การจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 2

Publish Year National Journal 1
2020 exนายกิตติคุปต์ คุณโฑ, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "วิธีการกำหนดขนาดและตำแหน่งที่เหมาะสมของระบบกักเก็บพลังงานในไมโครกริดโดยคำนึงถึงความเพียงพอของกำลังการผลิตไฟฟ้า", วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 39-55
Publish Year International Conference 3
2022 exRuangyos Keteruksa, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Fractional Order based on the Flower Pollination Algorithm PID controller for Community Microgrids", 19th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2022), 24 - 27 พฤษภาคม 2022, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2021 exPhonesavanh Sengmanivanh, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exSuphicha Punyakunlaset, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, exSillawat Romphochai , "Cost-Effective Insulation Coordination Design for 115-kV Transmission Line due to Lightning Back Flashover", 2021 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 19 - 22 พฤษภาคม 2021, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2021 exRungsarit Ruensukon, inดร.เนาวรัตน์ เทพหริรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exSillawat Romphochai , "Effects of COVID-19 on Electrical Energy Demand based on Spatial Analysis – A Case Study of Phetchaburi, Thailand", 2021 9th International Electrical Engineering Congress (iEECON), 10 - 12 มีนาคม 2021, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย