การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2020

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

23

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20132012200920082007 >>