Person Image

  Education

  • วศ.บ(วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2540
  • วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2542
  • Ph.D.(Electrical Engineering), Osaka University, ญี่ปุ่น, 2546

  Expertise Cloud

  Asset managementauto transformerBattery SystemBi-2212cost-effective maintenanceCuckoo SearchDFIG wind turbinesDistance Relay SettingDistributed generationDistributed GeneratorDistribution automation systemDPL scriptEnergy Storage Systemfault current limiter (FCLs)Fault Ride ThroughFault Ride Through CapabilityFeeder reconfigurationFrequency Controlfrequency stabilityFuzzy logicFuzzy logic controlGrid codegrid code requirementH-infinity loop shaping controlH-infinity LSDPInterline Power Flow Controllerinterrupting currentsLe-Blanc transformerLoad frequency controlLow voltage Distribution networklow voltage ride-through capabilityMicrogrid systemMultipath ChannelNet Present ValueNoiseOFDMParticle swarm optimizationParticle swarm optimization (PSO)Phase-Plane Fuzzy Logic ControlPower lossesPower qualityPower ramp ratePower system dampingPower System OscillationsPower system stabilityrailway electrification systemReliability Centered MaintenanceRIO graphRobust Controlscott transformerSmart GridSuperconducting fault current limiterSuperconducting Fault Current Limiter (SFCL)Thyristor Controlled Series CapacitorTransient StabilityTransmission Line ProtectionVery Small Power Producervirtual synchronous generatorvoltage dropvoltage stabilityvoltage unbalanceWide Area Controlwide-area disturbanceWide-area power system monitoring and control system (WAMS) Wind Energyการตรวจจับการจ่ายไฟแยกอิสระโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะพลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้าสูญเสียพลังงานลมฟัซซีลอจิกฟัซซี่ลอจิกไฟฟ้าไฟฟ้าขัดข้องระบบจำหน่ายไฟฟ้าระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้ากำลังเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าใต้ดินระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)รีเลย์ความถี่ต่ำรีเลย์ปลดโหลด รีเลย์ความถี่ต่ำรีเลย์อัตราการเปลี่ยนแปลงความถี่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมวางแผนระบบจำหน่ายวิธีการหาค่าที่เหมาะสมสูงสุดแบบฝูงอนุภาคทวิภาควิธีหาค่าเหมาะสมสูงสุดแบบฝูงอนุภาคสภาวะแยกตัวอิสระสมาร์ทกริดสายไฟฟ้าใต้ดินสำนักงานอัจฉริยเสถียรภาพเสถียรภาพชั่วครู่เสถียรภาพเชิงมุมหน่วยวัดเฟสเซอร์หม้อแปลงไฟฟ้าแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานลมโหมดการแกว่งทางไฟฟ้าอัตราการลาดเอียงกำลังไฟฟ้าอุปกรณ์จำกัดกระแสลัดวงจรชนิดตัวนำยิ่งยวด

  Interest

  Power System Dynamics, Stability and Controls/Power System Modeling/ Optmization , Smart Grid, Power System Protection, Power System Planning, Renewable Energy

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 1 ชั้น 1 อาคาร RDIPT
   • ห้องโครงการวิจัยและพัฒนาความชำนาญด้านไฟฟ้ากำลัง ชั้น 6 อาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 123 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 33 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 90 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 16 เรื่อง (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Rice (Oryza sativa L.) Seed Sterilization and Germination Enhancement via Atmospheric Hybrid Nonthermal Discharge PlasmaKhamsen N., Onwimol D., Teerakawanich N., Dechanupaprittha S., Kanokbannakorn W., Hongesombut K., Srisonphan S.2016ACS Applied Materials and Interfaces
  8(30),pp. 19268-19275
  98
  2Virtual inertia control-based model predictive control for microgrid frequency stabilization considering high renewable energy integrationKerdphol T., Rahman F., Mitani Y., Hongesombut K., Küfeoğlu S.2017Sustainability (Switzerland)
  9(5)
  91
  3Optimal location assignment and design of superconducting fault current limiters applied to loop power systemsHongesombut K., Hongesombut K., Mitani Y., Tsuji K.2003IEEE Transactions on Applied Superconductivity
  13(2),pp. 1828-1831
  85
