Person Image

  Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • M.S. (Electrical Eng.), Syracuse University , U.S.A.
  • Ph.D. (Electrical Eng.), Syracuse University , U.S.A.

  Expertise Cloud

  Active contour modelaerial imageAerial imagesAntennasAUVbinary sensorClassification (of information)Classification algorithmsCloud contaminationData communication systemsdata fusionDecision treesDeep LearningElectric power transmissionEmbedded systemsExtended Kalman Filter (EKF)GPS receiverHidden Markov ModelHigh-voltage transmission towersHyperspectral ImagesImage classificationimage color enhancement Image FusionImage processingImage resolutionImage RestorationImage segmentationInterpolationjoint land cover mapping and registrationLand cover mappinglevel setLevel set methodMarkov random Field modelMarkov random fieldsModerate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS)MODISnatural colorNDVInitrogen estimationObject detectionObject-based image classificationpipelinePower transmissionPower transmission towerpower transmission tower detectionprecision agricultureproximity sensorsquality metricRandom forestReceiver operating characteristic curvesRemote sensingRemote sensing imagesrobotSARsegmentationsugarcanesupport vector machineSynthetic aperture RadarunderwaterUnderwater acousticsUnderwater environmentsUnderwater imagingunderwater pipeline maintenanceunderwater pipeline monitoringUrban mappingVideo recordingVIIRSViterbi AlgorithmWireless Sensor NetworkWireless Sensor Network (WSN)Wireless Sensor NetworksWireless Local Area Network (WLAN)wirelss sensor networkWLANzero crossingการจำแนกชนิดการแบ่งชนิดการแปลความหมายภาพการลบเมฆการวิเคราะห์ภาพเกษตรแม่นยำเกษตรแม่นยำสูงเครือข่ายประสาทการเรียนรู้เชิงดาวเทียมตัวตรวจจับแบบ แมบโทรคมนาคมปัญหาเมฆในภาพถ่ายแปลงขนาดใหญ่แปลงไผ่แผนที่จำแนกชนิดฟิลสุ่มแบบมาร์คอฟภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายดาวระยะไกลระบบขนส่งมวลชนอัจฉริยะระบบจัดการแปลงระบบสมองกลฝังตัวสมองกลฝังตัวหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ีpipeline

  Interest

  Remote Sensing, Wireless Sensor Networks, Image Analysis, Spatial Image Analysis, Image Classification

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องอาจารย์2 ชั้น 3 อาคาร1

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 77 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 67 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 36 เรื่อง (เชิงวิชาการ 34 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (144)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Channel aware decision fusion in wireless sensor networksChen B., Jiang R., Kasetkasem T., Varshney P.2004IEEE Transactions on Signal Processing
  52(12),pp. 3454-3458
  347
  2Rice phenology estimation based on statistical models for time-series SAR dataCota N., Kasetkasem T., Rakwatin P., Chanwimaluang T., Kumazawa I.2015ECTI-CON 2015 - 2015 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  2
  3A face tracking method using dominant orientation templates and pose estimationKeerekaew P., Kasetkasem T., Bunnun P., Nishihara A.20172017 8th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2017 - Proceedings
  0
  4Statistical characterization of clutter scenes based on a Markov random field modelKasetkasem T., Varshney P.2003IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems
  39(3),pp. 1035-1050
  16
  5A real-time pipeline tracking using a forward-looking sonarTipsuwan Y., Kasetkasem T., Hoonsuwan P., Leangaramkul A.2019International Petroleum Technology Conference 2019, IPTC 2019
  1
  6Clutter patch identification based on Markov random field modelsKasetkasem T., Varshney P.2002IEEE National Radar Conference - Proceedings
  ,pp. 464-470
  0
  7Rice cultivation and harvest date identification based on a hidden Markov modelSuwannachatkul S., Kasetkasem T., Chumkesornkulkit K., Rakwatin P., Chanwimaluang T., Kumazawa I.20142014 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2014
  7
  8A Super-Resolution Mapping Using a Convolutional Neural NetworkKasetkasem T.2019International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)
  ,pp. 3077-3080
  1
