Person Image

  Education

  • ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม. ( เศรษฐศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 การวิเคราะห์หาระดับเส้นฐานและกำหนดค่าเป้าหมายของดัชนีความเชื่อถือได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 2 4 0 0
  2022 การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ สกสว.: แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0
  2021 โครงการแนวทางและความเป็นไปได้ในการถ่ายโอนบริการด้านยาจากโรงพยาบาลสู่ร้านยาในชุมชน หัวหน้าโครงการ สถาบันระบบสาธารณสุข (สวรส.) 0 0 0 0
  2021 การประเมินผลกระทบและความคุ้มค่าของการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อลดการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2020 การวิเคราะห์อุปสงค์และการแบ่งส่วนตลาดนักท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2020 งานวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนโยบายของรัฐในการจัดการพื้นที่กันชน ณ พื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 2 0 0
  2015 ดัชนีความเข้มแข็งของผู้หญิงในภาคการเกษตร:กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 52 Project 15 56 0 0
  2021 งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้านครหลวง 0 0 0 0
  2021 โครงการสภาพภูมิอากาศ ไทย-เยอรมัน ด้านของเสียเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแผนที่นำทางการจัดการขยะอาหารระดับชาติสำหรับประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย Deutsche Gesellschaft f?r Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 0 0 0 0
  2021 การประเมินมูลค่าผลประโยชน์สุทธิจากการลดการเผาอ้อยโรงงานและออกแบบมาตรการเชิงบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย กองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2020 โครงการการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมยาสูบ 2561-2563 หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2019 การจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 2 ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 3 0 0
  2019 โครงการศึกษาการสูญเสียอาหารในภาคการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2019 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการอ้อยและน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2019 โครงการพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์บริเวณเขตกันชนเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ผู้ร่วมวิจัย United Nations Development Programme (UNDP) 0 0 0 0
  2019 Wildlife-based Ecotourism Development in the Huai Kha Khang Buffer Zone, Uthai Thani Province ผู้ร่วมวิจัย United Nations Development Programme (UNDP) 0 0 0 0
  2019 Landscape and Facility Design For Wildlife-based Ecotourism in the Huai Kha Khang Buffer Zone,Uthai Thani Province ผู้ร่วมวิจัย United Nations Development Programme (UNDP) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินความคุ้มค่าของงานสร้างเสริมสุขภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2018 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตามช่วงวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 0 0 0 0
  2017 โครงการสำรวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจแลพไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดด้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาองค์กรเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 Thap Salao Wildlife-based Eco-tourism Project ผู้ร่วมวิจัย UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME 0 2 0 0
  2017 โครงการจัดทำแผนแม่บทกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2561-2579 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังน้ำเขียว - ป่าเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 3 1 0 0
  2016 โครงการศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการอำนวยการและบริหารจัดการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 หัวหน้าโครงการ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2016 กิจกรรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและผู้ประสานงานคลัสเตอร์ OTOP งบประมาณจากคณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2559 หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2016 โครงการส่งเสริมประเทศไทยเพื่อรวมภาคเกษตรในแผนการปรับตัวของประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้ร่วมวิจัย องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 0 0 0 0
  2015 การสำรวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2015 โครงการสำรวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2015 กิจกรรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA) ประจำปีงบประมาณ 2558 หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 1 0 0
  2015 การวิเคราะห์ต้นแบบและผลตอบแทนในการพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2014 การสำรวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 หัวหน้าโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2014 การประเมินรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดตราดอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2014 การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
  2013 การสำรวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2013 การจัดทำบัญชีรายการในเชิงผลตอบแทน (return) ด้านคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ ภายใต้การดำเนินโครงการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 0 0 0
  2012 การสำรวจความต้องการความคาดหวัง และความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2012 งานศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5 38 0 0
  2012 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมการเกษตร 1 0 0 0
  2012 กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2555 ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงอุตสาหกรรม 1 0 0 0
  2011 การพัฒนาผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (พื้นฐาน) ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2011 การประเมินศักยภาพและการจัดทำแผนการพัฒนา ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1 1 0 0
  2011 การประเมินผลโครงการยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ปีงบประมาณ 2553 ผู้ร่วมวิจัย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2011 การประเมินศักยภาพและการจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมการเกษตร 0 1 0 0
  2010 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ ปี 2553 ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 1 0 0
  2010 การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2010 ส่งเสริมและขยายข้อมูลซำหลายปีสำหรับการประเมินความเปราะบางสู่ความยากจนในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย University of Hannover 0 1 0 0
  2010 การยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (คลัสเตอร์) ปีงบประมาณ 2553 ผู้ร่วมวิจัย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเครื่อข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ผู้ร่วมวิจัย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 0 1 0 0
  2010 โครงการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาความยากจนตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2 0 0 0
  2009 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์ ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2008 การดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 1 0 0
  2006 โครงการส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 0
  2006 โครงการจัดทำสถิติผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 1 1 0 0
  2006 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2006 โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดความเข้มแข็งเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 0 2 0 0
  2005 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตภาคกลางตอนบน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  1999 โครงการสำรวจภาวะการเข้าออกงานและความต้องการแรงงาน ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 0 0 0 0