คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

"ความพึงพอใจของลูกค้า"AdaptationadoptionAECAgricultural Policy agricultureAir PollutionASEANbangkokBanking CompetitioncassavaClimate changeCointegrationcontract farmingcooperativesCorruptionCovid-19cultureDemocracyEconomic DevelopmentEconomic growthEconomicsEducationenvironmentFDIFinancial institutionsFirm financingFood safetyfood securityForeign Direct InvestmentGeneration mixGlobal value chainGovernment SpendingHILDAImpact EvaluationIndex Optionslife satisfactionmaizeManufacturingmental healthmisallocationMonetary PolicyOTOPPanel DataPovertyProductivityRiceStructural transformationSugarcaneTFPThaiThai agricultureThai economyThai TourismThailand.Total factor productivityTourism RevenuesTrade Policy Preferencevolatilitywell-beingwillingness to payการค้าที่เป็นธรรมการค้าระหว่างประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวไทยการบริการการประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาทางการเงินการลงทุนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความเต็มใจจ่ายความพึงพอใจความพึงพอใจของลูกค้าความยั่งยืนความยากจนงานวิจัยโซ่อุปทานนโยบายการเงินบุหรี่ไฟฟ้าประเมินผลประเมินผลกระทบประสิทธิภาพผลกระทบผลกระทบทางเศรษฐกิจมันสำปะหลังยางพาราวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศสหกรณ์การเกษตร สิ่งแวดล้อมอ้อยอัตราแลกเปลี่ยนอาหาร

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์

วิชาการและพัฒนาการศึกษา

E-Mail: fecospd@ku.ac.th

Tel.: 0-2561-3474 ต่อ 407

ดร. กุลภา กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

บริหารและพัฒนาองค์กร

E-Mail: fecokpk@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8649ต่อ144

ดร. สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา (รักษาการแทน)

E-Mail: fecoswp@ku.ac.th

Tel.: 025613467

ดร. อรรถพล สืบพงศกร, รองศาสตราจารย์

กิจการนิสิตและพัฒนานิสิต

E-Mail: auttapol.su@ku.ac.th

Tel.: (02)561-3468 ต่อ 121

ดร. สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

E-Mail: lbcsmu@ku.ac.th

Tel.: 0-2561-3474

ดร. ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิจัยและพัฒนาสังคม

E-Mail: fecotpa@ku.ac.th

Tel.:

ดร. กุณฑลรัตน์ ทวีวงศ์, อาจารย์

การเงินและบัญชี

E-Mail: kuntonrat.d@ku.ac.th

Tel.: 029428649Resource

นักวิจัยทั้งหมด 126 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 51 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 51 คน, อาจารย์ 20 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 75 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 47 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 55 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 548 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 479 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 29 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 203 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 871 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 729 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 41 โครงการ, ผู้ประสานงาน 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 469 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1909 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 750 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1159 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 95 เรื่อง (Unknown 95 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 181 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 157 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 20 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 103 รางวัล (เกียรติบัตร 51 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 21 รางวัล, ประชุมวิชาการ 31 รางวัล)