Person Image

  Education

  • ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม. ( เศรษฐศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Agricultural Sectoragriculture sectorassessingCabbageCaneCassavaClimate ChangeclusterCOMMUNITY EMPOWERMENT competitivenesscreative tourismdiamond modelenterprisesfood and beverage industryFood Lossforest reserveFresh TomatoHuai Kha Khaeng Wildlife SanctuaryHuai Kha Khang Buffer ZoneHuman DevelopmentHuman SecurityICTImpact EvaluationIntegrated PlanLandscape and Facility DesignManufacturing SectorMaster PlanMonitoring and Evaluation์National Adaptation PlanNile TilapiaNorth Eastern region of ThailandOTOPOTOP developmentPanel DataSMEsTourism modelTrat provinceUHT Cow’s MilkUthai ThaniUthai Thani PVulnerability to PovertyWEAIwildlife tourismการแก้ไขปัญหาความยากจนการติดตามประเมินผลการติดตามและประเมินผลการท่องเที่ยวการท่อ่งเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวสัตว์ป่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการบริหารจัดการการบัญญัติกฎหมายแรงงานการประเมินผลการประเมินรูปแบบการท่องเที่ยวการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาการท่องเที่ยวการพัฒนาการท่องเที่ยว ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวง ความเต็มใจจ่าย การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์การพัฒนาสังคมการยกระดับผลิตภาพแรงงานการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ การลงทุนโดยตรงขาออก กลุ่มประเทศอาเซียน การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินการวิเคราะห์ต้นทุนการศึกษาความเป็นไปได้การสูญเสียอาหารการอนุรักษ์บริเวณเขตกันการออกกฎหมายกิจกรรมการท่องเที่ยวข้าวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำเขาภูหลวงคลัสเตอร์คลัสเตอร์(พื้นฐาน)ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่าความคุ้มค่า การเสริมสร้างสุขภาพความเต็มใจจ่ายความพึงพอใจป่าสงวนแห่งชาติป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผลกระทบต่อชุมชนผลตอบแทนผลิตภาพแรงงานผลิตภาพแรงงานไทยผู้หญิงในภาคการเกษตรแผนควบคุมยาสูบแผนบูรณาการการพัฒนาคนตามช่วงวัยแผนแม่บทแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคลัสเตอร์ภาคการเกษตรภาคเกษตรมะเขือเทศแบบกินสดมันสำปะหลังมูลค่าทางเศรษฐกิจเมืองใหญ่แม่พิมพ์ระบบไฟฟ้าใต้ดิน

  Interest

  เศรษฐศาสตร์การวางแผนและพัฒนา , เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง 211 ชั้น 3 อาคาร1
    • ห้องโครงการวิจัยและพัฒนาความชำนาญด้านไฟฟ้ากำลัง ชั้น 6 อาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 49 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 35 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (116)