  4Self-Adaptive Virtual Inertia Control-Based Fuzzy Logic to Improve Frequency Stability of Microgrid with High Renewable PenetrationKerdphol T., Watanabe M., Hongesombut K., Mitani Y.2019IEEE Access
  7,pp. 76071-76083
  75
  5Stabilization of tie-line power flow by robust SMES controller for interconnected power system with wind farmsDechanupaprittha S., Dechanupaprittha S., Hongesombut K., Hongesombut K., Watanabe M., Watanabe M., Mitani Y., Mitani Y., Ngamroo I.2007IEEE Transactions on Applied Superconductivity
  17(2),pp. 2365-2368
  55
  6Application of power line communication with OFDM to smart grid systemManeerung A., Sittichivapak S., Hongesombut K.2011Proceedings - 2011 8th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, FSKD 2011
  4,pp. 2239-2244
  24
  7Optimal DG allocation in a smart distribution grid using cuckoo search algorithmBuaklee W., Hongesombut K.2013ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications
  11(2),pp. 16-22
  17
  8Optimal DG allocation in a smart distribution grid using Cuckoo Search algorithmBuaklee W., Hongesombut K.20132013 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2013
  16
  9Power system stabilizer tuning based on multiobjective design using hierarchical and parallel micro genetic algorithmHongesombut K., Mitani Y., Dechanupaprittha S., Ngamroo I., Pasupa K., Tippayachai J.20042004 International Conference on Power System Technology, POWERCON 2004
  1,pp. 402-407
  16
  10Fuzzy logic control of a battery energy storage system for stability improvement in an islanded microgridTephiruk N., Kanokbannakorn W., Kerdphol T., Mitani Y., Hongesombut K.2018Sustainability (Switzerland)
  10(5)
  15
  11Tuning the ballistic electron transport of spatial graphene-metal sandwich electrode on a vacuum-silicon-based deviceSrisonphan S., Hongesombut K.2015RSC Advances
  5(3),pp. 2032-2037
  14
  12Robust power system stabilizer tuning based on multiobjective design using hierarchical and parallel micro genetic algorithmHongesombut K., Dechanupaprittha S., Mitani Y., Ngamroo I.200515th Power Systems Computation Conference, PSCC 2005
  13
  13Modeling of rate of change of under frequency relay for microgrid protectionTephimk N., Hongesombut K., Urathamakiil Y., Poonvasin S., Tangsatif S.20172017 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2017
  12
  14PSO based approach for optimum fault current limiter placement in power systemChantachiratham P., Hongesombut K.20122012 9th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2012
  12
  15Design and analysis of robust SMES controller for stability enhancement of interconnected power system taking coil size into considerationDechanupaprittha S., Sakamoto N., Hongesombut K., Watanabe M., Mitani Y., Ngamroo I.2009IEEE Transactions on Applied Superconductivity
  19(3),pp. 2019-2022
  12
  16Intelligent determination of a battery energy storage system size and location based on RBF neural networks for microgridsKerdphol T., Qudaih Y., Hongesombut K., Watanabe M., Mitani Y.2016International Review of Electrical Engineering
  11(1),pp. 78-87
  11
  17Analysis of voltage unbalance due to rooftop PV in low voltage residential distribution systemPansakul C., Hongesombut K.20142014 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2014
  10
  18Implementation of advanced genetic algorithm to modern power system stabilization controlHongesombut K., Mitani Y.20042004 IEEE PES Power Systems Conference and Exposition
  2,pp. 1050-1055
  10
  19A practical design of a fuzzy SMES controller based on synchronized phasor measurement for interconnected power systemsDechanupaprittha S., Hongesombut K., Watanabe M., Mitani Y., Ngamroo I.2008International Journal of Emerging Electric Power Systems
  9(3)
  9
  20Enhancement of stabilizing performance of a microgrid using energy storage system with under frequency relayTephiruk N., Hongesombut K.2016International Review of Electrical Engineering
  11(6),pp. 635-643
  9
  21Allocation and Circuit Parameter Design of Superconducting Fault Current Limiters in Loop Power System by a Genetic AlgorithmHongesombut K., Furusawa K., Mitani Y., Tsuji K.2003IEEJ Transactions on Power and Energy
