Person Image

Administration

Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • M.S. (Electrical Eng.), Syracuse University , U.S.A.
  • Ph.D. (Electrical Eng.), Syracuse University , U.S.A.

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2021 การพัฒนาระบบจัดการผลิตไผ่แปลงใหญ่ด้วยวิธีเกษตรแม่นยำสูงร่วมกับหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
2006 ระบบควบคุมเครื่องใส่ปุ๋ยอัตโนมัติโดยใช้ฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การเกษตรแบบแม่นยำสำหรับการผลิตอ้อยในเขตการเกษตรภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2021 ข้อเสนอแนะนโยบายการเกษตรดิจิตอลเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวจากผลกระทบของ COVID-19 สำหรับประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 1 41 0 0
2018 กระบวนการทำแผนที่จำแนกชนิดแบบความละเอียดสูงเกินปกติ โดยอาศัยเครือข่ายประสาทเรียนรู้เชิงลึก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2017 กระบวนการทำแผนที่จำแนกชนิดจากภาพถ่ายที่มีเมฆปกคลุมบางส่วน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
2016 กระบวนการแก้ไขเมฆในภายถ่ายแบบออปติก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2015 กระบวนการทำแผนที่จำแนกชนิดจากข้อมูลรูปร่างพื้นที่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 6 0 0
2014 กระบวนการทำแผนที่จำแนกชนิดโดยอาศัยโมเดลเส้นขอบแบบตื่นตัว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2013 ขั้นตอนวิธีในการระบุตำแหน่งโดยอาศัยโมเดลสนามสุ่มมาร์คอฟในเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2012 ขั้นตอนวิธีการเพิ่มรายละเอียดเชิงพื้นที่ของภาพด้วยการรวมภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2011 ขั้นตอนวิธีในการระบุตำแหน่งในเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2010 การหาเส้นทางการส่งข้อมูลเพื่อการทำงานของระบบให้นานที่สุดในเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2009 โครงการวิจัยศูนย์ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการวิจัยและพัฒนาในด้านการเกษตร หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 9 0 0
2008 ระบบระบุตำแหน่งโดยอาศัยระบบเครือข่ายตรวจสอบไร้สายเพื่องานรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2006 ระบบติดตาม นำเสนอข้อมูล และควบคุมรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 6 27 0 0
2017 เทคนิคด้านระบบติดตามพื้นที่และช่วงเวลาการเจริญเติบโตของข้าว หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2016 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกพืช เศรษฐกิจ ให้เหมาะสมกับพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2015 โครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลิตข้อมูลและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชค ระยะที่ 1 หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2012 การศึกษาและพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพทางราบของภาพถ่ายดาวเทียมโซตแบบออร์โทแบบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) 0 1 0 0
2011 การปรับปรุงภาพถ่ายระยะไกล และการสร้างแผนที่จำแนกชนิดจากภาพที่มีเมฆปกคลุม ด้วยการรวมภาพจากหลายรูปแบบและเวลา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 5 0 0
2011 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนห้องวิจัยร่วมทางโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมองกลฝังตัว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2 19 0 0
2010 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนห้องวิจัยร่วมทางโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมองกลฝังตัว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 0 0 0 0
2007 การพัฒนาขั้นตอนวิธีจำแนกชนิดและแก้ไขภาพสำหรับภาพถ่ายระยะไกล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2005 การพัฒนาอุปกรณ์เซนเซอร์แบบไร้สายเพื่อนักวิจัยพื้นฐาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
2004 ขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ภาพถ่ายสำหรับข้อมูลระยะไกลที่ไม่สมบูรณ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 1 0 0