Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย, 2539
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  : demand responseautomatic meter readingBack flashoverback flashover ratebackflash rateCFA indexcondition assessmentcondition indexCritical timeDegree of polymerization (DP)Degree of PolymerizedDemand managementdemand responseDGADIgSILENTdistribution linedistribution systemdistribution system.drop-out fuse cutoutEMTPFaultfood and beverage industry.Furans compoundfuse linkHealth IndexIEIIndustrialindustry sector.Input-Output TableinsulatorInterruption costlifetimeLightning overvoltagelightning performanceload profileMaintenancemaintenance planningMatrixMOVoptimizationOutage costpeak demandpower transformerProsumerPVResidenceshielding failureshielding failure flashover ratesimple linear regressionSubmarine Cablesurge arrestertowerTransformerunderground cableกับดักฟ้าผ่ากับดักเสิร์จก๊าซเจือปนในน้ำมันก๊าซธรรมชาติอัดการจัดการการใช้ไฟฟ้าการจัดการพลังงานการตอบสนองด้านโหลดการทรงตัวการพยากรณ์การวางสายแบบสามเหลี่ยมการวิเคราะห์ความเสี่ยงกำลังไฟฟ้าสูญเสียขนส่งทางบกความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้ากำลังความผิดพร่องความเสี่ยงคุณภาพไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินเคเบิ้ลใต้ดินเครื่องปรับอากาศเครื่องแยกไขมันออกจากน้ำฉนวนกระดาษและน้ำมันเซนเซอร์วัดความเร็วเชิงมุมเซนเซอร์วัดความเอียงฐานข้อมูลดัชนีการกระจายดัชนีการใช้ไฟฟ้าดัชนีคุณภาพดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมดัชนีสภาพดัชนีสุขภาพนิคมอุตสาหกรรมบริหารสินทรัพย์แบบละอองน้ำมันผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองพลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พีดับเบิ้ลยูเอ็มฟ้าผ่ารถพลังงานไฟฟ้าระดับของพอลิเมอไรเซชันระดับความหนาแน่นของการเกิดฟ้าผ่า ระบบหล่อลื่นระบบอ่านหน่วยอัตโนมัติแรงดันชีลด์

  Interest

  แรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากำลัง, วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง, ความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้ากำลัง, การจัดการพลังงาน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 5 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง 23908 ชั้น 9 อาคาร 23
   • ห้องโครงการวิจัยและพัฒนาความชำนาญด้านไฟฟ้ากำลัง ชั้น 6 อาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 33 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 29 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of electric fields generated by direct lightning strikes on ground to underground cablesKlairuang N., Pobporn W., Hokierti J.20042004 International Conference on Power System Technology, POWERCON 2004
  2,pp. 1117-1121
  14
  2Failure mode distribution of transformers in ThailandTippachon W., Klairuang N., Khatsaeng T., Teera-Achariyakul N., Hokierti J., Hokierti J.20062006 International Conference on Power System Technology, POWERCON2006
  7
  3Failure analysis of protective devices in power distribution systems for reliability purposeTippachon W., Boonruang R., Boonpun S., Khamtang C., Klairuang N., Rerkpreedapong D., Hokierti J.2006IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON
  6
  4Outage cost of industrial customers in distribution and subtransmission systems for reliability improvementKetkaew C., Noohawm O., Klairuang N., Rerkpreedapong D.2010Proceedings of the Universities Power Engineering Conference
  5
  5Lightning electric field in the soil and its effect to buried cablesKlairuang N., Khatsaeng T., Hokierti J., Hokierti J.20057th International Power Engineering Conference, IPEC2005
  2005
  5
  6Failure analysis of power distribution systems in ThailandTippachon W., Kwansawaitham A., Klairuang N., Rerkpreedapong D., Hokierti J., Hokierti J.20062006 International Conference on Power System Technology, POWERCON2006
  2
  7Lightning performance indices of overhead distribution linesKlairuang N., Unahalekhaka P., Somkanea S., Soasuwan A.2009Proceedings of the Universities Power Engineering Conference
  0
  8Lightning performance assessment to improve lightning protection system of 115 kv overhead linesKlairuang N., Somkane S., Sokesuwan A.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(1),pp. 165-171
  0