คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

142

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

57

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

3

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

adoptionAECAgricultural Policy AgricultureArtificial Neural NetworkASEANBangkokBank lendingBanking CompetitionClimate changeCointegrationcooperativescultureDemocracyEconomic DevelopmentEconomic growthEconomicsEducationEnglish language proficiencyEnvironmentfarm profitabilityFDIFinancial institutionsFirm financingFood safetyfood securityForeign Direct InvestmentGovernment SpendingImpact Evaluationindex optionsInput-Output TableInternational Trade maizemanufacturingmisallocationMonetary PolicyOTOPPanel DataPovertyProductivityProgram EvaluationriceSMEsSocial FactorsSugarcaneTFPThai agricultureThai TourismThailand.Total factor productivityTourismTourism RevenuesTrade Policy Preferencewillingness to payการแก้ไขปัญหาความยากจนการค้าที่เป็นธรรมการค้าระหว่างประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการตลาดการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวไทยการประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการลงทุนข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความเต็มใจจ่ายความพึงพอใจความยั่งยืนงานวิจัยโซ่อุปทานทุจริตนโยบายการเงินบุหรี่ไฟฟ้าประเมินผลประเมินผลกระทบประเมินมูลค่าผลกระทบผลกระทบทางเศรษฐกิจผลตอบแทนแผนแม่บทภาคเกษตรมันสำปะหลังมาตรฐานการผลิตอ้อยยางพาราระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าวิสาหกิจชุมชนศักยภาพเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศสังคมสิ่งแวดล้อมอ้อยอัตราแลกเปลี่ยนอาเซียนอาหารอุตสาหกรรม

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. พรประภา คิคุทจิ, อาจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fecoppss@ku.ac.th

Tel.:

ดร. สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา (รักษาการแทน)

E-Mail: fecoswp@ku.ac.th

Tel.: 025613467

ดร. สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายการเงินและบัญชี

E-Mail:

Tel.: 0-2579-8739

ดร. นนทร์ วรพาณิชช์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: feconov@ku.ac.th

Tel.: 02-561-3474#303

ดร. อัครนันท์ คิดสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพ (รักษาการแทน)

E-Mail: fecoanki@ku.ac.th

Tel.:

ดร. มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, อาจารย์

ฝ่ายการเงินและกายภาพ (รักษาการแทน)

E-Mail: fecomcp@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8649

ดร. เรวัตร ธรรมาอภิรมย์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

E-Mail: fecoret@ku.ac.th

Tel.: 025613474,025790739Resource

นักวิจัยทั้งหมด 82 คน (รองศาสตราจารย์ 15 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 45 คน, อาจารย์ 19 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 82 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 44 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 57 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 379 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 334 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 119 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 750 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 622 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 35 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 383 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1405 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 467 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 938 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 173 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 150 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 19 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 75 รางวัล (เกียรติบัตร 34 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 21 รางวัล, ประชุมวิชาการ 20 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)