คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

42

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

57

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

61

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

4

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

adoptionAECAgricultural Policy AgricultureAir Pollutionartificial neural networkASEANbangkokBank lendingBanking CompetitionBridge MatrixClimate changeCointegrationcontract farmingcooperativescorruptionCOVID-19cultureDemocracyEconomic DevelopmentEconomic growthEconomicsEducationEnglish language proficiencyEnvironmentFarm ProfitabilityFDIFinancial institutionsFirm financingFood safetyfood securityForeign Direct Investmentgeneration mixImpact Evaluationindex optionsInput-Output tableMacroeconomicsmaizemanufacturingmisallocationMonetary PolicyOTOPPanel Datapopulation structurePovertyProductivityProgram EvaluationriceSMEsSocial FactorsSugarcaneTFPThai AgricultureThai EconomyThai TourismThailand.Total factor productivityTourismTourism Revenuestrade policy preferencevolatilitywillingness to payการค้าที่เป็นธรรมการค้าระหว่างประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการตลาดการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวไทยการประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาทางการเงินการยอมรับการลงทุนข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความเต็มใจจ่ายความพึงพอใจความยั่งยืนโซ่อุปทานทุจริตนโยบายการเงินบุหรี่ไฟฟ้าประเมินผลประเมินผลกระทบประสิทธิภาพผลกระทบผลกระทบทางเศรษฐกิจมันสำปะหลังยางพาราวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศสังคมสิ่งแวดล้อมอ้อยอัตราแลกเปลี่ยนอาเซียน

Executives

รองคณบดี

ดร. สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา (รักษาการแทน)

E-Mail: fecoswp@ku.ac.th

Tel.: 025613467

ดร. มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการเงินและกายภาพ (รักษาการแทน)

E-Mail: fecomcp@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8649Resource

นักวิจัยทั้งหมด 84 คน (รองศาสตราจารย์ 21 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 42 คน, อาจารย์ 18 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 84 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 47 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 58 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 433 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 376 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 144 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 791 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 653 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 37 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 415 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1570 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 550 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1020 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 177 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 154 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 19 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 89 รางวัล (เกียรติบัตร 43 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 21 รางวัล, ประชุมวิชาการ 25 รางวัล)