Person Image

  Education

  • Ph.D. (Monetary Economics), University of Kentucky , U.S.A.
  • M.A. ( Economics), Old Dominion University, U.S.A.
  • B.A. ( International Transportation ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  Expertise Cloud

  "ความพึงพอใจของลูกค้า""ความยั่งยืน""บริการส่งสินค้า""ปฏิบัติงาน"AECBanking CompetitionEffects of Banking Competitionelectronic transaction serviceElectronic Transactions ServiceFiscal PolicyInflationInterest Ratesinternational industrial networkL11Lerner IndexMobile BankingMonetary EconomicsMonetary PolicyMonetary Policy and Fiscal PolicyMonetary Policy on Interest Rate Spreadpanel data analysisProductivity ImprovementRisk Pooling ServiceSMEThe Degree of Banking Competition The Impacts of Electronic Transactions Servicetransaction costsกลไกการส่งผ่านนโยบายการเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)การขยายตลาดในประเทศการจัดทำแผนพัฒนากิจการการตัดสินใจการทดสอบของ Chowการบริการการประเมินจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคการเปิดเสรีทางการค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการวิเคราะห์ข้อมูลพาแนลการวิเคราะห์ศักยภาพ/ขีดความสามารถการศึกษาเหตุการณ์เกษตรศาสตร์ความเติบโตและยั่งยืนความแตกต่างของค่าจ้างความประทับใจความเป็นไปได้ในการลงทุนด้านการเงินความเป็นไปได้ในการลงทุนด้านการตลาดความพึงพอใจความพึงพอใจของลูกค้าความยั่งยืนความรวดเร็วความรู้คิวอาร์โค้ดคุณภาพบริการโครงการช่องทางสินเชื่อ Monetary transmissionช่องทางอัตราดอกเบี้ยใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ตรงต่อเวลาตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมติดตามและประเมินผลเติบโตสำนักงานเติบโตอย่างยั่งยืนทฤษฎี Impossible Trinityธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนโยบายการเงินนโยบายรัฐน้ำแนวทางการพัฒนาประมวลผลงานประเมินความพึงพอใจประเมินผลผู้รับบริการแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากพฤติกรรมพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์พฤติกรรมการออมและการก่อหนี้ของวัยทำงานพัฒนาพัฒนาชาติพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มมูลค่าแม่พิมพ์ระบบการชำระเงินลดต้นทุนวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินเว็บไซต์เศรษฐกิจเศรษฐกิจฐานรากสถานดูแลผู้สูงอายุสร้างคนสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสิ่งแวดล้อมสินค้าและบริการออนไลน์สินเชื่อธุรกิจสื่อสังคมออนไลน์อัตราแลกเปลี่ยนอาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นอินสตาแกรม

  Interest

  Monetary Economics, Industrial Organization

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2560 - พ.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร CW รัชดา
   • ห้องศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
   • ห้องห้องพักอาจารย์ 4 ชั้น 2 อาคาร1
   • ห้องห้องอาจารย์2 ชั้น 3 อาคาร1
   • อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 32 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Does El Niño affect business cycles?Laosuthi T., Selover D.2007Eastern Economic Journal
  33(1),pp. 21-42
  14
  2The role of financial sector competition for monetary policyGhossoub E.A., Laosuthi T., Reed R.R.2012Canadian Journal of Economics
  45(1),pp. 270-287
  5
  3Empirical measurement of competition in the Thai banking industryPrayoonrattana J., Laosuthi T., Chaivichayachat B.2020Economies
  8(2)
  3