Journal

การจัดเรียงสายป้อนระบบจำหน่ายเพื่อลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียโดยวิธีปรับปรุงกลุ่มอนุภาคแบบไบนารี
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (Association of Private Higher Education Institutes of Thailand Journal, APHEIT JOURNAL) (ISSN: 22869514)
3
2
34-48
กรกฎาคม - ธันวาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-