  9Performance evaluation of SIPROs level 2A products for different digital elevation models and interpolation methodsPuangjaktha P., Iam-Ong T., Popattanachai P., Kasetkasem T.2019ECTI-CON 2018 - 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  ,pp. 728-731
  0
  10Performance evaluation of different inpainting algorithms for remotely sensed imagesAli L., Kasetkasem T., Khan W., Chanwimaluang T., Nakahara H.2017Proceedings - ACDT 2017: 3rd Asian Conference on Defence Technology: Advance Research Collaboration on Defence Technology
  ,pp. 43-48
  3
  11Urban expansion monitoring using MODIS NDVI time seriesSritarapipat T., Rakwatin P., Kasetkasem T., Hewson A.201334th Asian Conference on Remote Sensing 2013, ACRS 2013
  1,pp. 674-681
  0
  12Improvement of the tracking accuracy through the use of the support vector machineMeetit D., Kasetkasem T.2010ECTI-CON 2010 - The 2010 ECTI International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  ,pp. 784-788
  3
  13Naturalness color enhancement for THEOS imagesPunmanee W., Kasetkasem T., Chanwimaluang T., Nishihara A.201313th International Symposium on Communications and Information Technologies: Communication and Information Technology for New Life Style Beyond the Cloud, ISCIT 2013
  ,pp. 523-528
  0
  14Unsupervised segmentation of synthetic aperture radar inundation imagery using the level set methodPhuhinkong P., Kasetkasem T., Kumazawa I., Rakwatin P., Chanwimaluang T.20142014 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2014
  8
  15A Cloud Removal Algorithm Based on a Level-Set Method: Case Study Multitemporal Landsat 8 Oli ImagesTedlek D., Kasetkasem T., Khocmboonn S., Kumazawa I., Chanvimaluang T.20182018 IEEE International WIE Conference on Electrical and Computer Engineering, WIECON-ECE 2018
  ,pp. 160-163
  1
  16An optimum land cover mapping algorithm for cloud-contaminated remote sensing imagesKasetkasem T., Khoomboon S., Rakwatin P.2018International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)
  2018-July,pp. 6975-6978
  0
  17A Pipeline Extraction Algorithm for Forward-Looking Sonar Images Using the Self-Organizing MapKasetkasem T., Tipsuwan Y., Tulsook S., Muangkasem A., Leangaramkul A., Hoonsuwan P.2021IEEE Journal of Oceanic Engineering
  46(1),pp. 206-220
  3
  18A flood mapping algorithm from cloud contaminated MODIS time-series data using a Markov random field modelKasetkasem T., Phuhinkong P., Rakwatin P., Chanwimaluang T., Kumazawa I.2014International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)
  ,pp. 2507-2510
  0
  19Increase a standalone GPS positioning accuracy by using a proximity sensorKhoomboon S., Kasetkasem T., Keinprasit R., Sugino N.2010ECTI-CON 2010 - The 2010 ECTI International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  ,pp. 584-587
  4
  20A super-resolution mapping algorithm based on the level set methodSriwilai S., Kasetkasem T., Chanwimaluang T., Srinark T., Isshiki T.20132013 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2013
  1
  21The texture classification using the fusion of decisions from different texture classifiersPharsook S., Kasetkasem T., Larmsrichan P., Siddhichai S., Chanwimaluang T., Isshiki T.2011ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011
  ,pp. 1003-1006
  3
  22Fusion of segmented image using level set method and Chair-Varshney fusion ruleThammathiwat S., Kasetkasem T.20162016 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016
  0
  23Fusion and registration of THEOS multispectral and panchromatic imagesSritarapipat T., Kasetkasem T., Rakwatin P.2014International Journal of Remote Sensing
  35(13),pp. 5120-5147
  6
  24On the use of switched-beam antennas for a beacon node localization in wireless sensor networksKasetkasem T., Kesornpatumanun V., Werasowate D.20085th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2008
  1,pp. 285-288
  1
  25A sensor utilization scheme for the coverage guarantee criteria in a wireless sensor networkPhunseantaveekul N., Kasetkasem T.2011International Conference on Advanced Communication Technology, ICACT
  ,pp. 208-211
  0
  26A level-based method for urban mapping using NPP-VIIRS nighttime light dataJaturapitpornchai R., Kasetkasem T., Kumazawa I., Rakwatin P., Chanwimaluang T.20152015 6th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2015
  4
  27Land cover mapping classification based on multi Restricted Boltzmann machines and Support Vector MachinesLekfuangfu A., Kasetkasem T., Rakwatin P., Tanarat S., Kumazawa I., Chanwimaluang T.20162016 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016
  1
  28Combining a random forest algorithm and a level set method for land cover mappingAonpong P., Kasetkasem T., Rakwatin P., Kumazawa I., Chanwimaluang T.20162016 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016
  3
  29A robust moving object trackingCota N., Kasetkasem T., Kovavisaruch L., Yamaoka K.20152015 6th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2015
  0
  30Identification of inpainted satellite images using evalutionary artificial neural network (EANN) and k-nearest neighbor(KNN) algorithmAli L., Kasetkasem T., Khan F.G., Chanwimaluang T., Nakahara H.20172017 8th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2017 - Proceedings
  5
  31A super-resolution land cover mapping based on a random forest and Markov random field modelSanpayao M., Kasetkasem T., Isshiki T., Rakwatin P., Chanwimaluang T.2017ECTI-CON 2017 - 2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  ,pp. 553-556
  1
  32Communication structure planning for multisensor detection systemsKasetkasem T., Varshney P.2001IEE Proceedings: Radar, Sonar and Navigation
  148(1),pp. 2-8
  38
  33Super-resolution land cover mapping based on deep learning and level set methodBupphawat W., Kasetkasem T., Kumazawa I., Rakwatin P., Chanwimaluang T.2017ECTI-CON 2017 - 2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  ,pp. 557-560
  2
  34Combining technical indicators and deep learning by using LSTM stock price predictorPiravechsakul P., Kasetkasem T., Marukatat S., Kumazawa I.2021ECTI-CON 2021 - 2021 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology: Smart Electrical System and Technology, Proceedings
  ,pp. 1155-1158
  0
  35Rice cultivation planning using a deep learning neural networkMhudchuay T., Kasetkasem T., Attavanich W., Kumazawa I., Chanwimaluang T.2019Proceedings of the 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2019
  ,pp. 822-825
  3
  36THAICHOTE level 1A production using SIPRO procedureTanarat S., Popattanachai P., Kasetkasem T.20162016 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016
  0
  37A Cloud-Contamination Removal Algorithm by Combining Image Segmentation and Level-set-based Approaches for Remote Sensing ImagesTedlek D., Khoomboon S., Kasetkasem T., Chanwimaluang T., Kumazawa I.20182018 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology and International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, ICESIT-ICICTES 2018
  4
  38Rice phenology estimation using SAR time-series dataCota N., Kasetkasem T., Rakwatin P., Chanwimaluang T., Kumazawa I.20152015 6th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2015
  1
  39Estimated rice cultivation date using an extended Kalman filter on MODIS NDVI time-series dataChumkesornkulkit K., Kasetkasem T., Rakwatin P., Eiumnoh A., Kumazawa I., Buddhaboon C.20132013 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2013
  13
  40On the Use of Attention Map for Land Cover MappingWilainuch S., Kasetkasem T., Sugino N., Phatrapornnant T., Marukatat S.202017th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2020
  ,pp. 478-481
  1
  41Pipeline Segmentation using Level-Set MethodLeangaramkul A., Kasetkasem T., Tipsuwan Y., Isshiki T., Chanwimaluang T., Hoonsuwan P.2019International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)
  ,pp. 3880-3883
  0
  42Automatic rice crop height measurement using a field server and digital image processingSritarapipat T., Rakwatin P., Kasetkasem T.2014Sensors (Switzerland)
  14(1),pp. 900-926
  42
  43An SAR image speckle removal algorithm via image segmentationRattanasuwan P., Kasetkasem T., Rakwatin P., Kumazawa I., Chanwimaluang T.20152015 6th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2015
  2
