Person Image

  Education

  • Ph.D. (Agricultural Economics), University of Hohenheim, Germany, 2551
  • วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  BRIAClimate Variabilityconjoint analysisHighland agricultureIntegrated assessment and modellinglinear programmingLP ความยั่งยืนทางการเกษตรMathematical Programming – Multi-Agent Systems modelPerceptionPolicy Impact analysisRiceSimulationSuphan Buri ProvinceSustainabilitySustainability assessmentsustainable agricultureกาแฟกาแฟอราบิก้าการจำลองการทำเกษตรที่สูงการประเมินความยั่งยืนการประเมินและการจำลองเชิงบูรณาการการยอมรับการรับรู้การวางแผนการผลิตการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมเกษตรที่สูงแบบจำลองข้าวข้าวโพดสีม่วงลูกผสม (purple corn hybrid)ความคุ้มค่าในการลงทุนคุณลักษณะที่เหมาะสมโครงการหลวงงานวิจัยจังหวัดสุพรรณบุรี Bonsucro Production Standardโซ่อุปทานต้นทุนผลตอบแทนต้นทุนและผลตอบแทนแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่เป็นจริงแบบจำลองคาโนแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์หลายตัวแทนแบบจำลองเชิงเส้นแบบจำลองเชิงเส้นตรงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เป็นจริงแบบจำลองธุรกิจแบบจำลองโลจิตแบบแผนค่าใช้จ่ายในการบริโภคความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบปัญหาการส่งออกประสิทธิภาพการผลิตปัจจัยที่จำแนกความแตกต่างปัจจัยที่ทำให้ยอมรับปุ๋ยสั่งตัดปูนาเปรียบเทียบ ต้นทุนและผลตอบแทนผลกระทบผลกระทบของการวิจัยผลกระทบจากมาตรการผลกระทบทางเศรษฐกิจผลตอบแทนผลตอบแทนการลงทุนผลตอบแทนส่วนเพิ่มผลไม้อินทรีย์ผลิตผลร่วมผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ผลิตภัณฑ์น้ำเข้มข้นผลิตภัณฑ์ร่วมจากอ้อยผักผักอินทรีย์ผ้าทอมัดหมี่ผู้บริโภคในส่วนตลาดที่กำหนดผู้ประกอบการ ตลาดยิ่งเจริญฯผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้แผนการผลิตพรรณไม้น้ำพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อพฤติกรรมและการยอมรับของผู้บริโภคพืชพืชสวนพื้นที่เป้าหมายพื้นที่สูงภาคตะวันออกมันสำปะหลังมาตรฐานบอนซูโครเมล็ดกาแฟคั่วเมล่อนแมลงศัตรูผักไม้ผลไม้ผลยืนต้นเศรษฐกิจยางเครพยางพารารถตัดอ้อยระดับฟาร์มไร่อ้อยระบบการทำฟาร์มระบบการผลิตพืชอินทรีย์ระบบขนส่งอ้อยระบบที่มีผู้กระทำหลากหลายระบบน้าหยดวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอ้อยแอนโธไซยานิน (anthocyanin)

  Interest

  การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรในพื้นที่สูง, การประยุกต์แบบจำลอง Multi-Agent System เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน, การประยุกต์แบบจำลอง Positive Mathematical Programming เพื่อการวิเคราะห์นโยบาย, การวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรและการจัดการโดยใช้แบบจำลอง Linear Programming

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
  • ต.ค. 2557 - ก.ย. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง 111 ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยพืชสวน
   • ห้อง 310 ชั้น 3 อาคาร2
   • ห้องภาควิชาเศรษฐศษสตร์เกษตรและทรัพยากร ชั้น 3 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 89 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 35 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 54 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (220)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Assessing the sustainability of agriculture: A case of Mae Chaem Catchment, northern ThailandPraneetvatakul S., Janekarnkij P., Potchanasin C., Prayoonwong K.2001Environment International
  27(2-3),pp. 103-109
  44
  2Agent-based modeling for ex ante assessment of tree crop innovations: Litchis in northern ThailandSchreinemachers P., Schreinemachers P., Potchanasin C., Berger T., Roygrong S.2010Agricultural Economics
  41(6),pp. 519-536
  43
  3Analysis of a sugarcane procurement business system in Suphan Buri pronvincePookhang B., Kao-Ian S., Potchanasin C.2012Kasetsart Journal - Social Sciences
  33(2),pp. 253-263
  0
  4Impacts of a litchi’s marketing alternative policy on land use change in upstream and downstream agricultural areaNantajit C., Potchanasin C.2018Kasetsart Journal of Social Sciences
  39(1),pp. 660-673
  0
  5Policy options for promoting wider use of biopesticides in Thai agriculturePraneetvatakul S., Schreinemachers P., Vijitsrikamol K., Potchanasin C.2024Heliyon
  10(2)
  0