โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2021

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 0 1 0 0
2021 การควบคุมการสั่นแบบทนทานและว่องไวในพื้นที่จำเพาะของโครงสร้างสมาร์ต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้หน่วยงาน 0 1 0 0
2021 ระบบคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตรระดับแปลงด้วยการรับรู้ระยะไกลและเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การออกแบบระบบตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจพลังงานต่ำแบบแอกทีฟอิเล็กโทรดดิจิตอลสําหรับสวมใส่แบบหลายลีดเพื่อการใช้งานในระบบการแพทย์ทางไกล (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2564) หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 แพลตฟอร์มไมโครชิป NFC สำหรับใช้งานร่วมกับเซนเซอร์ทางเคมีและชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การพัฒนาระบบจัดการผลิตไผ่แปลงใหญ่ด้วยวิธีเกษตรแม่นยำสูงร่วมกับหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การยกระดับขีดความสามารถระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่องานด้านการเกษตร อาหาร สำหรับการบูรณาการภายใต้พลวัตรของเศรษฐกิจบีซีจีในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ 4 ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2021 การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์และพลาสมาเย็นโดยอาศัยหลักการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนพลังงานสูงและการทำปฏิกิริยาในระดับนาโน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 การออกแบบระบบ ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้า หัวใจพลังงานต่ำแบบ แอกทีฟอิเล็กโทรด ดิจิตอลสําหรับสวมใส่แบบหลายลีดเพื่อการ ใช้งานในระบบการแพทย์ทางไกล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20212014 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 0 0 0 0
2021 โครงการวิจัยกระบวนการบำรุงรักษาตามความเสี่ยง (Risk Based Maintenance) ของอุปกรณ์สวิตช์เกียร์ ที่ปรึกษาโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2021 งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 โครงการระบบบริหารด้านการเกษตรเพื่อวิสาหกิจชุมชน หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการปลูกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและคุณภาพของมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 การพัฒนาต้นแบบ SMART Agriculture Platform ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลร่วมกับแบบจำลอง AquaCrop เฟส 2 หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 โครงการวิจัยผลกระทบของอุณหภูมิแวดล้อมกับการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2021 ข้อเสนอแนะนโยบายการเกษตรดิจิตอลเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวจากผลกระทบของ COVID-19 สำหรับประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย แหล่งทุนต่างประเทศ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0