ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

AntennasArtificial intelligenceball-riding robotBilateral controlBiometricsBurst error correcting codecdmachannel capacityChannel Codingconcatenated codeDistributed generationDisturbance ObserverDVB-Sembedded systemEnergyFDTDFeedbackFPGAGenetic algorithmsHuman-Robot InteractionImage classificationImage Processing Image warpingInternet of ThingsIris Localizationiris recognitionIris SegmentationKalman FilterKinectLand cover mappinglimited feedbackMAP DecodingMicrogridMIMOMNIST datasetMODISMotion controlMPEG-4 ImagenanochannelNeural NetworkNonbinary codenonbinary decoderOFDMOptimizationPerfectly matched layer (PML)Physical consistencyPlug-in electric vehiclePower power line communicationsPower System PlanningProtectionRainrain attenuation prediction modelsrainfall estimationReed-Solomon inner codeReliabilityRemote SensingRenewable EnergyRF MEMSRFIDring convolutional codesRobust ControlSARsatellite communication systemssatellite communicationssmart gridSMMSSupport vector machinesSynchrophasorThai HandwritingTransient feature extractionUAVVector Symbol DecodingVSDWind EnergyWireless Communications wireless sensor networkYOLOการถอดรหัสแบบเวกเตอร์ซิมโบลการพยากรณ์การรับรู้ระยะไกลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมข้าวความเชื่อถือได้ฐานข้อมูลดาวเทียมดาวเทียม SMMSโทรคมนาคมพลังงานพลาสมาเย็นไฟฟ้าภาพถ่ายดาวเทียมรหัสแก้ไขความผิดพลาดแบบเบริสต์รหัสคอนคาทิเนตรหัสช่องสัญญาณรหัสนอนไบนารีระบบจำหน่ายไฟฟ้าระบบสื่อสารไร้สายหุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 44 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 38 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 155 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 144 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)
 • ทุนนอก 203 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 159 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 94 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1200 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 300 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 900 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 21 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 18 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 394 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 344 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 8 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 29 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 13 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 77 รางวัล (เกียรติบัตร 15 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 36 รางวัล, ประชุมวิชาการ 26 รางวัล)