Person Image

  Education

  • ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม. ( เศรษฐศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  AdaptationAgesAgricultural Sectorclimate changeHuai Kha Khaeng Wildlife SanctuarySMEstourism developmentTourism modelWillingness to Payการแก้ไขปัญหาความยากจนการติดตามประเมินผลการติดตามและประเมินผลการท่องเที่ยวสัตว์ป่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการบริหารจัดการการบัญญัติกฎหมายแรงงานการประเมินผลการประเมินมูลค่าด้านสิ่งแวดล้อมการประเมินมูลค่าที่ไม่ผ่านตลาดการประเมินมูลค่าผลประโยชน์สุทธิการประเมินรูปแบบการท่องเที่ยวการปรับปรุงความเชื่อถือได้การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาการท่องเที่ยวการพัฒนาการท่องเที่ยว ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวง ความเต็มใจจ่าย การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์การพัฒนาสังคมการยกระดับผลิตภาพแรงงานการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ การลงทุนโดยตรงขาออก กลุ่มประเทศอาเซียน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์ต้นทุนการศึกษาความเป็นไปได้การสูญเสียอาหารการอนุรักษ์การอนุรักษ์บริเวณเขตกันการออกกฎหมายกิจกรรมการท่องเที่ยวข้าวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำเขาภูหลวงความเต็มใจจ่ายความเต็มใจที่จะจ่ายความพึงพอใจป่าสงวนแห่งชาติป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผลกระทบผลกระทบต่อชุมชนผลตอบแทนผลลัพธ์ผลิตภาพแรงงานผลิตภาพแรงงานไทยผู้หญิงในภาคการเกษตรแผนควบคุมยาสูบแผนที่นำทางแผนบูรณาการการพัฒนาคนตามช่วงวัยแผนแม่บทแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคลัสเตอร์ไฟฟ้าขัดข้องภาคการเกษตรภาคเกษตรมะเขือเทศแบบกินสดมันสำปะหลังมาตรการลดการเผาอ้อยโรงงานมูลค่าทางเศรษฐกิจเมืองใหญ่แม่พิมพ์ยกระดับ OTOPยานยนต์เชื้อเพลิงน้ำมันยานยนต์ไฟฟ้ายาสูบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลระดับเส้นฐานระบบจำหน่ายไฟฟ้าระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าใต้ดินระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะรัฐวิสาหกิจโรคใบด่างมันสำปะหลังวังน้ำเขียวศักยภาพการท่องเที่ยวเศรษฐศาสตร์การวางแผนและพัฒนา เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ สหกรณ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเส้นทางท่องเที่ยวหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ห้วยทับเสลาอ้อยอ้อยโรงงานอัตราแลกเปลี่ยน ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบจัดการ ภูมิภาคอาเซียนอาคารสำนักงาน อาคารแบบผสมผสานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมพลาสติกอุทยานแห่งชาติอุปสงค์

  Interest

  เศรษฐศาสตร์การวางแผนและพัฒนา , เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารภาควิชาเศรษฐศาสตร์
   • ห้อง - ชั้น 7 อาคารวนศาสตร์ 72 ปี
   • ห้อง 211 ชั้น 3 อาคาร1
   • ห้องโครงการวิจัยและพัฒนาความชำนาญด้านไฟฟ้ากำลัง ชั้น 6 อาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   • ห้องศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
   • ห้องห้องพักอาจารย์ 2 ชั้น 3 อาคารภาควิชาเศรษฐศาสตร์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 54 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 40 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 32 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 4 เรื่อง (Unknown 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (137)