  123(9),pp. 1054-1063
  8
  22Evaluation of battery energy storage system for frequency control in microgrid systemHongesombut K., Piroon T., Weerakamaeng Y.20132013 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2013
  8
  23An adaptive static var compensator using genetic algorithm and radial basis function network for enhancing power system stabilityHongesombut K., Mitani Y., Tsuji K.20012001 IEEE Porto Power Tech Proceedings
  2,pp. 182-187
  8
  24Deep Neural Network Estimation of Inter-area Oscillation Mode based on Synchrophasor DataSenesoulin F., Hongesombut K., Dechanupaprittha S.20192019 IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia, GTD Asia 2019
  ,pp. 1-6
  7
  25Frequency stabilization of interconnected power system with wind farms by controllable distributed generatorDechanupaprittha S., Hongesombut K., Mitani Y., Ngamroo I.20057th International Power Engineering Conference, IPEC2005
  2005
  6
  26TCSC based on phase-plane fuzzy logic control for wide-area power system stabilizationVititanont N., Hongesombut K.20132013 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2013
  6
  27Impact Analysis of Electric Vehicle Quick Charging to Power Transformer Life Time in Distribution SystemUtakrue M., Hongesombut K.2018ITEC Asia-Pacific 2018 - 2018 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific: E-Mobility: A Journey from Now and Beyond
  6
  28Deferral of power distribution reinforcement by using battery energy storage systemWannasut C., Hongesombut K.2017International Review of Electrical Engineering
  12(4),pp. 369-377
  5
  29Evaluation of fault ride through capability enhancement of DFIG-based wind turbine with Bi-2212 superconducting fault current limiterRomphochai S., Hongesombut K.2016Proceedings of the 2015 IEEE Innovative Smart Grid Technologies - Asia, ISGT ASIA 2015
  5
  30Fuzzy logic voltage regulator for improving transient stability and fault ride through capability of DFIG wind turbinesRomphochai S., Hongesombut K.2015International Review of Electrical Engineering
  10(5),pp. 670-677
  5
  31Robust interline power flow controller design for damping of low frequency oscillations in power system with wind power sourcesKerdphol T., Hongesombut K., Weerakamaeng Y.2013International Review of Automatic Control
  6(2),pp. 127-133
  5
  32Fuzzy Logic Controller Based on Observed Signals and a Genetic Algorithm Application with STATCOM for Power System StabilizationHongesombut K., Mitani Y., Tsuji K.2003IEEJ Transactions on Power and Energy
  123(5),pp. 589-596
  5
  33Small-signal analysis of multiple virtual synchronous machines to enhance frequency stability of grid-connected high renewablesKerdphol T., Rahman F.S., Watanabe M., Mitani Y., Hongesombut K., Phunpeng V., Ngamroo I., Turschner D.2021IET Generation, Transmission and Distribution
  15(8),pp. 1273-1289
  5
  34Reliability Improvement Opportunity for 115-kV Overhead Transmission Lines Using RCM MethodChaengakson K., Chaengakson K., Rerkpreedapong D., Hongesombut K.20192019 IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia, GTD Asia 2019
  ,pp. 808-812
  4
  35A practical approach to tuning of SMES controller based on synchronized phasor measurements for interconnected power system with wind farmsDechanupaprittha S., Li C., Watanabe M., Mitani Y., Hongesombut K., Ngamroo I.20082008 IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies, ICSET 2008
  ,pp. 1036-1041
  4
  36Detection of power system oscillations using synchronized phasor measurement units through home power outletsNgamroo I., Mitani Y., Dechanupaprittha S., Hongesombut K., Jintakosonwit P., Ota Y., Ukai H., Sakulrat J., Sode-Yome A., Watanabe M.2006IET Conference Publications
  (523 CP)
  4
  37Design of robust SMES controller in a multimachine power system by using hybrid TS/EPDechanupaprittha S., Hongesombut K., Watanabe M., Mitani Y., Ngamroo I.200515th Power Systems Computation Conference, PSCC 2005
