Conference

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (The 34th Electrical Engineering Conference, EECON-34)
ชาติ
30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2011
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
-