ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

aerodynamicsAnt colony optimizationantennaAntennasArtificial intelligenceball-riding robotbeamformingBilateral ControlBiometricsBurst error correcting codecdmachannel capacitychannel codingChannel EstimationCNNsComputer Visionconcatenated codeDelta RobotDictionary learningDistributed generationDisturbance observerDVB-SEarth (planet)embedded systemEnergyEnergy ManagementFDTDfeedbackFingerprint EnhancementFinite-Difference Time-Domain (FDTD)FPGAFrequency ControlFY-2EGenetic algorithmsGISgraphenehigh-level featureHuman-robot interactionImage classificationImage Processing Image warpingInternet of ThingsIris LocalizationIris RecognitionIris segmentationKalman FilterKinectLand cover mappinglimited feedbackMAP decodingMicrogridMIMOMNIST datasetMODISMotion ControlMPEG-4 ImageNANOCHANNELNeural NetworkNonbinary codeNonbinary decoderOFDMOptimizationPerfectly Matched Layer (PML)physical consistencyPlug-in electric vehiclePower power line communicationsPower System PlanningProtectionRainrain attenuation prediction modelsrainfall estimationReed-Solomon inner codeReliabilityRemote SensingRenewable EnergyRF MEMSRFIDring convolutional codesrobust controlSatellite communication systemsSatellite communicationssmart gridSMMSvector symbol decodingVSDWireless Communications wireless sensor networkการถอดรหัสแบบเวกเตอร์ซิมโบลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมข้าวดาวเทียมดาวเทียม SMMSพลังงานภาพถ่ายดาวเทียมรหัสแก้ไขความผิดพลาดแบบเบริสต์รหัสคอนคาทิเนตรหัสช่องสัญญาณรหัสนอนไบนารีอิเล็กทรอนิกส์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์

somying.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1525

Avata

ดร. วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์

vutipong.a@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8555ต่อ1526

Avata

ดร. พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์

pisut.r@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1542


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 44 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 23 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14 คน, อาจารย์ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 32 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 166 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 153 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 31 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 212 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 166 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 100 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1253 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 317 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 936 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 33 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 27 เรื่อง, สิทธิบัตร 6 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 30 เรื่อง (Unknown 30 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 394 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 344 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 8 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 29 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 13 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 78 รางวัล (เกียรติบัตร 15 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 36 รางวัล, ประชุมวิชาการ 27 รางวัล)