งานศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, exนายวัชระ พบพร, "Case Study of Ground Potential Rise on Two Neighboring Substations", GMSARN International Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2012, หน้า 45-50
Publish Year National Journal 4
2016 exนายสรพล กิจศิริสิน, exนางสาวนพดา ธีรอัจฉริยกุล, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงและประเมินความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเหนือดินในเมืองใหญ่", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 29, ฉบับที่ 98, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 31-42
2015 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, exนายพิเชษฐ วงษ์เคี่ยม, "การพยากรณ์พลังงานไฟฟ้าของ กฟภ. โดยใช้วิธีการแยกส่วนประกอบร่วมกับการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 28, ฉบับที่ 91, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 31-40
2014 exวิชรพันธ์ โสมขันเงิน, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "การจัดเรียงสายป้อนระบบจำหน่ายเพื่อลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียโดยวิธีปรับปรุงกลุ่มอนุภาคแบบไบนารี", วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (Association of Private Higher Education Institutes of Thailand Journal, APHEIT JOURNAL), ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 34-48
2013 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, exนายยุทธนา เดชกุมมาร, "วิธีการจัดเรียงรูปแบบโครงข่ายที่เหมาะสมสำหรับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 26, ฉบับที่ 86, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 45-58
Publish Year International Conference 16
2017 exIsuru Niroshana S.M., inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "An adaptive pulse charging algorithm for lithium batteries", The 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2017) , 27 - 30 มิถุนายน 2017, เมือง ภูเก็ต ประเทศไทย
2014 exChurit Pansakul, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Analysis of Voltage Unbalance Due to Rooftop PV in Low Voltage Residential Distribution System", The International of Electrical Engineering Congress (iEECON 2014), 19 - 21 มีนาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Power Electronics-based Energy Storages: A Key Component for Smart Grid Technology ", iEECON 2014, 19 - 21 มีนาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exนางสาวโสภา แซ่เฮ้ง, exOnurai Noohawm, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "SPP Wheeling Charge Calculation Using Cooperative Game Theory", International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2013), 24 - 26 มกราคม 2013, สมุทรสงคราม ประเทศไทย
2013 exนางสาวชนิกนันท์ วัณณะสุต, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of the Requirements for Battery Energy Storage System to Postpone the Investment of Distribution System", The Tenth International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2013), 15 - 17 พฤษภาคม 2013, อำเภอเมือง กระบี่ ประเทศไทย
2013 exชูฤทธิ์ ปานสกุณ, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Impact of Increased Rooftop PV Installations on Voltage Unbalance in LV Distribution Networks", International Conference of Engineering, Applied Sciences, and Technology (ICEAST 2013), 21 - 24 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนางสาวโสภา แซ่เฮ้ง, exนางสาวอรอุไร หนูหอม, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "SPP Loss Allocation by Cooperative Games", The 8th GMSARN International Conference 2013 on Green Growth in GMS: Energy, Environment and Social Issues, 18 - 21 ธันวาคม 2013, Mandalay สหภาพพม่า
2013 exนายเฉลียว เกตุแก้ว, exนางสาวอรอุไร หนูหอม, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Outage Cost Modeling of High Energy Consumption Industries", The 8th GMSARN International Conference 2013 on Green Growth in GMS: Energy, Environment and Social Issues, 18 - 20 ธันวาคม 2013, Mandalay สหภาพพม่า
2013 exนายสรพล กิจศิริสิน, exนางสาวนพดา ธีรอัจฉริยกุล, exนางสาวอรอุไร หนูหอม, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "An Assessment Method of Reliability Improvement on Power Distribution Systems in Large Cities", The 8th GMSARN International Conference 2013 on Green Growth in GMS: Energy, Environment and Social Issues, 18 - 20 ธันวาคม 2013, Mandalay สหภาพพม่า
2013 exThanakorn Penthong, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "An Efficient Method of Automatic Distance Relay Settings for Transmission Line Protection", IEEE TENCON 2013 Conference, 22 - 25 ตุลาคม 2013, Xian สาธารณรัฐประชาชนจีน
2012 exPahasa, J., inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exNgamroo, I., "PSO-based learning of support vector machines for adaptive TCSC", Proceedings of the IASTED Asian Conference on Power and Energy Systems, AsiaPES 2012, 2 เมษายน 2012
2012 exนายประเสิรฐ ฉันทจิรธรรม, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "PSO Based Approach for Optimum Fault Current Limiter Placement in Power System", The 9th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2012, 16 - 18 พฤษภาคม 2012, เพชรบุรี ประเทศไทย
2011 exPrasert Chantachiratham, exJonglak Pahasa, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "OPTIMUM FAULT CURRENT LIMITER PLACEMENT USING PSO METHOD", The 5the PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICET-2011), 2 - 3 พฤษภาคม 2011, ภูเก็ต ประเทศไทย
2011 exAmarisa Maneerung, exSuvepon Sittichivapak, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Multipath Channel in PLC Application to Smart Grid System", The 5the PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICET-2011), 2 - 3 พฤษภาคม 2011, ภูเก็ต ประเทศไทย
2011 exManeerung, A., exSittichivapak, S., inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Application of power line communication with OFDM to smart grid system", Proceedings - 2011 8th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, FSKD 2011, 26 กรกฎาคม 2011
2010 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Application of Resistive Type Superconducting Fault Current Limiter to Wind Farm Interconnection in Smart Grid System", IASTED Technology and Management Conferences 2010, Power and Energy Systems(AsiaPES 2010) , 24 - 26 พฤศจิกายน 2010, ภูเก็ต ประเทศไทย
Publish Year National Conference 22
2019 exกรัณยย์ศ จันทร์เต็ม, inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถ่านหินผง (Pulverized Coal) ของ บมจ.ปตท.", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง "Digital Technology for Sustainable Wellbeing and Smart Society", 21 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exสุมาภรณ์ ไทยวัน, inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตรต่อต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร", การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 “สหวิทยาการ สู่ไทยแลนด์ 4.0”, 15 กรกฎาคม 2017, เพชรบุรี ประเทศไทย
2017 exนางสาวอมรรัตน์ จิรชวาลวิสุทธิ์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงสมรรถนะระบบป้องกันฟ้าผ่าของสายส่ง 115 kV", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายกษิดิศ จิตติชัย, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบต่อความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าเมื่อมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่ทำงานภายใต้เงื่อนไขต่างๆ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายอามิน สะนู, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาแรงดันเกินจากการสวิตซ์สายส่งระบบ 115 กิโลโวลต์ (เคเบิลใต้น้ำ) ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงขนอม – สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 2 โดยใช้โปรแกรม PSCAD/EMTDC", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exวิชรพันธ์ โสมขันเงิน, exอ.ดร.นิธิพัฒน์ ทีรฑวณิช, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, "การจัดเรียงสายป้อนในระบบจำหน่ายเพื่อลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียโดยวิธีการหาค่าเหมาะสมสูงสุดแบบฝูงอนุภาคทวิภาค", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที 37 (The 37th Electrical Engineering Conference, EECON-37), 19 - 21 พฤศจิกายน 2014, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exวรวิทย์ บินซาอิ๊ด , exอ.ดร.นิธพัฒน์ ทีรฑวณิช, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "วิธีปลดโหลดเมื่อมีความถี่ต่ำเกินที่เหมาะสมในระบบไมโครกริดโดยใช้ฟัซซีลอจิกควบคู่กับการหาค่าเหมาะสมสูงสุดแบบฝูงอนุภาค", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที 37 (The 37th Electrical Engineering Conference, EECON-37), 19 - 21 พฤศจิกายน 2014, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exนายฉลองชัย อย่างธารา, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "การจัดวางตำแหน่งตัวเก็บประจุอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่าย ด้วยวิธีการค้นหาแบบนกดุเหว่า", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๕, 21 - 22 ตุลาคม 2014, ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย
