การสำรวจการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุ

Publish Year International Journal 2
2021 inนางสุมาลี พุ่มภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Perceptions of Preparing for Retirement", International Journal of Social Science and Economic Research , ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 746-759
2020 inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสุมาลี พุ่มภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The behavior of preparing for retirement in Thailand", Multidisciplinary European Academic Journal, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 23-29
Publish Year International Conference 1
2020 inนางสุมาลี พุ่มภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "A Survey of Leisure Activities that the Elderly Desire", 2nd International Conference on Future of Social Sciences and Humanities, 6 กันยายน 2020, - สาธารณรัฐเช็ก
Publish Year National Conference 1
2019 exพีระศักดิ์ เจริญลาภ, inนางสุมาลี พุ่มภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเพิ่มในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อวัยเกษียณ ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ", การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12, 26 - 28 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย