Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
  • วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  Advanced Metering InfrastructuAnt colony optimizationCA-MarkovDemandDemand Side ManagementDistribution system planningElectrical system in Building and IndustrialEnergyEnergy lossLand-Use Change ModelLarge cityLoad Duration CurvesLoad FactorLoad Shedding SchemeLogistic RegressionMachineMarkov ChainMicrogridMultiple regressionOptimal transformer sizingPeak DemandPower Distribution SystemPower System PlanningRate of Change Under Frequency Relay (RoCoUF Relay)ReliabilitySAIDISAIFISelf Organizing MapShort-term load forecastingSmart gridSpatial Load Density MapSpatial Load ForecastingUndergroundกริดอัจฉริยะกรีดีอัลกอริทึมกรีดีอัลกอริธึมการกระจายโหลดมหภาค-จุลภาคการจัดการพลังงานการจัดการพลังงานไฟฟ้าการถดถอยพหุคูณการบริหารจัดการพลังงานการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าการเฝ้ามองของระบบไฟฟ้ากำลังการพยากรณ์โหลดระยะสั้นการลดระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้องการวางแผนบำรุงรักษาการวางแผนระบบจำหน่ายการหาค่าที่เหมาะสมขนาดหม้อแปลงคณะกรรมการการอาชีวศึกษาความเชื่อถือได้ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะซิงค์โครเฟสเซอร์ฐานข้อมูลตัวประกอบการใช้ไฟฟ้าบริหารจัดการด้านเทคนิคบริหารจัดการทรัพย์สินบริหารสินทรัพย์ป้องกันน้ำท่วมเปลี่ยนระดับแรงดันพลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้าสูญเสียไฟฟ้าภาคใต้เมืองใหญ่ระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรีระบบจำหน่ายไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเหนือดินระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าใต้ดินระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่รูปแบบโหลดรายวันโรงไฟฟ้าพลังน้ำลักษณะการใช้ไฟฟ้าวงจรแปลงผันแบบแหล่งจ่ายแรงดันวิธีการวาง PMUวิธีการวางตำแหน่งหน่วยวัดเฟสเซอร์สถานีไฟฟ้าสมาร์ทกริดสายไฟฟ้าใต้ดินเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลังเส้นโค้งภาระหม้อแปลงไฟฟ้าหม้อแปลงแรงต่ำหลักสูตร

  Interest

  Power System Planning, Machine, Electrical system in Building and Industrial, Reliability

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2553 - ก.ค. 2557 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มิ.ย. 2550 - ส.ค. 2550 รองคณบดี(รักษาราชการแทน) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • มี.ค. 2550 - พ.ค. 2550 รองคณบดี(รักษาราชการแทน) คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • ต.ค. 2549 - มี.ค. 2550 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • เม.ย. 2546 - ต.ค. 2549 รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • เม.ย. 2545 - ม.ค. 2549 รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและไฟฟ้า สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องโครงการวิจัยและพัฒนาความชำนาญด้านไฟฟ้ากำลัง ชั้น 6 อาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (70)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Daily typical load clustering of residential customersSathiracheewin S., Surapatana V.2011ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011
  ,pp. 797-800
  8
  2Load factor improvement in industrial sector using load duration curvesSurai J., Surapatana V.20142014 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2014
  7
  3Land-use change prediction by CA-Markov method for electric load density mapSathiracheewin S., Surapatana V., Rerkpreedapong D.2015International Review on Modelling and Simulations
  8(4),pp. 436-445
  2