คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

48

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

59

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

66

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

4

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

"ความพึงพอใจของลูกค้า"adoptionAECAgricultural Policy agricultureAir PollutionArtificial Neural NetworkASEANBangkokBank lendingBanking CompetitionClimate changeCointegrationcontract farmingcorruptionCOVID-19cultureDemocracyEconomic DevelopmentEconomic growthEconomicsEducationEnvironmentFDIFinancial institutionsFirm financingFood safetyfood securityForeign Direct InvestmentGARCHGeneration mixGlobal Value ChainGovernment SpendingImpact Evaluationindex optionsInput-Output tableMacroeconomicsmaizemanufacturingmisallocationMonetary PolicyOTOPPanel DataPopulation structurePovertyProductivityriceSMEsSugarcaneTFPThai AgricultureThai economyThai TourismThailand.Total Factor ProductivityTourism Revenuestrade policy preferencevolatilityWell-beingwillingness to payการค้าที่เป็นธรรมการค้าระหว่างประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการตลาดการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวไทยการประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาทางการเงินการลงทุนข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความเต็มใจจ่ายความพึงพอใจความพึงพอใจของลูกค้าความยั่งยืนงานวิจัยโซ่อุปทานนโยบายการเงินบุหรี่ไฟฟ้าประเมินผลประเมินผลกระทบประสิทธิภาพผลกระทบผลกระทบทางเศรษฐกิจมันสำปะหลังยางพาราวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศสังคมสิ่งแวดล้อมอ้อยอัตราแลกเปลี่ยนอาเซียนอาหารอุตสาหกรรม

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์

วิชาการและพัฒนาการศึกษา

E-Mail: fecospd@ku.ac.th

Tel.: 0-2561-3474 ต่อ 407

ดร. กุลภา กุลดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บริหารและพัฒนาองค์กร

E-Mail: fecokpk@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8649ต่อ144

ดร. สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา (รักษาการแทน)

E-Mail: fecoswp@ku.ac.th

Tel.: 025613467

ดร. อรรถพล สืบพงศกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กิจการนิสิตและพัฒนานิสิต

E-Mail: auttapol.su@ku.ac.th

Tel.: (02)561-3468 ต่อ 121

ดร. สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

E-Mail: lbcsmu@ku.ac.th

Tel.: 0-2561-3474

ดร. ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิจัยและพัฒนาสังคม

E-Mail: fecotpa@ku.ac.th

Tel.:

ดร. กุณฑลรัตน์ ทวีวงศ์, อาจารย์

การเงินและบัญชี

E-Mail: kuntonrat.d@ku.ac.th

Tel.: 029428649Resource

นักวิจัยทั้งหมด 81 คน (รองศาสตราจารย์ 21 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 43 คน, อาจารย์ 16 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 65 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 37 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 47 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 496 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 432 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 22 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 178 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 817 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 681 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 39 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 437 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1705 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 618 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1087 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 177 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 154 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 19 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 97 รางวัล (เกียรติบัตร 47 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 21 รางวัล, ประชุมวิชาการ 29 รางวัล)