ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

AerodynamicsAnt colony optimizationantennaAntennasArtificial intelligenceball-riding robotbeamformingBilateral ControlBiometricscdmachannel capacitychannel codingComputer Visionconcatenated codeDelta RobotDictionary learningDistributed generationDisturbance ObserverDVB-SEarth (planet)embedded systemEnergyFDTDfeedbackFingerprint EnhancementFinite-difference time-domain (FDTD)FPGAFrequency ControlFY-2EGenetic algorithmsGISgrapheneharmonichigh-level featureHuman-Robot InteractionImage ClassificationImage Processing image warpingIris RecognitionKinectlimited feedbackMAP DecodingMIMOMotion controlMPEG-4 imagenonbinary codenonbinary decoderOFDMOptimizationPlug-in electric vehiclePower Line Communicationspower systemPower System PlanningProtectionrain attenuation prediction modelsRainfall EstimationReed-Solomon inner codeReliabilityremote sensingRing Convolutional CodesRobust ControlSatellite communication systemssatellite communicationssmart gridSMMSSupport vector machinesSynchrophasorthai handwritingtransient feature extractionUAVvector symbol decodingVSDWind EnergyWireless Communications wireless sensor networkYOLOการควบคุมการถอดรหัสแบบเวกเตอร์ซิมโบลการพยากรณ์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมข้าวความเชื่อถือได้ฐานข้อมูลดาวเทียมดาวเทียม SMMSเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำโทรคมนาคมพลังงานพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนพลาสมาเย็นไฟฟ้าภาพถ่ายดาวเทียมรหัสแก้ไขความผิดพลาดแบบเบริสต์รหัสคอนคาทิเนตรหัสช่องสัญญาณรหัสนอนไบนารีระบบสื่อสารไร้สายหุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 42 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 17 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 คน, อาจารย์ 8 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 34 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 173 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 163 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)
 • ทุนนอก 204 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 159 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 93 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1171 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 290 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 881 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 15 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 12 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 386 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 336 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 8 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 29 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 13 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 75 รางวัล (เกียรติบัตร 14 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 36 รางวัล, ประชุมวิชาการ 25 รางวัล)