Person Image

  Education

  • Ph.D. (Electrical Engineering), West Virginia University, USA, 2546
  • M.S. (Electrical Engineering), West Virginia University, USA, 2542
  • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  Expertise Cloud

  Ant colony optimizationAsset managementElectric powerElectric power distributionElectric power transmissionFailure rateFuzzy setFuzzy setsMaintenance PlanningMean time to failureOptimizationOutage costPower distribution systemsProtective devicesPumpsQuality assuranceRCMReclosersreliabilityReliability centered maintenanceReliability Centered Maintenance (RCM)Reliability IndexSAIDISAIFISubmarine cableSwitchesSwitching OvervoltageSystem average interruption frequency indicesWeibull distributionการปรับปรุงความเชื่อถือได้การวางแผนบำรุงรักษาความเชื่อถือได้ความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายความเสี่ยงค่า Shapleyค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งไฟดับต่อผู้ใช้ไฟทั้งระบบค่าใช้สายส่งเครดิตกำลังผลิตซิงค์โครเฟสเซอร์เซลล์แสงอาทิตย์ฐานข้อมูลดัชนีความเชื่อถือได้ดัชนีความวิกฤตดัชนีสุขภาพตัวเก็บประจุทฤษฎีเกมบริหารจัดการทรัพย์สินบริหารสินทรัพย์แบตเตอรี่แบบจำลองความเชื่อถือได้แบบจำลองโครงข่ายอย่างง่ายเปลี่ยนระดับแรงดันโปรแกรมเชิงเส้นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562พลังงานพลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าสูญเสียพลังงานลมไฟฟ้าไฟฟ้าขัดข้องมูลค่าความเสียหายเนื่องจากไฟดับเมืองใหญ่ไมโครกริดระดับเส้นฐานระบบกักเก็บพลังงานระบบกับเก็บพลังงานระบบจัดการจ่ายพลังงานในระบบจำหน่ายระบบจำหน่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเหนือดินระบบป้ องกันระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าใต้ดินระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระบบสะสมพลังงานรีเลย์ตรวจจับเวกเตอร์แรงดันเคลื่อนรีเลย์ตรวจจับอัตราการเปลี่ยนแปลงของความถี่แรงดันเกินโรงไฟฟ้าชีวมวลวิธีการประเมินค่าดัชนีความเชื่อถือได้วิธีการวาง PMUวิธีการวางตำแหน่งหน่วยวัดเฟสเซอร์วิธีการโอบล้มข้อมูลReliabilityวิธีเชิงพันธุกรรมแบบหลายวัตถุประสงค์วิธีต้นไม้วิธีวิเคราะห์ความถดถอยฟัซซีสถานีไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อยสมรรถนะระบบป้องกันฟ้าผ่าส่วนประกอบสภาพแวดล้อมสวิตช์เกียร์สายไฟฟ้าใต้ดินเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลังหน่วยสูญเสียแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กอัตราการล้มเหลวอัตราการล้มเหลว การแจกแจงแบบไวบูลล์ ดัชนีความเชื่อถือได้ และกำหนดการเชิงเส้นอุตสาหกรรมโรงสีข้าว

  Interest

  Power System Reliability, Asset Management, Power System Planning and Optimization

