ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Ant colony optimizationantennaAntennasArtificial intelligenceball-riding robotbeamformingBilateral controlBiometricsBurst error correcting codechannel capacityChannel codingconcatenated codedistributed generationDisturbance ObserverDVB-Sembedded systemFDTDfeedbackFingerprint EnhancementFinite-Difference Time-Domain (FDTD)FPGAFY-2EGenetic algorithmsGISgrapheneharmonichigh-level featureHuman-Robot InteractionImage classificationImage Processing Image warpingIris localizationiris recognitionIris segmentationKalman FilterKinectLand cover mappinglimited feedbackMAP decodingMIMOMNIST datasetMotion ControlMPEG-4 ImageNANOCHANNELNeural Networknonbinary codeNonbinary decoderOFDMOptimizationPerfectly Matched Layer (PML)plug-in electric vehiclepower line communicationspower systemPower System PlanningProtectionRainrain attenuation prediction modelsRainfall EstimationReed-Solomon inner codeReliabilityRemote SensingRF MEMSRFIDRing convolutional codesRobust ControlSatellite communication systemssatellite communicationssmart gridSMMSSupport vector machinesSynchrophasorthai handwritingTransient feature extractionUAVVector Symbol DecodingVSDWind EnergyWireless Communications wireless sensor networkการควบคุมการถอดรหัสแบบเวกเตอร์ซิมโบลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมข้าวความเชื่อถือได้ฐานข้อมูลดาวเทียมดาวเทียม SMMSเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำโทรคมนาคมพลังงานพลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนไฟฟ้าภาพถ่ายดาวเทียมรหัสแก้ไขความผิดพลาดแบบเบริสต์รหัสคอนคาทิเนตรหัสช่องสัญญาณรหัสนอนไบนารีระบบสื่อสารไร้สายอิเล็กทรอนิกส์

Executives

รองคณบดี

ดร. ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ

E-Mail: fengpms@ku.ac.th

Tel.: 02942-8555 ต่อ 1503

นาย ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและอุตสาหกรรม

E-Mail: fengntk@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8555 ต่อ 1522

ดร. วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fengwrc@ku.ac.th

Tel.: 029428555 ext 1532

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 42 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 15 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 คน, อาจารย์ 9 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 152 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 143 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)
 • ทุนนอก 184 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 150 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 82 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1061 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 249 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 812 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 379 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 332 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 8 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 27 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 12 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 71 รางวัล (เกียรติบัตร 14 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 34 รางวัล, ประชุมวิชาการ 23 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)