ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

AntennasArtificial intelligenceball-riding robotBilateral ControlBiometricschannel capacityChannel Codingconcatenated codedistributed generationDisturbance ObserverDVB-Sembedded systemFDTDFeedbackFingerprint EnhancementFinite-difference time-domain (FDTD)FPGAFrequency ControlFY-2EGenetic algorithmsGISgrapheneharmonichigh-level featureHuman-Robot InteractionImage classificationImage Processing image warpingIris Localizationiris recognitionIris segmentationKalman FilterKinectLand cover mappinglimited feedbackMAP decodingMIMOMNIST datasetMODISMotion controlMPEG-4 imageNANOCHANNELNeural NetworkNonbinary codenonbinary decoderOFDMoptimizationPerfectly matched layer (PML)Physical consistencyPlug-in electric vehiclepower line communicationspower systemPower System PlanningProtectionRainRain attenuation prediction modelsrainfall estimationReed-Solomon inner codeReliabilityRemote SensingRF MEMSRFIDRing convolutional codesRobust ControlSatellite communication systemssatellite communicationssmart gridSMMSSupport vector machinesSynchrophasorThai Handwritingtransient feature extractionUAVvector symbol decodingVSDWind EnergyWireless Communications Wireless Sensor Networkการควบคุมการถอดรหัสแบบเวกเตอร์ซิมโบลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมข้าวความเชื่อถือได้ฐานข้อมูลดาวเทียมดาวเทียม SMMSเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำโทรคมนาคมพลังงานพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนพลาสมาเย็นไฟฟ้าภาพถ่ายดาวเทียมรหัสแก้ไขความผิดพลาดแบบเบริสต์รหัสคอนคาทิเนตรหัสช่องสัญญาณรหัสนอนไบนารีระบบสื่อสารไร้สายอิเล็กทรอนิกส์


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 41 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 17 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 คน, อาจารย์ 7 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 32 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 165 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 156 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)
 • ทุนนอก 190 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 152 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 86 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1109 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 264 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 845 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 9 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 7 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 386 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 336 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 8 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 29 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 13 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 72 รางวัล (เกียรติบัตร 14 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 34 รางวัล, ประชุมวิชาการ 24 รางวัล)