รางวัลภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2020

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

23

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2020 inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ,inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ,inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Relationship between the Penetration Depth and NIR Absorbance of Distilled Water", Best Poster Award in NIR Related Topics, , ANS2020, Feb 15 2020