veronii C198, a novel Mcr-3.41-harboring isolate from a patient with septicemia in ThailandHatrongjit R., Kerdsin A., Takeuchi D., Wongsurawat T., Wongsurawat T., Jenjaroenpun P., Jenjaroenpun P., Chopjitt P., Boueroy P., Akeda Y., Akeda Y., Hamada S.2020Pathogens
  9(12),pp. 1-13
  6
  15Risk factors for rectal cancer and methylenetetrahydrofolate reductase polymorphisms in a population in Northeast ThailandPromthet S., Pientong C., Ekalaksananan T., Songserm N., Poomphakwaen K., Chopjitt P., Wiangnon S., Tokudome S.2012Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
  13(8),pp. 4017-4023
  6
  16Genomic characterization of clinical extensively drug-resistant acinetobacter pittii isolatesChopjitt P., Putthanachote N., Ungcharoen R., Hatrongjit R., Boueroy P., Akeda Y., Akeda Y., Tomono K., Hamada S., Kerdsin A.2021Microorganisms
  9(2),pp. 1-12
  5
  17E6D25E, HPV16 Asian variant shows specific proteomic pattern correlating in cells transformation and suppressive innate immune responseChopjitt P., Chopjitt P., Pientong C., Pientong C., Sunthamala N., Sunthamala N., Kongyingyoes B., Haonon O., Boonmars T., Kikawa S., Nakahara T., Kiyono T., Ekalaksananan T., Ekalaksananan T.2016Biochemical and Biophysical Research Communications
  478(1),pp. 417-423
  5
  18XRCC1 gene polymorphism, clinicopathological characteristics and stomach cancer survival in ThailandPutthanachote N., Putthanachote N., Promthet S., Suwanrungruan K., Chopjitt P., Wiangnon S., Chen L., Yen M., Chen T.2015Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
  16(14),pp. 6111-6116
  4
  19Complete genome sequences of four extensively drug- resistant acinetobacter baumannii isolates from ThailandChopjitt P., Wongsurawat T., Wongsurawat T., Jenjaroenpun P., Jenjaroenpun P., Boueroy P., Hatrongjit R., Kerdsin A.2020Microbiology Resource Announcements
  9(40)
  4
  20Non-penicillin-susceptible streptococcus suis isolated from humansBamphensin N., Chopjitt P., Hatrongjit R., Boueroy P., Fittipaldi N., Gottschalk M., Kerdsin A.2021Pathogens
  10(9)
  3
  21Zoonotic infection and clonal dissemination of Streptococcus equi subspecies zooepidemicus sequence type 194 isolated from humans in ThailandKerdsin A., Chopjitt P., Hatrongjit R., Boueroy P., Gottschalk M.2021Transboundary and Emerging Diseases
  2
  22Whole genome analysis of extensively drug-resistant acinetobacter baumannii clinical isolates in ThailandChopjitt P., Kerdsin A., Takeuchi D., Hatrongjit R., Boueroy P., Akeda Y., Akeda Y., Akeda Y., Tomono K., Tomono K., Hamada S.2021Infectious Disorders - Drug Targets
  21(5)
  2
  23Draft genome sequence of methicillin-resistant staphylococcus aureus harboring staphylococcal cassette chromosome mec type IX, isolated from a fatal bacteremic pneumonia caseChopjitt P., Wongsurawat T., Jenjaroenpun P., Boueroy P., Kamjumphol W., Hatrongjit R., Kerdsin A.2021Microbiology Resource Announcements
  10(30)
  1
  24Fluoroquinolone resistance in non-typhoidal Salmonella enterica isolated from slaughtered pigs in ThailandPoomchuchit S., Kerdsin A., Chopjitt P., Boueroy P., Hatrongjit R., Akeda Y., Akeda Y., Akeda Y., Tomono K., Tomono K., Nuanualsuwan S., Hamada S.2021Journal of Medical Microbiology
  70(7)
  1
  25Distinguishing Clinical Enterococcus faecium Strains and Resistance to Vancomycin Using a Simple In-House Screening TestSaenhom N., Boueroy P., Chopjitt P., Hatrongjit R., Kerdsin A.2022Antibiotics
  11(3)
  1
  26Corrigendum to “Evaluation of in-house cefoxitin screening broth to determine methicillin-resistant staphylococci” [Heliyon 8, (2), (2022), e08950] (Heliyon (2022) 8(2), (S2405844022002389), (10.1016/j.heliyon.2022.e08950))Saenhom N., Kansan R., Chopjitt P., Boueroy P., Hatrongjit R., Kerdsin A.2022Heliyon
  8(3)
  0
  27Quantitative Risk Assessment of Susceptible and Ciprofloxacin-Resistant Salmonella from Retail Pork in Chiang Mai Province in Northern ThailandPulsrikarn C., Kedsin A., Boueroy P., Chopjitt P., Hatrongjit R., Chansiripornchai P., Suanpairintr N., Nuanualsuwan S.2022Foods
  11(19)
  0
  28Plasmidome in mcr-1 harboring carbapenem-resistant enterobacterales isolates from human in ThailandBoueroy P., Wongsurawat T., Jenjaroenpun P., Chopjitt P., Hatrongjit R., Jittapalapong S., Kerdsin A.2022Scientific Reports
  12(1)
  0
  29Characterization of N4-like Pseudomonas Phage vB_Pae-PA14 Isolated from Seawater Sampled in ThailandSrichaisupakit A., Chopjitt P., Kerdsin A.2021Journal of Pure and Applied Microbiology
  15(4),pp. 2347-2357
  0
  30Genomic Characterization of Streptococcus suis Serotype 24 Clonal Complex 221/234 From Human PatientsKerdsin A., Hatrongjit R., Wongsurawat T., Jenjaroenpun P., Chopjitt P., Boueroy P., Fittipaldi N., Zheng H., Gottschalk M.2021Frontiers in Microbiology
  12
  0
  31Evaluation of in-house cefoxitin screening broth to determine methicillin-resistant staphylococciSaenhom N., Kansan R., Chopjitt P., Boueroy P., Hatrongjit R., Kerdsin A.2022Heliyon
  8(2)
  0
  32Phenotypic and molecular characterization of β-lactamase and plasmid-mediated quinolone resistance genes in Klebsiella oxytoca isolated from slaughtered pigs in ThailandPhetburom N., Boueroy P., Chopjitt P., Hatrongjit R., Nuanualsuwan S., Kerdsin A.2022Veterinary World
  15(2),pp. 309-315
  0
  33The treatment of curcuma longa on rabbit dermatitisPimson C., Parakhan N., Nantapet P., Thammasiri J., Chanutsa N., Chopjitt P.2018Veterinary Integrative Sciences
  16(1),pp. 1-13
  0