Search Result of "survey"

About 846 results
Img

งานวิจัย

โครงการสำรวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเกษตร (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

แหล่งทุน:สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุมาลี พุ่มภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

UN Joint Programme on Integrated Highland Livelihood Development in Mae Hong Son (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์

แหล่งทุน:UN Joint Programme on Integrated Highland Livelihood Development in Mae Hong Son

Img
Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจข้อมูล GIS ทั่วประเทศ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัครนันท์ คิดสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาชีวจริยธรรมของนิสิต/นักศึกษาสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการหลักสูตร ศษ.ม. สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจพฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจผึ้งป่าในประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Ryoichi Miyanaga

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, ImgRyoichi Miyanaga, ImgShimizu Kaya

แหล่งทุน:Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), Japan

Img

งานวิจัย

การสำรวจศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายโกศล เจริญสม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

12345678910...