2013 exนายวิชรพันธ์ โสมขันเงิน, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการจัดเรียงสายป้อนในระบบจำหน่ายเพื่อลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียโดยใช้ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 36 (The 36th Electrical Engineering Conference – EECON 36), 11 - 13 ธันวาคม 2013, อำเภอเมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 exนายชูฤทธิ์ ปานสกุณ , inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการเพิ่มปริมาณการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาเฟสเดียวต่อแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลของระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 36 (The 36th Electrical Engineering Conference – EECON 36), 11 - 13 ธันวาคม 2013, อำเภอเมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 exนางสาวโสภา แซ่เฮ้ง, exนางสาวอรอุไร หนูหอม, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมในการคำนวณค่าใช้จ่ายสายส่ง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพยากรณ์กำลังไฟฟ้าสูงสุดของสถานีไฟฟ้าด้วยเทคนิคการกระจายโหลดระดับมหภาคลงสู่ระดับจุลภาค", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, เมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย
2012 exนายอนนต์ พงศ์วัฒนาเกียรติ, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, "การวางแผนสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยให้เหมาะสมที่สุดโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 (25th National Graduate Research Conference), 4 - 5 ตุลาคม 2012, มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนายธนเดช ไพรรุณ, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ยศวีร์ วีระกำแหง, อาจารย์, "ผลกระทบของอัตราลาดเอียงกำลังไฟฟ้าต่อการควบคุมความถี่ในระบบไมโครกริด", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2555 (The 6the Graduate Research Conference 2012, GRC 2012), 8 - 9 กันยายน 2012, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย
2012 exนางสาวสุธาสินี โพธิ์อ่อง, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การพยาการณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2555 (The 6th Graduate Research Conference 2012, GRC 2012), 8 - 9 กันยายน 2012, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย
2012 exนายอนนต์ พงศ์วัฒนาเกียรติ, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการวางแผนสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35 (The 35th Electrical Engineering Conference), 12 - 14 ธันวาคม 2012, นครนายก ประเทศไทย
2012 exนายธงชาติ เกิดผล, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ยศวีร์ วีระกำแหง, อาจารย์, "การออกแบบตัวควบคุมแบบคงทนสำหรับตัวควบคุมการไหลกำลังไฟฟ้าระหว่างสายเพื่อหน่วงการแกว่งความถี่ต่าในระบบไฟฟ้ากำลัง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35 (The 35th Electrical Engineering Conference), 12 - 14 ธันวาคม 2012, นครนายก ประเทศไทย
2012 exนายวิโรจน์ บัวคลี่, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการจำลองวงจรอิมพีแดนซ์ลำดับศูนย์ต่อการป้องกันกระแสลัดวงจรลงดินของหม้อแปลงชนิดขดหุ้มแกนเหล็กแบบ 3 ขา", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35 (The 35th Electrical Engineering Conference), 12 - 14 ธันวาคม 2012, นครนายก ประเทศไทย
2012 exนางสาวชนิกนันท์ วัณณะสุต, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ระบบเก็บสะสมพลังงานแบบแบตเตอรี่ในระบบจำหน่ายเพื่อชะลอการลงทุนในระยะสั้น", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35 (The 35th Electrical Engineering Conference), 12 - 14 ธันวาคม 2012, นครนายก ประเทศไทย
2012 exนางสาวสุธาสินี โพธิ์อ่อง, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะโดยวิธีถดถอยพหุคูณ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35 (The 35th Electrical Engineering Conference), 12 - 14 ธันวาคม 2012, นครนายก ประเทศไทย
2012 exนายสายชล จันทร์สวน, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "วิธีการประเมินค่าดัชนีความเชื่อถือได้ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ.โดยใช้แบบจำลองโครงข่ายระบบจำหน่ายอย่างง่าย", การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการพัฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน, 25 - 26 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาวจงลักษณ์ พาหะซา, exรศ.ดร.อิสระชัย งามหรู, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "การทำเสถียรภาพระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะด้วย SMES ชนิดพื้นที่กว้างควบคุมด้วยลีสสแควร์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (The 34th Electrical Engineering Conference, EECON-34), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย