Person Image

  Education

  • Ph.D. (Agricultural Economics), University of Hohenheim, Germany, 2551
  • วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  BRIAClimate VariabilityHighland agricultureIntegrated assessment and modellingIntegrated modelLand use changeLinear ProgrammingLP ความยั่งยืนทางการเกษตรMae Sa watershedMathematical Programming – Multi-Agent Systems modelMOTADPolicy Impact analysisPositive Mathematical ProgrammingPositive Quadratic ProgrammingQuota leaderRiceSimulationSustainabilitySustainability assessmentsustainable agricultureกาแฟกาแฟอราบิก้าการจำลองการทำเกษตรที่สูงการประเมินความยั่งยืนการประเมินและการจำลองเชิงบูรณาการการผลิตอ้อยการยอมรับการวางแผนการผลิตการวิเคราะห์ผลกระทบเกษตรที่สูงแบบจำลองข้าวข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง (high anthocyamin corn hybrid)ข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง (high anthocyanin corn hybrid)ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดสีม่วง (purple corn)ข้าวโพดสีม่วงลูกผสม (purple corn hybrid)คุณลักษณะที่เหมาะสมเครื่องหยอดข้าวแห้งโครงการหลวงแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่เป็นจริงแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์หลายตัวแทนผลกระทบทางเศรษฐกิจผลตอบแทนผลไม้อินทรีย์ผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ผลิตภัณฑ์น้ำเข้มข้นผักผู้บริโภคในส่วนตลาดที่กำหนดผู้ประกอบการ ตลาดยิ่งเจริญฯผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้พรรณไม้น้ำพืชพื้นที่เป้าหมายพื้นที่สูงภาคการเกษตรภาคตะวันออกมันสำปะหลังมาตรฐานการผลิตอ้อยมาตรฐานบอนซูโครเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แมลงศัตรูผักรถตัดอ้อยระดับฟาร์มไร่อ้อยระบบการทำฟาร์มระบบขนส่งอ้อยระบบที่มีผู้กระทำหลากหลายระบบเอกซ์ทรูชัน (extrusion)ร้านกาแฟสดโรงงานผลิตพืชโรงไฟฟ้าชีวมวลโรงเรือนพลาสติกลิกโนเซลลูโลส (lignocellulose)ลุ่มน้ำวางแผนที่ดินวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายศักยภาพการผลิตศักยภาพการผลิตของภาคการเกษตรศักยภาพต้านการก่อกลายพันธุ์ (anti-mutagenic potential)เศรษฐกิจเศรษฐกิจสังคมการผลิตอ้อยทดแทนข้าวสภาพแวดล้อมการผลิตสังคมสารเคมีกำจัดศัตรูพืชสิ่งแวดล้อมสื่อการ์ตูนอราบิก้าอ้อยออร์แกนิคอะโวคาโดโครงการหลวงหนองหอยอาหารเช้าพร้อมบริโภค (ready-to-eat breakfast cereal)อุดรธานีอุตสาหกรรมสิ่งทออุปทานอุปสงค์แอนติออกซิเเดนท์ (antioxidant)แอนโธไซยานิน (anthocyanin)แอนโธไซยานิน (anthocyanin) การทดสอบพันธุ์ (variety testing)แอพพลิเคชัน

  Interest

  การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรในพื้นที่สูง, การประยุกต์แบบจำลอง Multi-Agent System เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน, การประยุกต์แบบจำลอง Positive Mathematical Programming เพื่อการวิเคราะห์นโยบาย, การวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรและการจัดการโดยใช้แบบจำลอง Linear Programming

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 49 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 29 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  แสดงความคิดเห็น

  (0)