  4
  38An efficient method of automatic distance relay settings for transmission line protectionPenthong T., Hongesombut K.2013IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON
  4
  39Evaluation of the requirements for battery energy storage system to postpone the investment of distribution systemWannasut C., Hongesombut K.20132013 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2013
  4
  40Power system oscillation control using a robust energy capacitor systemTephiruk N., Hongesombut K., Weerakamhaeng Y.20132013 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2013
  4
  41Optimal DG placement in a smart distribution grid considering economic aspectsBuaklee W., Hongesombut K.2014Journal of Electrical Engineering and Technology
  9(4),pp. 1240-1247
  3
  42Wide-area power system control using Thyristor Controlled Series Capacitor based fuzzy logic controller designed by observed signalsWivutbudsiri S., Hongesombut K., Rungrangpitayagon J.20142014 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2014
  3
  43Calculation of current limiting reactance of hybrid SFCL for low voltage ride-through capability enhancement in DFIG wind farmsRomphochai S., Hongesombut K.2017Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences
  25(6),pp. 4685-4695
  3
  44Incorporating ObjectStab library and fuzzy logic toolbox for design of power system damping controllerNgamroo I., Somritvanitcha B., Hongesombut K.2008Computer Applications in Engineering Education
  16(4),pp. 243-255
  3
  45Object-oriented modeling for advanced power system simulationsHongesombut K., Hongesombut K., Mitani Y., Mitani Y., Tada Y., Tada Y., Takazawa T., Shishido T.20052005 IEEE Russia Power Tech, PowerTech
  3
  46Simulation on Voltage Unbalance Reduction in Railway Electrification System by Different Special TransformersSantiyanon D., Hongesombut K., Srisonphan S.2016Procedia Computer Science
  86,pp. 373-376
  3
  47Coordinate operation of fuzzy logic voltage regulator and Bi-2212 SFCL for enhancing fault ride through capability of DFIG wind turbinesRomphochai S., Pichetjamroen A., Teerakawanich N., Hongesombut K.20172017 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2017
  3
  48Maintenance Scheduling of Distribution Reclosers Using RCM TechniquesWalliyamethee N., Walliyamethee N., Hongesombut K.2019Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, APPEEC
  2019-December
  3
  49Under frequency protection enhancement of an islanded active distribution network using a virtual inertia-controlled-battery energy storage systemHongesombut K., Punyakunlaset S., Romphochai S.2021Sustainability (Switzerland)
  13(2),pp. 1-39
  3
  50Effects of COVID-19 on Electrical Energy Demand based on Spatial Analysis-A Case Study of Phetchaburi, ThailandRuensukon R., Tephiruk N., Hongesombut K., Romphochai S.2021Proceeding of the 2021 9th International Electrical Engineering Congress, iEECON 2021
  ,pp. 137-140
  2
  51Arc Flash Hazard in Distribution System with Distributed GenerationKanokbannakorn W., Hongesombut K., Teerakawanich N., Srisonphan S.2016Procedia Computer Science
  86,pp. 377-380
  2
  52Application of resistive type superconducting fault current limiter to wind farm interconnection in smart grid systemHongesombut K.2010Proceedings of the 4th IASTED Asian Conference on Power and Energy Systems, AsiaPES 2010
  ,pp. 125-130
  2
  53Effect of Low Voltage Ride-Through Capability of Doubly-Fed Induction Generator Wind Turbines for Transient Stability of Small Power ProducerRomphochai S., Hongesombut K.20182018 5th International Conference on Electric Power and Energy Conversion Systems, EPECS 2018
  2
  54Modeling and simulations of BSCCO superconducting fault current limiter for fault ride through capability enhancement of DFIG wind turbinesRomphochai S., Hongesombut K.2015International Review on Modelling and Simulations
  8(5),pp. 550-557
  2
