คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

95

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

40

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

AdaptationadoptionAECAgribusinessAgricultural Policy Agricultural SectorAgricultureartificial neural networkASEANAsian financial crisisbangkokBank lendingBank lending channelBanking CompetitionBridge MatrixcassavaClimate changeCointegrationcontract farmingcooperativescorruptioncrisiscultureData Envelopment AnalysisDemocracyDouble-boundedEconomic DevelopmentEconomic growthEconomicseconomics factorsEducationEnglish language proficiencyEnvironmentFarm ProfitabilityFarmer ShopFDIFinancial institutionsFirm financingFood safetyfood securityForeign Direct InvestmentGovernment SpendingImpact EvaluationIndex OptionsInput-Output TablemaizemanufacturingMisallocationMonetary PolicyOTOPPanel DataPovertyProductivityProgram EvaluationRiceSMEsSocial FactorsSugarcaneTFPThai AgricultureThai TourismThailand.Total Factor ProductivityTourismTourism RevenuesTrade Policy Preferencewillingness to payการค้าที่เป็นธรรมการค้าระหว่างประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการตลาดการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวไทยการประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการลงทุนข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความเต็มใจจ่ายความพึงพอใจความยั่งยืนโซ่อุปทานนโยบายการเงินประเมินผลประเมินผลกระทบผลกระทบมันสำปะหลังยางพาราวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศสังคมสิ่งแวดล้อมอ้อยอัตราแลกเปลี่ยนอาเซียนอุตสาหกรรม

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. พรประภา คิคุทจิ, อาจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fecoppss@ku.ac.th

Tel.:

ดร. สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา (รักษาการแทน)

E-Mail: fecoswp@ku.ac.th

Tel.: 025613467

ดร. สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายการเงินและบัญชี

E-Mail:

Tel.: 0-2579-8739

ดร. นนทร์ วรพาณิชช์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: feconov@ku.ac.th

Tel.: 02-561-3474#303

ดร. อัครนันท์ คิดสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพ (รักษาการแทน)

E-Mail: fecoanki@ku.ac.th

Tel.:

ดร. มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, อาจารย์

ฝ่ายการเงินและกายภาพ (รักษาการแทน)

E-Mail: fecomcp@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8649

ดร. เรวัตร ธรรมาอภิรมย์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

E-Mail: fecoret@ku.ac.th

Tel.: 025613474,025790739Resource

นักวิจัยทั้งหมด 79 คน (รองศาสตราจารย์ 15 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 42 คน, อาจารย์ 19 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 81 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 48 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 52 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 350 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 310 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 110 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 753 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 624 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 36 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 381 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1337 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 452 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 885 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 174 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 151 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 19 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 74 รางวัล (เกียรติบัตร 34 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 21 รางวัล, ประชุมวิชาการ 19 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)