โครงการสำรวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจแลพไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดด้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560