  55Robust interline power flow controller using phase-plane fuzzy logic controlHongesombut K., Kerdphol T., Weerakamaeng Y.20132013 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2013
  2
  56Robust interline power flow controller with wind power source using phase-plane fuzzy logic controlHongesombut K., Kerdphol T.2013ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications
  11(2),pp. 23-27
  1
  57Robust hydro-thermal power system controller considering Energy Capacitor SystemKaewkaosai P., Hongesombut K., Mitsantisuk C.20142014 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2014
  1
  58Robust control of combined optimized resistive FCL and ECS for power system transient stability improvementTephiruk N., Hongesombut K., Kerdphol T.20142014 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2014
  1
  59Wide-area power system control using Fuzzy Logic based static Synchronous Series CompensatorLaopromsukon C., Hongesombut K., Rungrangpitayagon J.20142014 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2014
  1
  60The Evaluation of Distribution Transformer in PEA using CBRMRodkumnerd P., Hongesombut K.20192019 IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia, GTD Asia 2019
  ,pp. 18-22
  1
  61Transient Stability and Fault Current Reduction of SPP with Bi-2212 SFCL Considering Recovery TimeRomphochai S., Kanokbannakorn W., Hongesombut K.2016Procedia Computer Science
  86,pp. 297-300
  1
  62System identification of an interconnected power system with an energy storage system for robust stability improvementTephiruk N., Hongesombut K.2016Proceedings of the 2015 IEEE Innovative Smart Grid Technologies - Asia, ISGT ASIA 2015
  1
  63PSO-based learning of support vector machines for adaptive TCSCPahasa J., Hongesombut K., Ngamroo I.2012Proceedings of the IASTED Asian Conference on Power and Energy Systems, AsiaPES 2012
  ,pp. 164-169
  1
  64Wide area robust TCSC controller using phase-plane fuzzy logic controlVititanont N., Hongesombut K.2013Proceedings of the 6th IASTED Asian Conference on Power and Energy Systems, AsiaPES 2013
  ,pp. 447-451
  1
  65Evaluation of battery system for frequency control in microgrid system considering Power Ramp Rate of renewable power sourcesHongesombut K., Priroon T., Weerakamaeng Y.2013Proceedings of the 6th IASTED Asian Conference on Power and Energy Systems, AsiaPES 2013
  ,pp. 452-456
  1
  66Robust interline power flow controller design for damping of low frequency oscillations in power systems with wind power sourcesHongesombut K., Kerdphol T., Weerakamaeng Y.2013Proceedings of the 6th IASTED Asian Conference on Power and Energy Systems, AsiaPES 2013
  ,pp. 440-446
  1
  67Practical design of smes controller for improving power system stability based on wide area synchronized phasor measurementDechanupaprittha S., Hongesombut K., Watanabe M., Mitani Y., Ngamroo I.2007Proceedings of the 3rd IASTED Asian Conference on Power and Energy Systems, AsiaPES 2007
  ,pp. 500-504
  1
  68A combined operation of Superconducting Fault Current Limiter and Static Var Compensator for power system transient stability improvementSrisonphan S., Hongesombut K.20142014 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2014
  1
  69New heuristic-based design of robust power system stabilizersDechanupaprittha S., Ngamroo I., Pasupa K., Tippayachai J., Hongesombut K., Mitani Y.20042004 International Conference on Power System Technology, POWERCON 2004
  1,pp. 618-623
  1
  70Design of SMES controller for improving stabilization of interconnected power system based on synchronized phasor measurementDechanupaprittha S., Dechanupaprittha S., Hongesombut K., Hongesombut K., Watanabe M., Watanabe M., Mitani Y., Mitani Y., Ngamroo I.20072007 IEEE Lausanne POWERTECH, Proceedings
  ,pp. 339-343
  1
  71Life-Cycle Cost Analysis of Submarine Cable to Island Power SystemsJamnian A., Jamnian A., Hongesombut K., Rerkpreedapong D.2019Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, APPEEC
  2019-December
  1