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ก.ค. 2561 - ม.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ม.ค. 2558 - ก.ค. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง 23908 ชั้น 9 อาคาร 23
   • ห้อง E5402/11 ชั้น 4 อาคารตึก 5 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • ห้องโครงการวิจัยและพัฒนาความชำนาญด้านไฟฟ้ากำลัง ชั้น 6 อาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 74 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 50 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Robust load frequency control using genetic algorithms and linear matrix inequalitiesRerkpreedapong D., Hasanović A., Feliachi A.2003IEEE Transactions on Power Systems
  18(2),pp. 855-861
  408
  2Multiobjective optimal placement of switches and protective devices in electric power distribution systems using ant colony optimizationTippachon W., Rerkpreedapong D.2009Electric Power Systems Research
  79(7),pp. 1171-1178
  107
  3NERC compliant load frequency control design using fuzzy rulesFeliachi A., Rerkpreedapong D.2005Electric Power Systems Research
  73(2),pp. 101-106
  38
  4Decentralized load frequency control for load following servicesRerkpreedapong D., Feliachi A.2002Proceedings of the IEEE Power Engineering Society Transmission and Distribution Conference
  2,pp. 1252-1257
  35
  5NERC Compliant Decentralized Load Frequency Control Design Using Model Predictive ControlAtić N., Rerkpreedapong D., Hasanović A., Feliachi A.20032003 IEEE Power Engineering Society General Meeting, Conference Proceedings
  2,pp. 554-559
  32
  6Economy oriented model predictive load frequency controlRerkpreedapong D., Atić N., Feliachi A.2003LESCOPE 2003 - 2003 Large Engineering Systems Conference on Power Engineering: Energy for the Future, Conference Proceedings
  ,pp. 12-16
  29
  7PI gain scheduler for load frequency control using spline techniquesRerkpreedapong D., Feliachi A.2003Proceedings of the Annual Southeastern Symposium on System Theory
  2003-January,pp. 259-263
  18
  8Decentralized H load frequency control using LMI control toolboxRerkpreedapong D., Feliachi A.2003Proceedings - IEEE International Symposium on Circuits and Systems
  3
  18
  9CPS1 and CPS2 compliant wedge-shaped model predictive load frequency controlAtić N., Feliachi A., Rerkpreedapong D.20042004 IEEE Power Engineering Society General Meeting
  1,pp. 855-860
  17
  10Optimal preventive maintenance budget setting for electric power distribution utilitiesPhoothong N., Vanittanakom P., Teera-Achariyakul N., Rerkpreedapong D.20085th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2008
  2,pp. 957-960
  13
  11Decentralized control of nonlinear electric power systems thru excitation and governor systems using local measurements and feedback linearizationRerkpreedapong D., Feliachi A.2000Midwest Symposium on Circuits and Systems
  2,pp. 626-629
  8
  12Fuzzy rule based load frequency control in compliance with NERC’s standardsRerkpreedapong D., Feliachi A.2002Proceedings of the IEEE Power Engineering Society Transmission and Distribution Conference
  3(SUMMER),pp. 1154-1159
  7
  13Optimal allocation of maintenance budgets for reliability target settingTeera-achariyakul N., Chulakhum K., Rerkpreedapong D., Raphisak P.2010Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, APPEEC
  7
  14Failure analysis of protective devices in power distribution systems for reliability purposeTippachon W., Boonruang R., Boonpun S., Khamtang C., Klairuang N., Rerkpreedapong D., Hokierti J.2006IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON
  6
  15Outage cost of industrial customers in distribution and subtransmission systems for reliability improvementKetkaew C., Noohawm O., Klairuang N., Rerkpreedapong D.2010Proceedings of the Universities Power Engineering Conference
  5
  16Reliability Improvement Opportunity for 115-kV Overhead Transmission Lines Using RCM MethodChaengakson K., Chaengakson K., Rerkpreedapong D., Hongesombut K.20192019 IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia, GTD Asia 2019
  ,pp. 808-812
  4
  17A Method of Cost-effective Preventive Maintenance Planning for Power Distribution Systems using Cooperative Game TheoryTeera-Achariyakul N., Rerkpreedapong D.20192019 IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia, GTD Asia 2019
  ,pp. 23-28
  4
  18Optimal Preventive Maintenance Planning for Electric Power Distribution Systems Using Failure Rates and Game TheoryTeera-achariyakul N., Rerkpreedapong D.2022Energies
  15(14)
  3
  19Reliability index prediction using fuzzy principleKatithummarugs S., Apiwattananon A., Labchareonwong P., Sirisophonwattana N., Prasapairin T., Teera-achariyakul N., Rerkpreedapong D.2010Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, APPEEC
  3
  20Life-Cycle Cost Analysis of Submarine Cable to Island Power SystemsJamnian A., Jamnian A., Hongesombut K., Rerkpreedapong D.2019Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, APPEEC
  2019-December
  3
  21Outage cost assessment of industrial customers for maintenance planningKetkaew C., Yimprasert Y., Sonklin N., Noohawm O., Rerkpreedapong D.20082008 IEEE Electrical Power and Energy Conference - Energy Innovation
  3
  22Land-use change prediction by CA-Markov method for electric load density mapSathiracheewin S., Surapatana V., Rerkpreedapong D.2015International Review on Modelling and Simulations
  8(4),pp. 436-445
  2
  23Failure analysis of power distribution systems in ThailandTippachon W., Kwansawaitham A., Klairuang N., Rerkpreedapong D., Hokierti J., Hokierti J.20062006 International Conference on Power System Technology, POWERCON2006
  2
  24Cost-effective insulation coordination design for 115-kV transmission line due to lightning back flashoverSengmanivanh P., Hongesombut K., Punyakunlaset S., Rerkpreedapong D., Romphochai S.2021ECTI-CON 2021 - 2021 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology: Smart Electrical System and Technology, Proceedings
  ,pp. 56-59
  2
  25A practicable framework for risk assessment of distribution transformers using PEA smart meter dataChumnuan R., Chumnuan R., Rerkpreedapong D.2021ECTI-CON 2021 - 2021 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology: Smart Electrical System and Technology, Proceedings
  ,pp. 590-594
  1
  26Reliability assessment of power distribution systems using tripping rate of protective devicesKhatsaeng T., Rerkpreedapong D., Chaiyabut N.20142014 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference, ISGT 2014
  1
  27Implementing an auction market for regulation service using software agentsSrinivasan R., Rerkpreedapong D., Kankanahalli S., Feliachi A.2003Proceedings of the Annual Southeastern Symposium on System Theory
  2003-January,pp. 58-63
  0
  28Rice mill industry maintenance planning using Reliability Centered Maintenance (RCM)Ketkaew C., Noohawm O., Rerkpreedapong D.2013Proceedings of the 6th IASTED Asian Conference on Power and Energy Systems, AsiaPES 2013
  ,pp. 462-467
  0
  29Criticality Evaluation of HV Circuit Breakers in Distribution SubstationsRodmanee S., Rodmanee S., Rerkpreedapong D.20192019 IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia, GTD Asia 2019
  ,pp. 802-807
  0
  30The Influence of State-of-Charge Estimation Errors on Electric Vehicle Aggregator Benefits in Frequency Containment ReservesJamroen C., Rerkpreedapong D., Dechanupaprittha S., Astero P.2023EUROCON 2023 - 20th International Conference on Smart Technologies, Proceedings
  ,pp. 478-483
  0
  31Reliability index forecast by fuzzy principleKatithummarugs S., Apiwattananon A., Labchareonwong P., Sirisophonwattana N., Teera-Achariyakul N., Rerkpreedapong D.2010Proceedings of the International Conference on Energy and Sustainable Development: Issues and Strategies, ESD 2010
  0