Person Image

Administration

Education

 • ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
 • วท.ม. ( เศรษฐศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
 • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

Expertise Cloud

AdaptationAgesAgricultural SectorClimate ChangeSMEsTourism modelการแก้ไขปัญหาความยากจนการติดตามประเมินผลการติดตามและประเมินผลการท่องเที่ยวการท่อ่งเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวสัตว์ป่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการบริหารจัดการการบัญญัติกฎหมายแรงงานการประเมินผลการประเมินรูปแบบการท่องเที่ยวการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความเต็มใจจ่ายความพึงพอใจความมั่นคงของมนุษย์คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตรโครงข่ายการท่องเที่ยวป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวงงานวิจัยเงินทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ จังหวัดตราดชุมชนเข้มแข็งเชิงสร้างสรรค์ดัชนีวัดความเข้มแข็งดำเนินกิจกรรมต้นทุนการผลิตต้นแบบการท่องเที่ยวต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนถ่านหินถ่านหินผงถ่ายโอนบริการด้านยานมวัวแบบยูเอชทีน้ำตาลน้ำมันสำเร็จรูปบริหารจัดการเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงปตท.ประกันภัยประกันวินาศภัยประเทศคู่ค้าประเมินผลกระทบประเมินผลลัพธ์ปลานิลสดปัจจัยทางการตลาดปัจจัยที่กำหนดป่าเขาภูหลวงป่าสงวนแห่งชาติป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผลกระทบต่อชุมชนผลตอบแทนผลิตภาพแรงงานผลิตภาพแรงงานไทยผู้หญิงในภาคการเกษตรแผนควบคุมยาสูบแผนที่นำทางแผนบูรณาการการพัฒนาคนตามช่วงวัยแผนแม่บทแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคลัสเตอร์ภาคการเกษตรภาคเกษตรมะเขือเทศแบบกินสดมันสำปะหลังมูลค่าทางเศรษฐกิจเมืองใหญ่แม่พิมพ์ยกระดับ OTOPยานยนต์เชื้อเพลิงน้ำมันยานยนต์ไฟฟ้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลระบบจำหน่ายไฟฟ้าระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าใต้ดินระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะรัฐวิสาหกิจโรคใบด่างมันสำปะหลังวังน้ำเขียวศักยภาพการท่องเที่ยวเศรษฐศาสตร์การวางแผนและพัฒนา เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ สหกรณ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเส้นทางท่องเที่ยวหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อ้อยอัตราแลกเปลี่ยน ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบจัดการ ภูมิภาคอาเซียนอาคารสำนักงาน อาคารแบบผสมผสานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมพลาสติกอุปสงค์

Interest

เศรษฐศาสตร์การวางแผนและพัฒนา , เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 211 ชั้น 3 อาคาร1
  • ห้องโครงการวิจัยและพัฒนาความชำนาญด้านไฟฟ้ากำลัง ชั้น 6 อาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 50 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 36 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation

Show All (120)