  72Object identification using reaction force from disturbance observer in a tele-operated robot systemWatcharada H., Chowarit M., Jantanee R., Komsan H.20162015 18th International Conference on Electrical Machines and Systems, ICEMS 2015
  ,pp. 1319-1324
  1
  73Fractional Order based on the Flower Pollination Algorithm PID controller for Community MicrogridsKeteruksa R., Hongesombut K.202219th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2022
  0
  74Distribution Systems Reconfiguration Using PSO based on Co-Simulation of PowerFactory and PythonTephiruk N., Ruenroeng B., Fongjangvang S., Boonlert T., Hongesombut K.202219th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2022
  0
  75Hybrid Energy Storage System to Enhance Efficiency of Renewable Energy UsageTephiruk N., Jamjang P., Taweesap A., Hongesombut K.202219th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2022
  0
  76Cost-effective insulation coordination design for 115-kV transmission line due to lightning back flashoverSengmanivanh P., Hongesombut K., Punyakunlaset S., Rerkpreedapong D., Romphochai S.2021ECTI-CON 2021 - 2021 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology: Smart Electrical System and Technology, Proceedings
  ,pp. 56-59
  0
  77Estimation of Dominant Power Oscillation Mode using LSTM-RNN based on Synchrophasor DataSenesoulin F., Hongesombut K., Dechanupaprittha S.2019Proceedings - 2019 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe, EEEIC/I and CPS Europe 2019
  0
  78A practical design of fuzzy SMES controller based on synchronized phasor measurement for interconnected power systemDechanupaprittha S., Dechanupaprittha S., Hongesombut K., Hongesombut K., Watanabe M., Watanabe M., Mitani Y., Mitani Y., Ngamroo I.20078th International Power Engineering Conference, IPEC 2007
  ,pp. 100-105
  0
  79Enhancement of integrated power system analysis package capability by integration of object-oriented physical system modeling languageHongesombut K., Takazawa T., Tada Y., Mitani Y.2007IEEJ Transactions on Power and Energy
  127(3),pp. 467-478
  0
  80Design of robust load-frequency stabilizers of SMES in coordination with SSSCNgamroo I., Dechanupaprittha S., Hongesombut K., Mitani Y., Kunakorn A.20057th International Power Engineering Conference, IPEC2005
  2005
  0
  81Electrostatic Properties and Ions Elimination Effect of Polyvinyl Chloride (PVC) Adhesive Tape ManufacturingJenbanphue T., Hongesombut K., Jitkajornwanich K., Srisonphan S.20202020 8th International Electrical Engineering Congress, iEECON 2020
  0
  82A practical controller design of distributed energy resources for stabilization of interconnected power system based on synchronized phasor measurementsDechanupaprittha S., Watanabe M., Mitani Y., Hongesombut K., Ngamroo I.2009IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON
  0
  83A heuristic-based design of fuzzy SMES controller for stabilization of interconnected power systemDechanupaprittha S., Mitani Y., Watanabe M., Hongesombut K., Ngamroo I.2006IET Conference Publications
  (523 CP)
  0
  84Adaptive thyristor controlled series capacitor using particle swarm optimization and support vector regressionPahasa J., Hongesombut K., Ngamroo I.2012International Review on Modelling and Simulations
  5(2),pp. 714-721
  0
  85Comparison of Voltage Distortion Impacts from High-Speed Railway Systems Connected to Electrical Grid under Different Special TransformersBoonlert T., Hongesombut K.2018iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress
  0
  86A study of BESS application for the diferral of power distribution system investmentWannasut C., Hongesombut K.2014Proceedings - 2014 International Conference on Information Science, Electronics and Electrical Engineering, ISEEE 2014
  3,pp. 1624-1628
  0
  87Robust transient stability control by a combined resistive type superconducting fault current limiter and energy capacitor systemTephiruk N., Hongesombut K.2014International Review of Automatic Control
  7(3),pp. 317-327
  0