Conference

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2555 (The 6th Graduate Research Conference 2012, GRC 2012)
ชาติ
8 - 9 กันยายน 2012
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย
-