Person Image

  Education

  • B.E.(Electrical Eng.), University of Newcastle , ออสเตรเลีย
  • M.Eng.Sc.(Electrical Eng.), University of New South Wales , ออสเตรเลีย
  • Dr.Ing.((Electrical Eng.), University Paul Sabatier , ฝรั่งเศส

  Expertise Cloud

  Acoustic EmissionAcoustic emissionsBack flashover rateContact resistanceDistribution transformerDry typesgpsHealth IndexHigh Frequency Current TransducerHigh voltageHigh-frequency currenthotline maintenance techniqueinfrared inspectionLightning PerformanceMaintenanceMeasurement techniquesOil filled transformersOil shaleOil Type TransformerOutage costPartial DischargePartial dischargesPower TransformerPreventive maintenanceShielding failure flashover rateSmart power gridstransmission connectorsก๊าซโพเพนก๊าซแอลพีจีการตั้งค่าเป้าหมายการประหยัดพลังงานการป้องกันฟ้าผ่าการระเบิดการวางแผนบำรุงรักษาการสำรวจระยะไกลความเชื่อถือได้ความปลอดภัยในการใช้เครื่องไฟฟ้าความเสี่ยงฐานข้อมูลดาวเทียมกระป่องดาวเทียมระดับนาโนดาวเทียมระดับพิโคบริหารจัดการทรัพย์สินบริหารสินทรัพย์เปลี่ยนระดับแรงดันพื้นที่อันตรายมูลค่าความเสียหายเนื่องจากไฟดับระดับการรั่วไหลระบบจำหน่ายไฟฟ้ารัศมีอันตรายวิธีวิเคราะห์ความถดถอยฟัซซีวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงสถานีไฟฟ้าสวิตช์เกียร์สายไฟฟ้าใต้ดินแหล่งของการรั่วไหลอุตสาหกรรมโรงสีข้าวไอพีโค้ด

  Interest

  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง, การป้องกันฟ้าผ่า, การประหยัดพลังงาน, ความปลอดภัยในการใช้เครื่องไฟฟ้า

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
    • ห้อง 23908 ชั้น 9 อาคาร 23

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 5 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)