  44A novel land cover mapping algorithm based on random forest and Markov random field modelsKasetkasem T., Aonpong P., Rakwatin P., Chanwimaluang T., Kumazawa I.2016International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)
  2016-November,pp. 5118-5121
  0
  45A pipeline extraction on forward-looking sonar images using the self-organizing mapTulsook S., Kasetkasem T., Tipsuwan Y., Sugino N., Chanwimaluang T., Hoonsuwan P.2019ECTI-CON 2018 - 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  ,pp. 584-587
  3
  46An optimum Markov random field-based localization algorithm wireless sensor networksPunviset R., Kasetkasem T., Kovavisaruch L., Isshiki T.20122012 9th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2012
  0
  47Improving subpixel classification by incorporating prior information in linear mixture modelsKasetkasem T., Arora M., Varshney P., Areekul V.2011IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing
  49(3),pp. 1001-1013
  3
  48Non-Rigid Registration under Articulated Deformation for Incomplete Point Clouds Targeting 3D Human Body Reconstruction with OcclusionKhongma A., Ruchanurucks M., Kasetkasem T.20182018 IEEE International WIE Conference on Electrical and Computer Engineering, WIECON-ECE 2018
  ,pp. 95-98
  0
  49Sub-pixel Land Cover Mapping Based on Markov Random Field ModelsKasetkasem T., Arora M., Varshney P.2003International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)
  6,pp. 3456-3458
  3
  50A land cover mapping algorithm based on a level set methodKasetkasem T., Sriwilai S., Chanwimaluang T., Isshiki T.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(6),pp. 953-966
  0
  51High Voltage Transmission Tower Detection and Tracking in Aerial Video Sequence using Object-Based Image ClassificationTragulnuch P., Chanvimaluang T., Kasetkasem T., Ingprasert S., Isshiki T.20182018 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology and International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, ICESIT-ICICTES 2018
  9
  52Empowered PG in Forex TradingSuchaimanacharoen A., Kasetkasem T., Marukatat S., Kumazawa I., Chavalit P.202017th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2020
  ,pp. 316-319
  1
  53An elevation mapping algorithm based on a markov random field model for underwater explorationPrasatthong N., Kasetkasem T., Tipsuwan Y., Isshiki T., Chanwimaluang T., Hoonsuwan P.2019Proceedings of the 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2019
  ,pp. 621-624
  0
  54Estimation of fuzzy error matrix accuracy measures under stratified random samplingStehman S.V., Arora M.K., Kasetkasem T., Varshney P.K.2007Photogrammetric Engineering and Remote Sensing
  73(2),pp. 165-173
  23
  55Pipeline direction extraction algorithm using level set methodLeangaramkul A., Kasetkasem T., Tipsuwan Y., Isshiki T., Chanwimaluang T., Hoonsuwan P.2019Proceedings of the 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2019
  ,pp. 617-620
  1
  56An MRF based approach for simultanous land cover mapping and cast shadow removalKasetkasem T., Eiumnoh A., Arora M., Varshney P.2006International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)
  ,pp. 2133-2136
  0
  57On the use of class activation map for land cover mappingCharuchinda P., Kasetkasem T., Kumazawa I., Chanwimaluang T.2019Proceedings of the 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2019
  ,pp. 653-656
  3
  58A MRF-Based approach for a multisensor land cover mapping of mis-resgistered imagesKasetkasem T., Rakwatin P., Sirisommai R., Eiumnoh A., Isshiki T.2012International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)
  ,pp. 5414-5417
  0
  59Fusion of decisions transmitted over fading channels in wireless sensor networksChen B., Jiang R., Kasetkasem T., Varshney P.2002Conference Record of the Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers
  2,pp. 1184-1188
  36
  60A pinger localization algorithm using sparse representation for autonomous underwater vehiclesKasetkasem T., Worasawate D., Tipsuwan Y., Thiennviboon P., Hoonsuwan P.2017ECTI-CON 2017 - 2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  ,pp. 533-536
  1
