กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2555

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกวลิน มะลิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Industrial Cluster Development in Thailand: There is still a Long Road Ahead", Journal of Applied Economic Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 1259-1267