Person Image

  Education

  • ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม. ( เศรษฐศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  AdaptationAgesAgricultural SectorassessingCabbageSMEstourism modelการแก้ไขปัญหาความยากจนการติดตามประเมินผลการติดตามและประเมินผลการท่องเที่ยวการท่อ่งเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวสัตว์ป่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการบริหารจัดการการบัญญัติกฎหมายแรงงานการประเมินรูปแบบการท่องเที่ยวการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาการท่องเที่ยวการพัฒนาสังคมการยกระดับผลิตภาพแรงงานการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ การลงทุนโดยตรงขาออก กลุ่มประเทศอาเซียน การวิเคราะห์ต้นทุนการศึกษาความเป็นไปได้การสูญเสียอาหารการออกกฎหมายกิจกรรมการท่องเที่ยวข้าวเขตกันชนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเขาภูหลวงคลัสเตอร์คลัสเตอร์(พื้นฐาน)ความคุ้มค่า การเสริมสร้างสุขภาพความเต็มใจจ่ายความพึงพอใจความมั่นคงของมนุษย์คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตรโครงข่ายการท่องเที่ยวป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวงเงินทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ จังหวัดตราดชุมชนเข้มแข็งเชิงสร้างสรรค์ดัชนีวัดความเข้มแข็งดำเนินกิจกรรมต้นทุนการผลิตต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนถ่านหินถ่านหินผงนมวัวแบบยูเอชทีน้ำมันสำเร็จรูปบริหารจัดการเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงปตท.ประกันภัยประกันวินาศภัยประเทศคู่ค้าปลานิลสดปัจจัยทางการตลาดปัจจัยที่กำหนดป่าเขาภูหลวงป่าวังน้ำเขียวป่าสงวนแห่งชาติป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผลกระทบต่อชุมชนผลตอบแทนผลิตภาพแรงงานผลิตภาพแรงงานไทยผู้หญิงในภาคการเกษตรแผนบูรณาการการพัฒนาคนตามช่วงวัยแผนแม่บทแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคลัสเตอร์ภาคการเกษตรภาคเกษตรมะเขือเทศแบบกินสดมันสำปะหลังมูลค่าทางเศรษฐกิจเมืองใหญ่แม่พิมพ์ยกระดับ OTOPยานยนต์เชื้อเพลิงน้ำมันยานยนต์ไฟฟ้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลระบบไฟฟ้ารัฐวิสาหกิจวังน้ำเขียวศักยภาพการท่องเที่ยวเศรษฐศาสตร์การวางแผนและพัฒนา เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ สหกรณ์เส้นทางท่องเที่ยวหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อัตราแลกเปลี่ยน ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบจัดการ ภูมิภาคอาเซียนอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมพลาสติก

  Interest

  เศรษฐศาสตร์การวางแผนและพัฒนา , เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 42 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation


   แสดงความคิดเห็น

   (0)