  61ATTENTION MECHANISM FOR LAND COVER MAPPING WITH IMAGE-LEVEL LABELSKasetkasem T., Wilainuch S., Chadavadh Y., Pitakpornkasem K., Phatrapornnant T., Marukatat S.2021International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)
  2021-July,pp. 4972-4975
  0
  62Super-resolution land cover mapping using a Markov random field based approachKasetkasem T., Arora M., Varshney P.2005Remote Sensing of Environment
  96(3-4),pp. 302-314
  228
  63High voltage transmission tower identification in an aerial video sequence using object-based image classification with geometry informationTragulnuch P., Chanvimaluang T., Kasetkasem T., Ingprasert S., Isshiki T.2019ECTI-CON 2018 - 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  ,pp. 473-476
  2
  64A level-based method for urban mapping using multitemporal SAR dataJaturapitpornchai R., Kasetkasem T., Rakwatin P., Kumazawa I., Chanwimaluang T.2015ECTI-CON 2015 - 2015 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  0
  65An optimum land cover mapping algorithm in the presence of shadowsKasetkasem T., Varshney P.2011IEEE Journal on Selected Topics in Signal Processing
  5(3),pp. 592-605
  6
  66Non-destructive measurement of rice leaf dimension in 3D point cloudRattanasuwan P., Kumazawa I., Kasetkasem T.2021IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  633(1)
  1
  67The Random forest approach for land cover mappingAonpong P., Kasetkasem T., Rakwatin P., Kumazawa I., Chanwimaluang T.20167th International Conference on Information Communication Technology for Embedded Systems 2016, IC-ICTES 2016
  ,pp. 1-6
  4
  68SAR multitemporal speckle filtering based on image segmentationRattanasuwan P., Kasetkasem T., Rakwatin P., Kumazawa I., Chanwimaluang T.2015ECTI-CON 2015 - 2015 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  1
  69A moving object tracking algorithm using support vector machines in binary sensor networksApicharttrisorn D., Apicharttrisorn K., Kasetkasem T.201313th International Symposium on Communications and Information Technologies: Communication and Information Technology for New Life Style Beyond the Cloud, ISCIT 2013
  ,pp. 529-534
  8
  70On Building Detection Using the Class Activation Map: Case Study on a Landsat8 ImageCharuchinda P., Kasetkasem T., Kumazawa I., Chanwimaluang T.201910th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2019 - Proceedings
  1
  71On communication structure planning for multisensor detection systemsKasetkasem T., Varshney P.1998Conference Record of the Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers
  1,pp. 598-602
  0
  72An image change detection algorithm based on Markov random field modelsKasetkasem T., Varshney P., Varshney P.2002IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing
  40(8),pp. 1815-1823
  174
  73A simple switched beam antenna system for a beacon node localization in wireless sensor NetworksWorasawate D., Kasetkasem T., Kesornpatumanun V., Noymai A., Klongpramong P., Ampungart A.20085th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2008
  1,pp. 217-220
  2
  74A Robust and Energy-efficient Object Tracking Algorithm for a Wireless Sensor NetworkCota N., Kasetkasem T., Kovavisaruch L., Yamaoka K.2016Procedia Computer Science
  86,pp. 425-428
  0
  75A multi-temporal convolutional autoencoder neural network for cloud removal in remote sensing imagesSintarasirikulchai W., Kasetkasem T., Isshiki T., Chanwimaluang T., Rakwatin P.2019ECTI-CON 2018 - 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  ,pp. 360-363
  3
  76A probabilistic approach for an active contour-based background subtractionBuachan S., Kasetkasem T., Marukatat S., Kunieda H.20122012 9th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2012
  0
  77A joint land cover mapping and image registration algorithm based on a Markov random field modelKasetkasem T., Rakwatin P., Sirisommai R., Eiumnoh A.2013Remote Sensing
  5(10),pp. 5089-5121
  5
  78Automatic rice plant disease evaluation method based on anomaly detection and deep learningTosawadi T., Kasetkasem T., Laungnarutai W., Phatrapomnant T., Kumazawa I.2021ECTI-CON 2021 - 2021 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology: Smart Electrical System and Technology, Proceedings
  ,pp. 900-903
  1